Kontakt

90-139 Łódź, ul. Narutowicza 88
pokój 303
Telefon: (+48) 42 665-59-63, faks: (+48) 42 665-59-61
Poczta: piotr.kittel@geo.uni.lodz.pl ;

Zainteresowania badawcze

Przebieg pracy zawodowej i uzyskane stopnie naukowe UŁ

Członkostwo w stowarzyszeniach i pełnione funkcje

Uprawnienia zawodowe

Wyróżnienia, nagrody i odznaczenia

Udział w projektach badawczych

Granty KBN i NCN

2018/29/N/HS3/01001 - opiekun naukowy
Pamięć krajobrazu zanikających miejscowości z terenu dawnych Prus Wschodnich - materialny wymiar przerwania ciągłości osadnictwa (lata 2018-2021)
2015/19/B/HS3/02124 - wykonawca
Ku początkom chrześcijaństwa na Pomorzu Wschodnim. Średniowieczny zespół osadniczy w Ostrowitem w świetle badań interdyscyplinarnych (lata 2016-2019)
2017/25/B/HS3/00274 - kierownik
Środowiskowe warunki funkcjonowania osady palafitowej Serteya II na Wyżynie Smoleńskiej w kontekście globalnych i lokalnych zmian klimatycznych około 4,2 tys. lat temu (lata 2018-2021)
2016/21/B/HS3/03119 - wykonawca
Castrum et curia. Studia nad rozwojem prywatnych siedzib obronnych oraz ich zapleczy od średniowiecza do nowożytności na przykładzie włości rodu Pałuków i ich następców (lata 2017-2020)
2016/21/B/ST10/02359 - wykonawca
Badania paleoekologiczne oraz relacje człowiek- środowisko na wielokulturowym stanowisku w Smólsku (Kujawy, Polska Centralna) (lata 2017-2019)
2011/03/N/HS3/01151 - wykonawca
Człowiek a wahania klimatyczne: Strategie adaptacyjne późnych społeczności prekolumbijskich na terenie Lomas de Lachay i Lomas de Iguanil (lata 2012-2015)
2013/09/B/ST10/02249 - wykonawca
Zmiany koncentracji izotopu węgla 14C w biosferze w młodszym dryasie w świetle pomiarów rocznych przyrostów subfosylnych sosen z Koźmina (lata 2014-2017)
2013/11/B/HS3/03785 - kierownik
Uwarunkowania środowiskowe rozwoju średniowiecznego ośrodka grodowego w Rozprzy w Polsce Środkowej w świetle badań multidyscyplinarnych (lata 2014-2017)
5 H01H 040 21 – kierownik
Podłoże przyrodnicze rozwoju osadnictwa pradziejowego na obszarze Pojezierza Kaszubskiego i Borów Tucholskich (lata 2001-2003)
1 H01H 023 27 – wykonawca
Osadnictwo grodowe księstwa gdańskiego (lata 2004-2007)
2 P04E 022 28 – wykonawca
Zmiany środowiska przyrodniczego Wzniesień Łódzkich w vistulianie i holocenie w świetle interdyscyplinarnych badań paleoekologicznych torfowiska "Żabieniec" (lata 2005-2008)
1 H01H 025 30 - kierownik
Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji osadnictwa i wpływ aktywności ludzkiej na elementy środowiska przyrodniczego w dolinie środkowego Neru (lata 2006-2008)
1 H01H 025 30 - wykonawca
Osadnictwo pradziejowe mikroregionu Leśno w świetle badań archeologicznych, antropologicznych, geomorfologicznych i paleoekologicznych (lata 2006-2008)
N N306 276735 - wykonawca
Geneza i ewolucja torfowisk dolinowych środkowej Polski i ich antropogeniczne przekształcenia (lata 2009-2011)
N N306 788240 - kierownik
Warunki paleogeograficzne funkcjonowania i destrukcji późnovistuliańskiego lasu w dolinie Warty (Kotlina Kolska) (lata 2011-2013)

Granty MKiDN i zagraniczne:

 • „Źródła archeologiczne w rejonie Parku Kulturowego Wietrzychowice, część III” dofinansowane (125 000 zł) ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe” 5 priorytet „Ochrona zabytków archeologicznych” - edycja 2017, Numer zadania: 03383/17 91422/16 termin realizacji: 2017-2018 r., Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, kierownik: Piotr Papiernik
 • „Publikacja: Ratownicze badania archeologiczne na stanowiskach 14-15 w Witowie, pow. Łęczyca, woj. łódzkie” dofinansowanie (51 000 zł) ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe” 5 priorytet „Ochrona zabytków archeologicznych” - edycja 2018, Numer zadania: 04296/18, Nr EBOI 111621/18, termin realizacji: 2018 r., Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego, kierownik: Wojciech Siciński MAiEwŁ
 • „Nieinwazyjne i kompleksowe ochrona krajobrazów archeologicznych powiatów zgierskiego, łęczyckiego i poddębickiego”; dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe” 5 priorytet „Ochrona zabytków archeologicznych” - edycja 2018, Numer zadania: 04394/18; termin realizacji: 2018-2019 r., Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Łodzi, kierownik: Piotr Wroniecki
 • Die Frühgeschichte der Slawen am Pripjat. Die Siedlungskammer von Snjadin in Polesien” . Gerda Henkel Stiftung - Forschungsförderung Antragstellung Forschungsprojekt, Republika Federalna Niemiec; kierwonik: Dr. Jens Schneeweiß (Georg-August-Universität Göttingen, Seminar für Ur- und Frühgeschichte; Institute for the History of Material Culture Russian Academy of Sciences, Saint Petersburg); termin realizacji: 2016-2017 r. (18 m-cy)
 • Neolithisation du nord-ouest de la Russie (2NOR)”. Ministre de l'Europe et des Affaires Étrangères, Republika Francuska; kierwonik: Yolaine Maigrot dir. (UMR 8215 - CNRS); termin realizacji: 2018-2021 (36 m-cy)
 • „Siemiechów stan. 2, woj. łódzkie. Cmentarzysko i osada kultury przeworskiej.” dofinansowanie (67 000 zł) ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe” 5 priorytet „Ochrona zabytków archeologicznych” - edycja 2016, Numer zadania: 02725/16, Nr EBOI: 73972/15, termin realizacji: 2016-2017 r., Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego, kierownik: Wojciech Siciński MAiEwŁ
 • „Uzupełnienie i publikacja nieinwazyjnych badań grodzisk Polski Centralnej” dofinansowanie (101 000 zł) ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe” 5 priorytet „Ochrona zabytków archeologicznych” - edycja 2016, Numer zadania: 04699/16, Nr EBOI: 77426/15, termin realizacji: 2016-2017 r., Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Łodzi, kierownik: J. Sikora IA UŁ
 • „Publikacja: Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku nr 3 w Ludwinowie, pow. Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie.” dofinansowanie (81 000 zł) ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe” 5 priorytet „Ochrona zabytków archeologicznych” - edycja 2016, Numer zadania: 02726/16, Nr EBOI: 74494/15, termin realizacji: 2016-2017 r., Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego, kierownik: Ireneusz Marchelak MAiEwŁ
 • „Opracowanie cmentarzysk łużyckich pół popielnicowych z Polski Środkowej z epoki brązu (Lutomiersk-Wrząca 1, Mastki 2).” dofinansowanie (103 000 zł) ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe” 5 priorytet „Ochrona zabytków archeologicznych” - edycja 2016, Numer zadania: 02716/16, Nr EBOI 72779/15/A1, termin realizacji: 2016-2017 r., Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, kierownik: Błażej Muzolf MAiEwŁ
 • „Osadnictwo z epoki kamienia i prologu epoki brązu w Grądach-Woniecko, woj. podlaskie.” dofinansowanie (41 000 zł + 37 000 zł) ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe” 5 priorytet „Ochrona zabytków archeologicznych” - edycja 2016, Numer zadania: 03222/16, Nr EBOI 75875/15 termin realizacji: 2016-2017 r., Muzeum Podlaskie w Białymstoku Pomiędzy Wschodem a Zachodem, kierownik: Adam Wawrusiewicz
 • „Dzwonowo - zaginione miasto. Interdyscyplinarne badania średniowiecznego i nowożytnego kompleksu osadniczego.” dofinansowanie (55 000 zł + 35 000 zł) ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe” 5 priorytet „Ochrona zabytków archeologicznych” - edycja 2016, Numer zadania: 03891/16, Nr EBOI 75666/15 termin realizacji: 2016-2017 r., Muzeum Regionalne w Wągrowcu, kierownik: Marcin Krzepkowski (Muzeum Regionalne w Wągrowcu)
 • „Źródła archeologiczne w rejonie Parku Kulturowego Wietrzychowice, część III” dofinansowane (125 000 zł; 65 000 zł 60 000 zł) ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe” 5 priorytet „Ochrona zabytków archeologicznych” - edycja 2017, Numer zadania: 03383/17 91422/16 termin realizacji: 2017-2018 r. (kierownik Piotr Papiernik, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi)
 • Opracowanie i publikacja wyników interdyscyplinarnych badań archeologicznych zespołu osadniczego z XI-XII w. w Węgrach - Nr zadania: 03011/14 (2014-15, 2-letni, kierownik: dr Sławomir Wadyl, Podmiot realizujący: Muzeum Zamkowe w Malborku)
 • Źródła archeologiczne w rejonie Parku Kulturowego Wietrzychowice, część II - Nr zadania: 05345/15 (2015-2016, 2-letni, kierownik :dr Piotr Papiernik, podmiot realizujący: Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi)
 • Publikacja: Ratownicze badania archeologiczne na stanowisko 1-2 w Zgórzu pow. Kutno, woj. łódzkie – Nr zadania: 05344/15 (2015, roczny, kierownik: mgr Błażej Muzolf, podmiot realizujący: Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego w Łodzi)
 • Nieinwazyjne badania grodzisk wczesnośredniowiecznych Polski Centralnej – Nr zadania: 4528/15 (2015, roczny, kierownik: dr Jerzy Sikora, podmioty realizująca: Instytut Archeologii UŁ, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Łodzi)
 • Kontynuacja badań nieinwazyjnych grodzisk Polski Centralnej dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe” 5 priorytet „Ochrona zabytków archeologicznych” - edycja 2014, Numer zadania: 04962/14, termin realizacji: 2014 r. (Kierownik Jerzy Sikora, Instytut Archeologii UŁ, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Łodzi)
 • Opracowanie i publikacja wyników interdyscyplinarnych badań archeologicznych zespołu osadniczego z XI-XII w. w Węgrach dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe” 5 priorytet „Ochrona zabytków archeologicznych” - edycja 2014, Numer zadania: 03011/14, termin realizacji: 2014-15 r. (Kierownik dr Sławomir Wadyl, Muzeum Zamkowe w Malborku)
 • Opracowanie materiałów ze stanowiska 3a-c Lutomiersk - Koziówki” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe” 5 priorytet „Ochrona zabytków archeologicznych” - edycja 2011, Numer wniosku: 1080/11, termin realizacji: 2011-2012 r. (kierownik Błażej Muzolf, MAiE w Łodzi)
 • „Badania nieinwazyjne w rejonie jeziora Ostrowite” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe” 5 priorytet „Ochrona zabytków archeologicznych” - edycja 2012, Numer SZPON: 04094/12, termin realizacji: 2012 r. (kierownik Jerzy Sikora, IA UŁ, SNAP Oddział w Łodzi)
 • „Źródła archeologiczne w rejonie Parku Kulturowego Wietrzychowice” dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe” 5 priorytet „Ochrona zabytków archeologicznych” - edycja 2013, Numer zadania: 01750/13, termin realizacji: 2013 r. (kierownik Piotr Papiernik, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi)
 • „Badania nieinwazyjne osadnictwa grodowego Polski Centralnej” dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe” 5 priorytet „Ochrona zabytków archeologicznych” - edycja 2013, Numer zadania: 01619/13, termin realizacji: 2013 r. (kierownik Jerzy Sikora, IA UŁ, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Łodzi)

Prowadzone zajęcia

Kierunek: geografia

 • Studia I stopnia – licencjackie:
  • Geomorfologia, ćwiczenia
  • Ćwiczenia terenowe z geografii fizycznej – geomorfologia
  • Podstawy paleogeografii, wykład
  • Geografia Polski środkowej, wykład kursowy, ćwiczenia, ćwiczenia terenowe
  • Fotointerpretacja i teledetekcja, ćwiczenia
  • Podstawy fotointerpretacji i teledetekcji, ćwiczenia
  • Ćwiczenia terenowe z kartografii
  • Kierunki antropopresji na wybrane elementy środowiska, wykład fakultatywny
  • Geology and Palaeogeography of Pleistocene, wykład
  • Lithologic ang Geomorphologic Conditions of Ancient Settlement in Poland, wykład
  • Metody badań paleośrodowiskowych - zajęcia specjalistyczne
 • Studia II stopnia – magisterskie:
  • Wykład monograficzny
  • Seminarium magisterskie
  • Ewolucja środowiska przyrodniczego i kulturowego Ziemi, wykład
  • Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego, ćwiczenia terenowe
 • Kierunek: geomonitoring

  • Studia I stopnia – licencjackie:
   • Geomorfologia, ćwiczenia
   • Ćwiczenia terenowe z geografii fizycznej – geomorfologia, ćwiczenia terenowe

  Kierunek: gospodarka przestrzenna

  • Studia I stopnia – licencjackie:
   • Przyrodnicze podstawy gospodarowania, ćwiczenia
   • Przyrodnicze podstawy gospodarowania, ćwiczenia terenowe
   • Ćwiczenia terenowe regionalne II - Gospodarka przestrzenna na Nizinach Polskich - ćwiczenia terenowe

  Kierunek: archeologia, Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ

  • Studia I stopnia – licencjackie:
   • Archeologia środowiskowa, konwersatorium
   • Kurs specjalistyczny - Metody przyrodnicze w badaniach przeszłości człowieka, konwersatorium

  Praca na rzecz popularyzacji nauki

  • Wystawy "Antarktyka - życie wśród lodu". Głowno - Łódź - Zgierz - Łęczyca - Kutno - Żyrardów - Sochaczew - Opoczno - Tomaszów Mazowiecki - Radomsko - Zduńska Wola (1999-2004)
  • Prelekcje "Antarktyka - życie wśród lodu". Wygłoszonych około 50 referatów towarzyszących wystawie (1999-2004)
  • Wykłady, wycieczki, pokazy w ramach Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi
  • Dni otwarte badań i wystawy archeologiczne w Ostrowitem, Silnie, Rozprzy
  • Prelekcje i wykłady w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w Parku Kulturowym Wietrzychowice

  Wybrane publikacje

 • 2018
  • KITTEL P., Mazurkevich A., Dolbunova E., Kazakov E., Mroczkowska A., Pavlovskaia E., Piech W., Płóciennik M., Sikora J., Teltevskaya Y., Wieckowska-Lüth M. 2018. Palaeoenvironmental reconstructions for the Neolithic pile-dwelling Serteya II site case study, Western Russia, Acta Geographica Lodziensia, Nr 107, 191-213. https://doi.org/10.26485/AGL/2018/107/11
  • Piech W., KITTEL P., Mazurkevich A., Pavlovskaia E., Kazakov E., Teltevskaya Y., Błaszczyk K., Kotrys B. 2018. Cechy sedymentologiczne i warunki depozycji osadów stożka akumulacyjnego w dolinie rzeki Sertejki (zachodnia Rosja), Acta Geographica Lodziensia, Nr 107, s. 215-238. https://doi.org/10.26485/AGL/2018/107/12
  • Sikora J., KITTEL P. 2018. Closing a Gap with a Simple Toy: How the Use of the Tablet Affected the Documentation Workflow during the Excavations of the Rozprza Ring–Fort (Central Poland), [in:] M. Matsumoto, E. Uleberg (eds.), Oceans of data. Proceedings of the 44th Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, Archaeopress Publishing Ltd, Oxford: p. 197-205.
  • Kalicki P., Kalicki T., KITTEL P. 2018. Fog, mountain and desert: human-environment interactions in Lomas de Lachay, Peru, [w:] A. Pelisiak, M. Nowak, C. Astaloş (eds.), People in the Mountains: Current Approaches to the Archaeology of Mountainous Landscapes. Archaeopress Archaeology, s. 207-223, ISBN 978 1 78491 817 0; 978 1 78491 818 7 (e-Pdf)
  • Papiernik P., KITTEL P., Płaza D.K., Wicha J. 2018. The settlement of the Funnel Beaker culture in the region of Wietrzychowice (district Izbica Kujawska, province of Kuyavia-Pomerania) in the light of the excavtions carried out from 2009 to 2016. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Seria Archeologiczna, Nr 47 (2016–2017), s. 203 -219.
  • Кренке Н., Ершов И., Раева В., КИТТЕЛЬ П., Ершова Е., 2018. Итоги работы Смоленской Экспедиции Института Археологии РАН в 2017 году, Край Смоленский, №2, s. 3-4.
  • P. KITTEL, J. Sikora, O. Antczak, S.J. Brooks, S. Elias, M. Krąpiec, T.P. Luoto, R.K. Borówka, D. Okupny, D. Pawłowski, M. Płóciennik, M. Rzodkiewicz, R. Stachowicz-Rybka, A. Wacnik, 2018, The palaeoecological development of the Late Medieval moat - Multiproxy research at Rozprza, Central Poland, Quaternary International, Vol. 482, s. 131-156. ISSN 1040-6182, https://doi.org/10.1016/j.quaint.2018.03.026. (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618218301605)
  • Цыбрий А.В., Долбунова Е.В., Мазуркевич А.Н., Цыбрий Т.В., Цыбрий В.В., Шманда Я., КИТТЕЛЬ П. 2018.Новые исследования ранненеолитических слоев поселения Ракушечный Яр, Самарский Научный Вестник, Т. 7, Nr 3 (24), Самарский государственный социально-педагогический университет (Самара), s. 127-136. https://elibrary.ru/item.asp?id=35352592
  • KITTEL P, Sikora J, Wroniecki P., 2018 A Late Medieval motte‐and‐bailey settlement in a lowland river valley landscape of Central Poland. Geoarchaeology - An International Journal. 2018, Vol. 33, No 5, s. 558–578. https://doi.org/10.1002/gea.21676 DOI: 10.1002/gea.21676
  • Sikora J., KITTEL P., Wroniecki P. 2018. Relikty osadnictwa z okresu rzymskiego na stanowisku 2 w Ostrowitem (gm. i pow. Chojnice, woj. pomorskie). Aspekty przestrzenne i chronologia niezależna, Pomorania Antiqua, T. XXVII, s. 209-240. ISSN 0556-0691
 • 2017
  • Babiński L., Fabisiak W., Dąbrowski H.P., KITTEL P. 2017. Study on dimensional stabilization of 12,500-year-old waterlogged subfossil Scots pine wood from the Koźmin Las site, Poland,, Journal of Cultural Heritage, Volume 23, Pages 119-127, ISSN 1296-2074, http://dx.doi.org/10.1016/j.culher.2016.08.002. (//www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1296207416301595)
  • Mazurkevich A., Dolbunova E., KITTEL P., Faßbinder J., Maigrot Y., Mroczkowska A., Płóciennik M., Sikora J., Słowiński M., Sablin M., Shirobokov I. 2017. Multi-disciplinary research on the Neolithic pile-dwelling Serteya II site (Western Russia) and the landscape reconstruction, [w:] A. Marciniak-Kajzer, A. Andrzejewski, A. Golański, S. Rzepecki (red.) Nie tylko krzemienie. Not only flints. Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódzka Fundacja Badań Naukowych, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Łodzi, Łódź, s.103-128. ISBN 978-83-944066-9-1
  • KITTEL P., Sikora J. 2017. Geological and geomorphological situation of the „Alte Burg“ ring-fort near Hollenstedt.[W:] J. Brandt (ed.) - Hammaburg Neue Folge 17, Vor – und Frühgeschichte aus dem niederelbischen Raum. Dr. Klaus Richter zum 75. Geburtstag in großer Dankbarkeit gewidmet. Archäologisches Museum Hamburg. Vol 17, s. 133-136. ISSN 0173-0886, ISBN 978-3-931429-32-4
  • Sikora J., KITTEL P. 2017. Problem nieco zapomniany? Zaplecza rezydencji rycerskich typu motte, [w:] A. Różański (red.), Gemma Gemmarum. Studia dedykowane Profesor Hannie Kóčce-Krenz. Część pierwsza. Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań, s. 561-589.
  • Sikora J., KITTEL P. 2017. Archeolodzy XXI wieku kontra średniowieczny gród w Rozprzy, Archeologia Żywa, nr 3 (65), s. 4-11.
  • Sikora J., KITTEL P., Wroniecki P. 2017. Lost and found: the vallum i n lacu at Ostrowite (Northern Poland). A multidisciplinary research case study. Archaeologia Baltica, Vol. 24, 109-121.
  • KITTEL P. 2017. Warunki środowiskowe stanowiska 2 w Siemiechowie, [w:] M. Jażdżewska, W. Siciński (red.) Siemiechowie stanowisko 2, województwo łódzkie. Cmentarzysko i osada kultury przeworskiej, Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, Łódź, s. 9-19.
  • KITTEL P. 2017. Sytuacja geologiczna i geomorfologiczna cmentarzysk ludności kultury łużyckiej w Lutomiersku - Wrzącej, stan. nr 1 oraz Mastkach stan. nr 2, [w:] B. Muzolf, A. Zielińska, P. KITTEL; Lutomiersk – Wrząca, stanowisko 1, gmina Lutomiersk, Mastki, stanowisko 2, gmina Chąśno, województwo łódzkie. Cmentarzyska z epoki brązu łużyckich pól popielnicowych z Polski Środkowej. Grygiel R. (red.), Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Łódź, s. 9-15. ISBN 978-83-61293-35-4
  • KITTEL P., 2017. Położenie geologiczne i geomorfologiczne stanowiska. [W:] Marchelak I., Nierychlewska A., Nowak I., Papiernik P., Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 3 w Ludwinowie, pow. Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie (trasa autostrady A-1). Seria: Via Archaeologica Lodziensis, Tom VII, vol. 1. Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi. Łódź 2017, s. 15-18. ISBN 978-83-948140-1-4
  • KITTEL P., Okupny D., 2017. Wyniki badań sedymentologicznych nawarstwień z warstwą kulturową na stanowisku 3 w Ludwinowie, pow. Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie. [W:] Marchelak I., Nierychlewska A., Nowak I., Papiernik P., Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 3 w Ludwinowie, pow. Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie (trasa autostrady A-1). Seria: Via Archaeologica Lodziensis, Tom VII, vol. 1. Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi. Łódź, s. 625-635. ISBN 978-83-948140-1-4
  • KITTEL P., Sikora J., 2017. Geological and geomorphological situation of the „Alte Burg“ ring-fort near Hollenstedt. [W:] Brandt J. (ed.) - Hammaburg Neue Folge 17, Vor – und Frühgeschichte aus dem niederelbischen Raum. Dr. Klaus Richter zum 75. Geburtstag in großer Dankbarkeit gewidmet. Archäologisches Museum Hamburg. Vol 17, s. 133-136. ISSN 0173-0886, ISBN 978-3-931429-32-4
  • KITTEL P., Jaskulski M., Nalej M. 2017. Uwarunkowania geologiczne i geomorfologiczne funkcjonowania średniowiecznych grodowych zespołów osadniczych w Polsce Środkowej, [w:] A. Andrzejewski, J. Sikora (red.), Grodziska wczesnośredniowieczne Polski Centralnej. Archeologiczne badania nieinwazyjne z lat 2013-2016. Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Oddział w Łodzi, Instytut Archeologii Uniwersytety Łódzkiego, Łódź, s. 17-44.
  • Sikora J., KITTEL P., Wroniecki P., Tołoczko W. 2017. Metodyka prac nieinwazyjnych podjętych w latach 2013-2016, [w:] A. Andrzejewski, J. Sikora (red.), Grodziska wczesnośredniowieczne Polski Centralnej. Archeologiczne badania nieinwazyjne z lat 2013-2016. Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Oddział w Łodzi, Instytut Archeologii Uniwersytety Łódzkiego, Łódź, s. 45-65.
  • Sikora J., KITTEL P., Wroniecki P., 2017. Chełmo, [w:] A. Andrzejewski, J. Sikora (red.), Grodziska wczesnośredniowieczne Polski Centralnej. Archeologiczne badania nieinwazyjne z lat 2013-2016. Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Oddział w Łodzi, Instytut Archeologii Uniwersytety Łódzkiego, Łódź, s. 69-85.
  • Sikora J., KITTEL P., Wroniecki P., 2017. Ewinów, [w:] A. Andrzejewski, J. Sikora (red.), Grodziska wczesnośredniowieczne Polski Centralnej. Archeologiczne badania nieinwazyjne z lat 2013-2016. Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Oddział w Łodzi, Instytut Archeologii Uniwersytety Łódzkiego, Łódź, s. 87-99.
  • Sikora J., KITTEL P., Wroniecki P., 2017. Krzepocinek, [w:] A. Andrzejewski, J. Sikora (red.), Grodziska wczesnośredniowieczne Polski Centralnej. Archeologiczne badania nieinwazyjne z lat 2013-2016. Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Oddział w Łodzi, Instytut Archeologii Uniwersytety Łódzkiego, Łódź, s. 101-116.
  • Sikora J., KITTEL P., Wroniecki P., 2017. Mnichów, [w:] A. Andrzejewski, J. Sikora (red.), Grodziska wczesnośredniowieczne Polski Centralnej. Archeologiczne badania nieinwazyjne z lat 2013-2016. Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Oddział w Łodzi, Instytut Archeologii Uniwersytety Łódzkiego, Łódź, s. 117-129.
  • Sikora J., KITTEL P., Wroniecki P., 2017. Okopy, [w:] A. Andrzejewski, J. Sikora (red.), Grodziska wczesnośredniowieczne Polski Centralnej. Archeologiczne badania nieinwazyjne z lat 2013-2016. Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Oddział w Łodzi, Instytut Archeologii Uniwersytety Łódzkiego, Łódź, s. 131-141.
  • Sikora J., KITTEL P., Piech W., Wroniecki P., 2017. Rękoraj, [w:] A. Andrzejewski, J. Sikora (red.), Grodziska wczesnośredniowieczne Polski Centralnej. Archeologiczne badania nieinwazyjne z lat 2013-2016. Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Oddział w Łodzi, Instytut Archeologii Uniwersytety Łódzkiego, Łódź, s. 143-157.
  • Sikora J., KITTEL P., Wroniecki P., 2017. Rozprza, [w:] A. Andrzejewski, J. Sikora (red.), Grodziska wczesnośredniowieczne Polski Centralnej. Archeologiczne badania nieinwazyjne z lat 2013-2016. Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Oddział w Łodzi, Instytut Archeologii Uniwersytety Łódzkiego, Łódź, s. 159-176.
  • Sikora J., KITTEL P., 2017. Wyniki badań wykopaliskowych przeprowadzonych w latach 2015-2016, [w:] A. Andrzejewski, J. Sikora (red.), Grodziska wczesnośredniowieczne Polski Centralnej. Archeologiczne badania nieinwazyjne z lat 2013-2016. Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Oddział w Łodzi, Instytut Archeologii Uniwersytety Łódzkiego, Łódź, s. 176-192.
  • Sikora J., KITTEL P., Wroniecki P., 2017. Spycimierz, [w:] A. Andrzejewski, J. Sikora (red.), Grodziska wczesnośredniowieczne Polski Centralnej. Archeologiczne badania nieinwazyjne z lat 2013-2016. Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Oddział w Łodzi, Instytut Archeologii Uniwersytety Łódzkiego, Łódź, s. 193-209.
  • Sikora J., KITTEL P., Wroniecki P., 2017. Stare Skoszewy, [w:] A. Andrzejewski, J. Sikora (red.), Grodziska wczesnośredniowieczne Polski Centralnej. Archeologiczne badania nieinwazyjne z lat 2013-2016. Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Oddział w Łodzi, Instytut Archeologii Uniwersytety Łódzkiego, Łódź, s. 211-228.
  • Sikora J., KITTEL P., Wroniecki P., 2017. Szydłów, [w:] A. Andrzejewski, J. Sikora (red.), Grodziska wczesnośredniowieczne Polski Centralnej. Archeologiczne badania nieinwazyjne z lat 2013-2016. Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Oddział w Łodzi, Instytut Archeologii Uniwersytety Łódzkiego, Łódź, s. 229-240.
  • Sikora J., KITTEL P., Wroniecki P., 2017. Witów, [w:] A. Andrzejewski, J. Sikora (red.), Grodziska wczesnośredniowieczne Polski Centralnej. Archeologiczne badania nieinwazyjne z lat 2013-2016. Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Oddział w Łodzi, Instytut Archeologii Uniwersytety Łódzkiego, Łódź, s. 241-254.
  • Sikora J., KITTEL P., Wroniecki P., 2017. Żarnów, [w:] A. Andrzejewski, J. Sikora (red.), Grodziska wczesnośredniowieczne Polski Centralnej. Archeologiczne badania nieinwazyjne z lat 2013-2016. Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Oddział w Łodzi, Instytut Archeologii Uniwersytety Łódzkiego, Łódź, s. 255-271.
  • KITTEL P., Tołoczko W., Piech W. 2017 (w druku). Opracowanie badań zawartości fosforu w gruncie metodą polową na obszarze zespołu osadniczego w Niedźwiedzinach, przysiółek Dzwonowo, [w:] M. Krzepkowski, M. Moeglich, P. Wroniecki (red.), Dzwonowo. Średniowieczne zaginione miasto. Tom I. Środowisko naturalne, zarys dziejów, badania nieinwazyjne Muzeum Regionalne w Wągrowcu, Wągrowiec, s. 58-66. ISBN 978-83-941479-5-2
  • Muzolf B., Zielińska A., KITTEL P. 2017. Lutomiersk – Wrząca, stanowisko 1, gmina Lutomiersk, Mastki, stanowisko 2, gmina Chąśno, województwo łódzkie. Cmentarzyska z epoki brązu łużyckich pól popielnicowych z Polski Środkowej. Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ISBN 978-83-61293-35-4, Łódź, ss. 358.
 • 2016
  • Płóciennik M., KITTEL P., Borówka R.K., Cywa K., Okupny D., Obremska M., Pawłowski D., Stachowicz-Rybka R., Szperna R., Witkowski A. 2016. Warunki paleoekologiczne subkopalnego koryta Kolonia Bechcice na tle hydrologii środkowego odcinka doliny Neru, Acta Geographica Lodziensia, Nr 105, s. 107-124.
  • KITTEL P. 2016. Sytuacja geologiczna i geomorfologiczna stanowiska, [w:] W. Siciński, D.K. Płaza, P. Papiernik (red.) Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 10 w Kruszynie, pow. Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie. W serii: Via Archaeologica Lodziensis, Tom VI, Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, Łódź, s. 13-20.
  • KITTEL P. 2016. Badania geoarcheologiczne pokrywy stokowej na stanowisku archeologicznym Szynkielew 11, gm. Pabianice Geoarchaeological research on the slope cover at Szynkielew site No. 11, com. Pabianice,. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica, Nr 15, s. 25-35.
  • KITTEL P., Płóciennik M., Borówka R.K., Okupny D., Pawłowski D., Peyron O., Stachowicz-Rybka R., Obremska M., Cywa K. 2016. Early Holocene hydrology and environments of the Ner River (Poland), Quaternary Research, Volume 85, Issue 2, Pages 187-203, ISSN 0033-5894, http://dx.doi.org/10.1016/j.yqres.2015.12.006.
   (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0033589415001246)
  • Mueller-Bieniek A., KITTEL P., Muzolf B., Cywa K., Muzolf P. 2016. Plant macroremains from an early Neolithic site in eastern Kuyavia, central Poland. Acta Palaeobotanica, 56(1), pp. 79-89. doi:10.1515/acpa-2016-0006
  • Babiński L., Fabisiak E., Dąbrowski H.P., KITTEL P. 2016. Study on dimensional stabilization of 12,500-year-old waterlogged subfossil Scots pine wood from the Koźmin Las site, Poland, Journal of Cultural Heritage, Available online 19 September 2016, ISSN 1296-2074, http://dx.doi.org/10.1016/j.culher.2016.08.002.
   (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1296207416301595)
  • Słowiński M., Marcisz K., Płóciennik M., Obremska M., Pawłowski D., Okupny D., Słowińska S., Borówka R., KITTEL P., Forysiak J., Michczyńska D.J., Lamentowicz M. 2016. Drought as a stress driver of ecological changes in peatland - A palaeoecological study of peatland development between 3500 BCE and 200 BCE in central Poland, Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, Volume 461, Pages 272-291, ISSN 0031-0182, http://dx.doi.org/10.1016/j.palaeo.2016.08.038.
   (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031018216304114)
  • Mazurkevich A., KITTEL P., Maigrot Y., Kulkova M., Kazakov E., Dolbunova E., Sablin M., Lyashkevich E., Regert M., Mazuy A., 2016. Landscape and natural resources use in the 3rd mill BC by pile-settlements’ dwellers in NW Russia, [in:] Agnė Žilinskaitė (ed.), 22th Annual Meeting of the EAA. 31st August – 4th September 2016 Vilnius, Abstracts. The European Association of Archaeologists, Public Institution The Academy of Cultural Heritage, p. 644-645, www.eaavilnius2016.lt.
  • Mazurkevich A., KITTEL P., Dolbunova E., Maigrot Y., Zaiceva G., 2016. Cultural layer formation, production and dwelling areas on pile-settlements of Upper Dvina region, [in:] Agnė Žilinskaitė (ed.), 22th Annual Meeting of the EAA. 31st August – 4th September 2016 Vilnius, Abstracts. The European Association of Archaeologists, Public Institution The Academy of Cultural Heritage, p. 655, www.eaavilnius2016.lt.
  • KITTEL P., Mazurkevich A., Dolbunova E., Kalicki T., Kulkova M., Pawłowski D., Płóciennik M., Stachowicz-Rybka R., Zaitseva G. 2016. Evolution of lake basins in the Serteya region (Western Russia) in the context of Neolithic settlement’s development, [in:] S. Levina, R. Gorodnichev, I. Yadrikhinski, P. Davydova (eds.), Paleolimnology of Northern Eurasia. Experience, Methodology, Current Status: Proceedings of the International Conference. Yakutsk, 22-27 August, 2016. North-Eastern Federal University, Yakutsk, p. 13-15.
  • KITTEL P., Antczak O., Brooks S.J., Elias S., Krąpiec M., Luoto T.P., Okupny D., Pawłowski D., Płóciennik M., Rzodkiewicz M., Sikora J., Stachowicz-Rybka R., Wacnik A. 2016. Palaeoenvironmental research of the organic fill of the Rozprza ring-fort moat, Central Poland, [in:] S. Levina, R. Gorodnichev, I. Yadrikhinski, P. Davydova (eds.), Paleolimnology of Northern Eurasia. Experience, Methodology, Current Status: Proceedings of the International Conference. Yakutsk, 22-27 August, 2016. North-Eastern Federal University, Yakutsk, p. 47-51.
  • Kalicki P., Kalicki T., KITTEL P., 2016. River valleys evolution and men: a case study from Lomas de Lachay, Peru, [in:] T. Kalicki, M. Frączek (eds.), Evolution of river valleys in Central Europe. Abstract Book, Polish Association for Environmental Archaeology, Institute of Geographynof the Jan Kochanowski University in Kielce, Kielce, p. 56-58. ISBN 978-83-64038-44-0
  • KITTEL P., Antczak O., Brooks S.J., Elias S.A., Krąpiec M., Luoto T.P., Okupny D., Pawłowski D., Płóciennik M., Rzodkiewicz M., Sikora J., Stachowicz-Rybka R., Wacnik A., 2016. Fluvial archive in the moat fill - palaeoenvironmental research in the Luciąża River valley in Rozprza, Central Poland, [in:] T. Kalicki, M. Frączek (eds.), Evolution of river valleys in Central Europe. Abstract Book, Polish Association for Environmental Archaeology, Institute of Geographynof the Jan Kochanowski University in Kielce, Kielce, p. 109-111. ISBN 978-83-64038-44-0
  • KITTEL P., Sikora J., Wroniecki P., 2016. Rozprza site: main stages of the mid-Luciąża River valley evolution in the holocene, [in:] T. Kalicki, M. Frączek, P. Przepióra (eds.), Evolution of river valleys in Central Europe. Field Guide, Polish Association for Environmental Archaeology, Institute of Geographynof the Jan Kochanowski University in Kielce, Kielce, p. 25-29. ISBN 978-83-64038-45-70
  • Dzieduszyńska D., KITTEL P., Krąpiec M., Petera-Zganiacz J., Twardy J., 2016. Kwiatków site: mid-Warta River valley evolution, [in:] T. Kalicki, M. Frączek, P. Przepióra (eds.), Evolution of river valleys in Central Europe. Field Guide, Polish Association for Environmental Archaeology, Institute of Geographynof the Jan Kochanowski University in Kielce, Kielce, p. 30-35. ISBN 978-83-64038-45-70
  • KITTEL P., Wacnik A., Stachowicz-Rybka R., Rzodkiewicz M., Sikora J., 2016. Zapis paleobotaniczny zmian środowiskowych w otoczeniu grodziska w Rozprzy (Centralna Polska), wstępne wyniki badań, [w:] M. Badura, J. Święta-Musznicka, M. Makohonienko, G. Skrzyński (red.), Środowisko i Kultura, Tom XI, „W 100. rocznicę powstania analizy pyłkowej” X Sympozjum Archeologii Środowiskowej /Konferencja Polskiego Towarzystwa Botanicznego Poznań 13-15 października 2016, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 124-125.
  • Kittel P., Sikora J. 2016. Piece wapiennicze z Ostrowitego, stanowisko 2 (gm. i pow. Chojnice, woj. pomorskie), [w:] L. Domańska, A. Marciniak-Kajzer, A. Andrzejewski, S. Rzepecki (red.), Archaeologia et Pomerania. Studia ofiarowane prof. Tadeuszowi Grabarczykowi w 70. rocznicę urodzin i w 45-lecie pracy naukowo-dydaktycznej, Instytut Archeologii UŁ, Łódź, s. 221-240.
 • 2015
  • Pawłowski D., Milecka K., KITTEL P., Woszczyk M., Spychalski W. 2015. Palaeoecological record of natural changes and human impact in a small river valley in Central Poland, Quaternary International, Vol. 370, s. 12-28, ISSN 1040-6182. http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2014.06.033.
   (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618214004078)
  • Płaza D.K., KITTEL P., Petera-Zganiacz J., Dzieduszyńska D.A., Twardy J. 2015. Late Palaeolithic settlement pattern in palaeogeographical context of the river valleys in the Koło Basin (Central Poland), Quaternary International, Vol. 370, s. 40-54, ISSN 1040-6182, http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2014.09.058.
   (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618214007162)
  • Mueller-Bieniek A., KITTEL P., Muzolf B., Muzolf P. 2015. Useful plants from the site Lutomiersk–Koziówki near Łódź (central Poland) with special reference to the earliest find of Xanthium strumarium L. seeds in Europe, Journal of Archaeological Science: Reports, Volume 3, September 2015, Pages 275-284, ISSN 2352-409X. http://dx.doi.org/10.1016/j.jasrep.2015.06.025.
   (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352409X15300444)
  • Płóciennik, M., Kruk, A., Forysiak, J.,Pawłowski, D., Mianowicz, K., Elias, S., Borówka, R. K., Kloss, M., Obremska, M., Coope, R., Krąpiec, M., KITTEL, P., Żurek, S. 2015. Fen ecosystem responses to water-level fluctuations during the early and middle Holocene in central Europe: a case study from Wilczków, Poland, Boreas, Boreas, Volume 44, Issue 4, pages 721–740. Article first published online: 14 JUL 2015, http://dx.doi.org/10.1111/bor.12129.
  • KITTEL, P., Sikora, J., Wroniecki, P. 2015. The morphology of the Luciąża River valley floor in the vicinity of the Rozprza medieval ring-fort in light of geophysical survey. Bulletin of Geography. Physical Geography Series, No. 8, 95-106. doi:http://dx.doi.org/10.2478/7033.
  • KITTEL, P. 2015. The prehistoric human impact on slope development at the archaeological site in Smólsk (Kuyavian Lakeland). Bulletin of Geography. Physical Geography Series, No. (8), p. 107-122. doi:http://dx.doi.org/10.2478/7035.
  • Sikora J., KITTEL P., Wroniecki P. 2015. To not see the forest for the trees. A non-invasive approach to the Góra Chełmo medieval hillfort, Archaeologia Polona, vol. 53, s. 506-509.
  • Sikora J., KITTEL P., Wroniecki P. 2015. From a point on the map to a shape in the landscape. Non-invasive verification of medieval ring-forts in Central Poland: Rozprza case study, Archaeologia Polona, vol. 53, s. 510-514.
  • KITTEL, P. 2015. The alternative interpretation of chronology of flood events in the mid-Warta River valley: Record of Early Holocene alluviation in the Koło Basin (central Poland), Quaternary International, Volume 386, 2 November 2015, Pages 116-121, ISSN 1040-6182, http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2015.03.047.
   (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S104061821500244X)
  • Petera-Zganiacz, J., Dzieduszyńska, D.A., Twardy, J., Pawłowski, D., Płóciennik, M., Lutyńska, M., KITTEL, P. 2015. Younger Dryas flood events: A case study from the middle Warta River valley (Central Poland), Quaternary International, Volume 386, 2 November 2015, Pages 55-69, ISSN 1040-6182, http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2014.09.074.
   (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618214007356)
  • Muzolf B., KITTEL P., Płóciennik M., Głąb Z., Okupny D. 2015. Wczesnonowożytne płóciennictwo w świetle badań reliktów moczydła na stanowisku Lutomiersk-Koziówki, Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Seria Archeologiczna, Nr 46 (2012–2015), s. 187-210.
  • Sikora J., KITTEL P., Wroniecki P. 2015. Nieinwazyjne badania grodzisk wczesnośredniowiecznych Polski Centralnej i ich zaplecza osadniczego: Chełmo, Rękoraj, Rozprza, Stare Skoszewy, Szydłów, Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Seria Archeologiczna, Nr 46 (2012–2015), s. 253 -293.
  • Sikora J., KITTEL P., Trzciński Ł., Wroniecki P. 2015. Zespół osadniczy w Ostrowitem w świetle badań z lat 2012-2013, Acta Archaeologica Pomoranica, tom. V, XIX Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin, 21-22 listopada 2013 r., Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich O/Szczecin, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie, s. 187-208.
  • KITTEL P. 2015. Położenie i uwarunkowania naturalne stanowiska 1, 2 w Zgórzu, [w:] R. Grygiel (red.) Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 1, 2 w Zgórzu, pow. Kutno, woj. łódzkie. W serii: Via Archaeologica Lodziensis, Tom V, Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, Łodź, s. 11-15.
 • 2014
  • Kalicki P., Kalicki T., KITTEL P. 2014. The Influence of El Niño on Settlement Patterns in Lomas de Lachay, Central Coast, Peru. , Interdisciplinaria Archaeologica Natural Sciences In Archaeology, V/2, s. 147-160. 3.
  • KITTEL P., Błaszczyk K., Cywa K., Pawłowski D., Romanow M., Stachowicz-Rybka R., Wacnik A., Zawilski P. 2014. Wyniki badań przyrodniczych na stanowiskach archeologicznych w Złotorii, gm. Choroszcz nad Narwią (północno-wschodnia Polska), [w:] M. Karczewski, E. Smolska, T. Kalicki (red.) Środowisko – Człowiek – Cywilizacja, tom 3, Środowisko przyrodnicze, gospodarka, osadnictwo i kultura symboliczna w V w. p.n.e. – VII w. n.e. w dorzeczach Odry i Wisły, Białystok-Warszawa-Kielce, s. 61-82.
  • Płaza D.K., Kittel P., Petera-Zganiacz J., Dzieduszyńska D.A., Twardy J. (w druku). Late Palaeolithic settlement pattern in palaeogeographical context of the river valleys in the Koło Basin (Central Poland), Quaternary International, Available online 19 October 2014, ISSN 1040-6182. http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2014.09.058. (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618214007162)
  • Pawłowski D., Milecka K., Kittel P., Woszczyk M., Spychalski W. (w druku). Palaeoecological record of natural changes and human impact in a small river valley in Central Poland, Quaternary International, Available online 14 July 2014, ISSN 1040-6182, http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2014.06.033. (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618214004078)
  • Petera-Zganiacz J., Dzieduszyńska D.A., Twardy J., Pawłowski D., Płóciennik M., Lutyńska M., Kittel P. (w druku). Younger Dryas flood events: A case study from the middle Warta River valley (Central Poland), Quaternary International, Available online 29 October 2014, ISSN 1040-6182, http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2014.09.074. (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618214007356)
  • Płaza D.K., Twardy J., Kittel P. 2014. Z badań nad schyłkowo paleolitycznym osadnictwem w Kotlinie Kolskiej, Acta Geographica Lodziensia, Nr 102, s. 87-95.
  • Fejfer M., Zborowska M., Adamek O., Dzieduszyńska D., Kittel P., Petera-Zganiacz J., Twardy J. 2014. Properties and dimensional stability of 12 500-year-old subfossil pine wood, Drewno 2014, Vol. 57, No. 193, s. 81-95. DOI: 10.12841/wood.1644-3985.075.05
  • Dzieduszyńska D., Petera-Zganiacz J., Twardy J., Kittel P., Moska P., Adamiec G., 2014, Optical dating and sedimentary record from the terrace depositional profile of the Warta River (Central Poland). Geochronometria, 41 (4): 361-368. DOI 10.2478/s13386-013-0173-y
  • Kittel P., Muzolf B., Płóciennik M., Elias S., Brooks S.J., Lutyńska M., Pawłowski D., Stachowicz-Rybka R., Wacnik A., Okupny D., Głąb Z., Mueller-Bieniek A. 2014. A multi-proxy reconstruction from Lutomiersk-Koziówki, Central Poland, in the context of early modern hemp and flax processing, Journal of Archaeological Science, Vol. 50, s. 318-337. http://dx.doi.org/10.1016/j.jas.2014.07.008. (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440314002532)
  • Kalicki P., Kalicki T., Kittel P. 2014. Osadnictwo prekolumbijskie na pustyni: badania geoarcheologiczne w Lomas de Lachay, Środkowe Wybrzeże, Peru. [w:] T.W. Pyrcz, W. Kudła (red.), Przyroda i kultura Peru, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków, s. 63-68.
  • Twardy J., Forysiak J., Kittel P. 2014. Evolution of vegeatation, relief and geology in Central Poland under anthropopressure, [w:] E. Kobojek, T. Marszał (red.), Origin of relief of Central Poland and its anthropogenic transformation in Łódź University geographical research, Wydawnicwto Uniwersytetu Łódzkiego, s. 57-94.
  • Kittel P. 2014. Slope deposits as an indicator of anthropopressure in the light of research in Central Poland, Quaternary International, olume 324, 4 March 2014, Pages 34-55, ISSN 1040-6182, http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2013.07.021. (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618213004047)
  • Dzieduszyńska D., Kittel P., Petera-Zganiacz J., Brooks S., Korzeń K., Krąpiec M., Pawłowski D., Płaza D., Płóciennik M., Stachowicz-Rybka R., Twardy J., 2014. Environmental influence on forest development and decline in the Warta River valley (Central Poland) during the Late Weichselian, Quaternary International, Volume 324, 4 March 2014, Pages 99-114, ISSN 1040-6182, http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2013.07.017. (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S104061821300400X)
 • 2013
  • Kittel P. 2013. Propozycja ujednolicenia charakterystyki geomorfologicznej stanowisk archeologicznych, Fontes Archaeologici Posnanienses, Annales Musei Archeologici Posnanienses, Vol. 49, s. 97-105.
  • Kittel P. 2013. Położenie kościoła romańskiego w Żarnowie na Wzgórzach opoczyńskich na tle geologii i geomorfologii obszaru, [w:] L. Kajzer (red.), Początki architektury sakralnej w Polsce Centralnej, część II, Zapilicze i Sieradzkie, Wydawnictwo DiG, Łódź-Warszawa, s. 23-42.
  • Kittel P. 2013. Geomorfologiczne uwarunkowania lokalizacji osadnictwa na przykładzie doliny Rawki w Rawie Mazowieckiej, Acta Geographica Lodziensia, Nr 101, s. 49-79.
  • Kittel P. 2013. Slope and river inorganic deposits as indicators of marked human impact, in the light of research in the Ner River basin (central Poland), Archaeologia Polona, Vol. 49 (2011), Special theme:Geoarchaeology in Poland, s. 71-86.
 • 2012
  • Kittel P., Rybicka M. 2012. Stan badań nad osadnictwem z neolitu i epoki brązu we wschodniej części Kotliny Kolskiej, [w:] M. Rybicka (red.), Kotlina Kolska w świetle cmentarzysk z neolitu i epoki brązu z Nagórek Grabowskich, Teofilek i Byszewa, Muzeum w Łęczycy, Łęczyca, s. 5-11.
  • Kittel P., Król D., Rogoziński J., Rybicka M. 2012. Kultura Pucharów lejkowatych. Nagórki Grabowskie, stan. 25, pow. Łęczyca, [w:] M. Rybicka (red.), Kotlina Kolska w świetle cmentarzysk z neolitu i epoki brązu z Nagórek Grabowskich, Teofilek i Byszewa, Muzeum w Łęczycy, Łęczyca, s. 13-34.
  • Kittel P., Petera-Zganiacz J., Dzieduszyńska D., Twardy J., Krąpiec M., Bijak S., Bronisz K., Zasada M., Płaza D. 2012. Badania „kopalnego lasu” ze schyłku vistulianu w dolinie Warty (Kotlina Kolska, Środkowa Polska), Studia i Materiały CEPL w Rogowie, R. 14., Zeszyt 1 (30), s. 238-245.
  • Kittel P. 2012. Wstępne wyniki analizy profili litologicznych z Nagórek Grabowskich, stanowisko 25, pow. Łęczyca, woj. łódzkie, Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Seria Archeologiczna, Nr 45, 2010-2012.
  • Kittel P. 2012. Wpływ georóżnorodności zlewni Neru (Polska środkowa) na lokalizację osadnictwa pradziejowego, Landform Analysis, Vol. 19, s. 33-50. Landform Analysis
  • Muzolf B., Kittel P., Muzolf P. 2012. Sprawozdanie z prac badawczych na wielokulturowym kompleksie osadniczym w miejscowości Smólsk – stanowisko 2/10, gm. Włocławek, woj. kujawsko–pomorskie, Raport 2007-2008, NID, 1-22.
  • Dzieduszyńska D., Kittel P. 2012. Basenu uniejowski - historia i stan badań paleogeograficznych w Uniwersytecie Łódzkim. Biuletyn Uniejowski, T. I, s. 189-203.
  • Kittel P. 2012. Geomorfologia stanowiska 3a-c Lutomiersk-Koziówki [w:] B. Muzolf (red.), Lutomiersk – Koziówki stanowisko 3 a-c, pow. pabianicki, woj. łódzkie. Wielokulturowy zespół osadniczy od schyłkowego paleolitu po okres nowożytny. Biblioteka Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Nr 39, Łódź, s. 27-37.
  • Kittel P. 2012 (w druku). Geomorfologiczne uwarunkowania rozwoju osadnictwa i przeobrażenia morfologii obszaru stanowiska 3a-c Lutomiersk-Koziówki w warunkach antropopresj [w:] B. Muzolf (red.), Lutomiersk – Koziówki stanowisko 3 a-c, pow. pabianicki, woj. łódzkie. Wielokulturowy zespół osadniczy od schyłkowego paleolitu po okres nowożytny. Biblioteka Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Nr 39, Łódź, s. 263-277.
  • Kittel P., Elias S., Mueller-Bieniek A., Pawłowski D., Płóciennik M., Stachowicz-Rybka R., Wacnik A., Okupny D. 2012. Badania paleoekologiczne reliktów nowożytnego moczydła. [w:] B. Muzolf (red.), Lutomiersk – Koziówki stanowisko 3 a-c, pow. pabianicki, woj. łódzkie. Wielokulturowy zespół osadniczy od schyłkowego paleolitu po okres nowożytny. Biblioteka Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Nr 39, Łódź, s. 1-8(Aneks 8 płyta CD).
  • Kittel P. 2012 (w druku). Slope and river inorganic deposits as an indicator of strong anthropressure in the light of research in the Ner River catchment (central Poland), Archaeologia Polona.
  • Dzieduszyńska D., Kittel P., Petera-Zganiacz J., Twardy J. 2012. Paleogeograficzne elementy rozwoju Doliny warty w Kotlinie Kolskiej w świetle badań w stanowisku „Koźmin Las”, Acta Geographica Lodziensia, Nr 100, s. 35-49.
  • Kittel P., Forysiak J., Muzolf B., Skowron J., Tołoczko W., 2012. Charakterystyka osadów i ślady antropopresji w obrębie równin zalewowych Neru koło Lutomierska i Rawki w Rawie Mazowieckiej, Prace i Studia Geograficzne, T. 50, s. 77-92
 • 2011
  • Kittel, P. 2011. Wstępna informacja o wynikach sondowań geologicznych w rejonie zamku w Gołańczy, gm. Wągrowiec, wykonanych w 2010 roku .[W:] A. Michałowski (red.), Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Poznań 2011, T. 12, s. 373-377.
  • Kittel, P., Błaszczyk J., Muzolf B., Cywa K., Wacnik A., Tomczyńska Z., Obremska M. 2011. Traces of prehistoric human impact on natural environment in the Ner River catchment (central Poland). Studien zur Archäeologie in Ostmitteleuropa, Band. 7, Anthropogenic Pressure in the Neolithic and the Bronze Age on the Central European Lowlands, Editors: I. Hildebrandt-Radke, W. Dörfler, J. Czebreszuk, J. Müller, s. 17-29.
  • Kittel P. 2001. Inventory of whaling objects on the Admiralty Bay shores (King George Island, South Shetland Islands) in the years 1996-1998, Polish Polar Research.Vol. 22, No.1, p. 45-70.
 • 2010
  • Kittel, P. 2010. Cechy geomorfologiczne położenia stanowisk archeologicznych na obszarze BOT KWB „Bełchatów” Złoże „Szczerców”. [W:] T. Makiewicz, A. Wójcik, M. Ignaczak (red.), Badania archeologiczne na terenie odkrywki „Szczerców” Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów” S.A., T. 7, s. 11-32.
  • Forysiak J., Obremska M., Pawłowski D., Kittel, P. 2010. Late Vistulian and Holocene changes in the Ner river valley in light of geological and palaeoecological data from the Ner-Zawada Peatland. Geologija, Vol. 52, No. 1-4 (69-72), p. 25-33.
  • Forysiak J., Borówka R., Kittel P., Kloss M., Lamentowicz M., Pawłowski D., Płóciennik M., Twardy J., Żurek S. 2010. Holoceński rozwój torfowiska Żabieniec i jego znaczenie dla paleoekologii i paleogeografii. [W:] J. Twardy, S. Żurek, J. Forysiak (red.), Torfowisko Żabieniec: warunki naturalne, rozwój i zapis zmian paleoekologicznych w jego osadach. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010, s. 203-214.
  • Kittel P., Sygulski M. 2010. Ślady osadnictwa pradziejowego i historycznego w otoczeniu torfowiska Żabieniec. [W:] J. Twardy, S. Żurek, J. Forysiak (red.), Torfowisko Żabieniec: warunki naturalne, rozwój i zapis zmian paleoekologicznych w jego osadach. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010, s. 97-112.
 • 2009
  • Lamentowicz M., Balwierz Z., Forysiak J., Płóciennik M., Kittel P., Kloss M., Twardy J., Żurek S., Pawlyta J. 2009. Multiproxy study of anthropogenic and climatic changes in the last two millennia from a small mire in central Poland, Hydrobiologia, DOI 10.1007/s10750-009-9812-y, s. 213-230
  • Kittel P. 2009. Geomorfologiczne cechy położenia zamku w Radzikach Dużych na ziemi dobrzyńskiej, [w:] red. L. Kajzer, Zamek w Radzikach Dużych na ziemi dobrzyńskiej, w serii: Budownictwo obronno-rezydencjonalne Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, cz. VII, Rypin, s. 15-22
  • Kittel P., Forysiak J., Twardy J. 2009. Środowisko przyrodnicze okolic Strońska ze szczególnym uwzględnieniem morfologii obszaru, [w:] L. Kajzer, Początki architektury sakralnej w Polsce Centralnej, część I, Strońsko - Ruda - Krzyworzeka, Łódź, s. 45-54
  • Kittel P., Skowron J. 2009. Geomorfologiczne uwarunkowania lokalizacji i rozwoju osadnictwa w rejonie Rawy Mazowieckiej (Polska środkowa) w okresie rzymskim, Środowisko – Człowiek – Cywilizacja, tom 2, s. 147-154 (
  • Balwierz Z., Forysiak J., Kittel P., Kloss M., Lamentowicz M., Pawłowski D., Twardy J., Żurek S. 2009.Zapis wpływów antropogenicznych w osadach torfowiska Żabieniec na tle jego rozwoju w holocenie, Środowisko – Człowiek – Cywilizacja, tom 2, s. 329-345.
 • 2008
  • Forysiak J., Balwierz Z., Borówka R., Kittel P., Kloss M., Lamentowicz M., Pawłowski D., Twardy J., Żurek S. 2008. Wpływ późnośredniowiecznego osadnictwa na paleoekologiczne zmiany torfowiska Żabieniec (Wzniesienia Łódzkie), Landform Analysis, Vol. 9, s. 285-288.
  • Kittel P., Forysiak J., Błaszczyk J., Cywa K., Wacnik A., Tomczyńska Z., Muzolf B., Obremska M., 2008.Przykłady oddziaływań społeczności pradziejowych na środowisko naturalne w rejonie Bechcic i Wierzbowej (Polska Środkowa), Landform Analysis, Vol. 9, s. 289-292. Landform Analysis
  • Traces of prehistoric human impact on lithology and morphology of two exemplifying archaeologic sites in Central Poland, [w:] J. Czebreszuk, J. Müller, W. Dörfler, I. Hildebrandt-Radke, Anthropogenic Pressure in the Neolithic and Bronze-Age in the Central-European Lowlands, Field Workshop, 28-31 August 2008, Śmigiel, Wielkopolska, Poland, s. 49-50.
  • Kittel P. 2008. Geomorfologiczne cechy lokalizacji osadnictwa pradziejowego w mikroregionie leśnieńskim, [w:] K. Walenta (red.) Leśno i mikroregion w późnej epoce brązu i wczesnej epoce żelaza, Zakład Archeologii Pomorza Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach, Chojnice, s. 197-224.
 • 2007
  • Kittel P., Skowron J. 2007. Osadnictwo pradziejowe i wczesnohistoryczne w krajobrazie doliny Rawki w Rawie Mazowieckiej, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, nr 7, Doliny rzeczne. Przyroda-Krajobraz-Człowiek, red. U. Myga-Piątek, Sosnowiec, s. 228-234.
  • Kittel P. 2007. Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji wczesnośredniowiecznego grodziska w Mchówku na Kujawach, Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym, t. III, red. E. Smolska, P. Szwarczewski, Warszawa, s. 55-63.
 • 2006
  • Andrzejewski A., Kittel P. 2006.Grodzisko w Krzczkowie w świetle badań archeologiczno-architektoniczno-geologicznych przepowadzonych w 2003 roku, Podlaskie Zeszyty Archeologiczne, nr 2, Białystok s. 189-200 .
 • 2005
  • Kittel P. 2005. Geomorfologiczne cechy lokalizacji zamku w Ujeździe na Równinie Piotrkowskiej, w świetle sondowań geologicznych, [w:] red. L. Kajzer, Z dziejów Ujazdu koło Tomaszowa Mazowieckiego. Rezydencje, Kościół, Miasteczko, Łódź-Ujazd, s. 143-158.
  • Kittel P. 2005. Litologiczne, geomorfologiczne i hydrologiczne uwarunkowania lokalizacji osadnictwa pradziejowego na Pojezierzu Kaszubskim i w Borach Tucholskich, [w:] red. M. Fudziński, H. Paner, XIV Sesja Pomorzoznawcza, Vol. 1, Od epoki kamienia do okresu rzymskiego. Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk, s. 53-63.
  • Kittel P. 2005. Uwarunkowania geomorfologiczne lokalizacji osadnictwa pradziejowego na Pojezierzu Kaszubskim i w Borach Tucholskich, [w:] red. H. Rząska, K. Walenta, Brusy i okolice w pradziejach na tle porównawczyn, s. 18-31
  • Kittel P. 2005. Uwarunkowania środowiskowe lokalizacji osadnictwa pradziejowego na Pojezierzu Kaszubskim i w północnej części Borów Tucholskich, Monografie Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, vol. IV, Łódź
  • Kittel P. 2005. Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji wczesnośredniowiecznego grodziska w Mchówku, gm. Izbica Kujawska, w świetle sondowań geologicznych, Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne, t. IX, Łódź, s. 127-152.
 • 2004
  • Kittel P. 2004. Geomorfologiczna charakterystyka lokalizacji zamku w Sadłowie, [w:] red. L. Kajzer, Zamek w Sadłowie na ziemi dobrzyńskiej, w serii: Budownictwo obronno-rezydencjonalne Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, cz. VI, Rypin, s.273-285
  • Twardy J., Forysiak J., Kittel P. 2004. Dynamika procesów morfogenetycznych uruchomionych i zintensyfikowanych wskutek pradziejowej działalności ludzkiej w pradolinie warszawsko-berlińskiej, Acta Geographica Lodziensia, Nr 88, Środowisko naturalne dorzecza Warty i jego pradziejowa eksploatacja, Łódź, s. 85-117.
  • Kittel P. 2004. Uwagi o pradziejowej gospodarce rolnej na Pojezierzu Kaszubskim i w Borach Tucholskich w świetle kryteriów morfologicznych położenia osadnictwa pradziejowego, Zeszyty Wiejskie, IX, Łódź, s. 55-87.
  • Kittel P. 2004. W stulecie zainicjowania komercyjnych połowów wielorybniczych w Antarktyce, Polish Polar Studies, Gdynia, s. 179-189.
 • 2003
  • Kittel P. 2003. Udział naturalnych i antropogenicznych procesów w rozwoju i degradacji fos zamku krzyżackiego w Sątocznie, na Nizinie Staropruskiej, [w:] Człowiek w środowisku przyrodniczym – zapis działalności, red. J. Waga, K. Kocel, Sosnowiec, s. 63-67.
  • Kittel P., Twardy J. 2003. Wpływ pradziejowej aktywności ludzkiej na funkcjonowanie stoku w Wierzbowej (pradolina warszawsko-berlińska), [w:] Człowiek w środowisku przyrodniczym – zapis działalności, red. J. Waga, K. Kocel, Sosnowiec, s. 68-73.
 • 2002-2003
  • Kittel P. 2002-2003. Rekonstrukcja systemu fos zamku krzyżackiego w Sątocznie, w gminie Korsze, w świetle sondowań geologicznych, Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne, t. VIII, Łódź, s. 253-263.
  • Kittel P. 2002-2003. Relikty działalności wielorybniczej na wybrzeżach Zatoki Admiralicji na Wyspie Króla Jerzego (Szetlandy Południowe), Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne, t. VIII, Łódź, s. 389-403.
 • 2002
  • Kittel P. 2002. Średniowieczne uzbrojenie zaczepne Prusów z obszaru północ