Dydaktyka

Tematy prac licencjackich – propozycje

 • 1. Charakterystyka środowiska przyrodniczego dorzecza górnej Pichny
 • Opis cech środowiska – warunków klimatycznych, hydrologicznych, geologicznych, geomorfologicznych, glebowych i roślinnych. Inwentaryzacja mokradeł. Krótka charakterystyka morfometrii mokradeł obszaru.
 • 2. Charakterystyka środowiska przyrodniczego dorzecza Pisi do Nowej Brzeżnicy
 • Opis cech środowiska – warunków klimatycznych, hydrologicznych, geologicznych, geomorfologicznych, glebowych i roślinnych. Inwentaryzacja mokradeł. Krótka charakterystyka morfometrii mokradeł obszaru.
 • 3.Formy krasu powierzchniowego Załęczańskiego Parku Krajobrazowego
 • Studium literatury, analiza map i opracowań geologicznych i geomorfologicznych, identyfikacja i dokumentacja w terenie.
 • 4.Środowisko geograficzne doliny Katarzynów-Jasionka
 • 5. Monografia Miejskiego Pola koło Przedborza
 • 6. Monografia przyrodnicza zespołu pagórków w okolicach Ręczna
 • 7.Monografia wywierzyska w Kalinkach koło Przedborza
 • 8. Środowisko geograficzne grodziska Smulska Góra, gm. Przykona, pow. turecki (ew. innego grodziska w regionie łódzkim)
 • Praca miałaby polegać na przygotowaniu monografii fizycznogeograficznej otoczenia grodziska w Smulsku/Ewinowie. Źródłami do przygotowywania pracy będą przede wszystkim mapy topograficzne i tematyczne (głównie geologiczne, geomorfologiczne, roślinności potencjalnej) oraz literatura zarówno ogólnogeograficzna, jak i specjalistyczna z zakresu geografii fizycznej, a także podstawowa literatura archeologiczna. Własny wkład studenta w realizację tematu będzie polegał przede wszystkim na analizach map, pomiarach na mapach oraz na poszukiwaniu i wyjaśnianiu związków, jakie zachodzą pomiędzy poszczególnymi składowymi środowiska przyrodniczego. Celem pracy będzie kompleksowe scharakteryzowanie komponentów środowiska geograficznego otoczenia grodu oraz wskazanie jego uwarunkowań lokalizacyjnych. W założeniu praca będzie miała charakter kameralny, choć prospekcja terenowa autora przyczyni się do wzbogacenia materiału dokumentacyjnego.
 • 9.Środowisko geograficzne zamku w Besiekierach, gm. Grabów, pow. łęczycki (ew. innego zamku w regionie łódzkim)
 • Praca miałaby polegać na przygotowaniu monografii fizycznogeograficznej otoczenia zamku w Besiekierach. Źródłami do przygotowywania pracy będą przede wszystkim mapy topograficzne i tematyczne (głównie geologiczne, geomorfologiczne, roślinności potencjalnej) oraz literatura zarówno ogólnogeograficzna, jak i specjalistyczna z zakresu geografii fizycznej, a także podstawowa literatura z zakresu archeologii i historii architektury. Własny wkład studenta w realizację tematu będzie polegał przede wszystkim na analizach map, pomiarach na mapach oraz na poszukiwaniu i wyjaśnianiu związków, jakie zachodzą pomiędzy poszczególnymi składowymi środowiska przyrodniczego. Celem pracy będzie kompleksowe scharakteryzowanie komponentów środowiska geograficznego otoczenia grodu oraz wskazanie jego uwarunkowań lokalizacyjnych. W założeniu praca będzie miała charakter kameralny, choć prospekcja terenowa autora przyczyni się do wzbogacenia materiału dokumentacyjnego.
 • 10. Środowisko naturalne i zagospodarowanie ostańca erozyjnego w Górkach Pęcławskich
 • 11. Środowisko przyrodnicze Równiny Inowrocławskiej
 • Praca miałaby polegać na przygotowaniu monografii fizycznogeograficznej wymienionego mezoregionu. Źródłami podczas przygotowywania pracy będą mapy topograficzne i tematyczne oraz literatura zarówno ogólnogeograficzna, jak i specjalistyczna z zakresu geografii fizycznej. Własny wkład studenta w realizację tematu będzie mógł polegać na analizach map, pomiarach na mapach oraz na poszukiwaniu i wyjaśnianiu związków jakie zachodzą pomiędzy poszczególnymi składowymi środowiska przyrodniczego. W założeniu praca będzie miała charakter kameralny, choć wizyty autora w terenie będą mile widziane. Ich celem może być na przykład fotograficzne udokumentowanie przedstawianych zagadnień.
 • 12. Środowisko przyrodnicze wschodniej części Pojezierza Kujawskiego
 • Praca miałaby polegać na przygotowaniu monografii fizycznogeograficznej wymienionego mezoregionu. Źródłami podczas przygotowywania pracy będą mapy topograficzne i tematyczne oraz literatura zarówno ogólnogeograficzna, jak i specjalistyczna z zakresu geografii fizycznej. Własny wkład studenta w realizację tematu będzie mógł polegać na analizach map, pomiarach na mapach oraz na poszukiwaniu i wyjaśnianiu związków jakie zachodzą pomiędzy poszczególnymi składowymi środowiska przyrodniczego. W założeniu praca będzie miała charakter kameralny, choć wizyty autora w terenie będą mile widziane. Ich celem może być na przykład fotograficzne udokumentowanie przedstawianych zagadnień.
 • 13. Walory przyrodnicze Parku Kulturowego Wietrzychowice, SE Kujawy Analiza map tematycznych i opracowań geosozologicznych, studium literatury, dokumentacja w terenie.

Tematy prac magisterskich –propozycje

 • 1.Budowa geologiczna i rzeźba podłoża kenozoiku w rejonie odkrywki Tomisławie KWB Adamów (Pojezierze Kujawskie)
 • Analiza materiałów archiwalnych, studium literatury
 • 2.Cechy teksturalne warciańskich osadów glacjalnych Wysoczyzny Bełchatowskiej (lub do wyboru mezoregion: Równina Piotrkowska, Wzgórza Radomszczańskie, Wzgórza Dobryszyckie.)
 • Praca laboratoryjna oraz kameralna.
 • 3.Charakterystyka geomorfologiczna i geologiczna obszaru obniżenia dolinnego między Wardzyniem i Dalkowem.
 • Cechy morfologiczne obszaru. Charakterystyka form geomorfologicznych obniżenia dolinnego i jego sąsiedztwa. Powierzchniowa budowa geologiczna obniżenia ze szczególnym uwzględnieniem obszarów mokradeł. Paleogeografia obszaru od zlodowacenia warty do współczesności.
 • 4. Geomorfologiczna różnorodność stanowiska Wymokłe.
 • Praca oparta będzie na analizie literatury dotyczącej ewolucji rzeźby regionu łódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem strefy krawędziowej Wyżyny Łódzkiej, analizie map topograficznych, map tematycznych oraz zdjęć lotniczych oraz badaniach terenowych polegających na rekonesansie oraz dokumentacji budowy geologicznej form w dostępnych odsłonięciach. Objętość: około 50 stron z ilustracjami i bibliografią.
 • 5. Georóżnorodność okolic Uniejowa.
 • Praca o charakterze terenowo-kameralnym mająca na celu wykazanie georóżnorodności (poprzez analizę komponentów środowiska przyrodniczego) jako czynnika determinującego dynamiczny rozwój miasta.
 • 6. Mapy morfogenetyczne jako narzędzie monitoringu współczesnych procesów morfogenetycznych.
 • Mapy morfogenetyczne są specjalistycznymi mapami na których rejestruje się przebieg i skutki działania procesów morfogenetycznych. W zależności od położenia terenu i charakteru jego rzeźby, na mapach morfogenetycznych pojawia się obraz innych procesów, charakterystycznych dla środowisk wysokogórskich, górskich, nizinnych, pasa nadmorskiego, itp. Celem pracy byłaby analiza możliwie dużej ilości map morfogenetycznych zawartych w różnych publikacjach oraz map luźnych, omówienie ewolucji idei mapy morfogenetycznej, być może ich uporządkowanie i opracowanie klasyfikacji. Dałoby to podstawę do oceny na ile mapy morofogenetyczne są przydatne w monitoringu współczesnych procesów morfogenetycznych. Praca miałaby charakter wyłącznie kameralny, źródłami dla pracy własnej studenta byłyby wspominane mapy.
 • 7. Osady późnego vistulianu (późnego glacjału) regionu łódzkiego jako archiwa zmian paleoklimatu.
 • Praca kameralna, której zadaniem jest zebranie publikowanych materiałów (danych geologicznych) i na tej podstawie próba oceny/wykazania dynamiki zmian klimatycznych następujących z przyczyn naturalnych dla okresu 15000-11 000. Porównanie ze zmianami globalnymi, udokumentowanymi w rdzeniach grenlandzkich. Do realizacji pracy potrzebna znajomość j. angielskiego.
 • 8. Przekształcenia rzeźby w wyniku eksploatacji kruszywa naturalnego w obszarze między Łodzią, Rzgowem i Pabianicami.
 • Studium literatury, analiza map i opracowań geologicznych, dokumentacja w terenie.
 • 9. Ścieżka geoturystyczna/dydaktyczna wokół Zbiornika Sulejowskiego lub Cieszanowice
 • Praca terenowa oraz kameralna.
 • 10. Ślady pojezierza sprzed 100 tysięcy lat na Wysoczyźnie Tureckiej.
 • Praca oparta na analizie literatury dotyczącej budowy geologicznej i rzeźby Wysoczyzny Tureckiej oraz analizie map topograficznych, tematycznych i zdjęć lotniczych. Praca polegać będzie na inwentaryzacji zagłębień bezodpływowych oraz charakterystyce ich sytuacji topograficznej, (może również wchodzić w grę rekonesans terenowy). Objętość: około 50 stron z ilustracjami i bibliografią.
 • 11. Uwarunkowania środowiskowe lokalizacji punktów osadniczych ludności kultury trzcinieckiej w regionie łódzkim.
 • Praca miałaby polegać na przygotowaniu opracowań warunków fizycznogeograficznych otoczenia wybranych punktów osadniczych ludności kultury trzcinieckiej w regionie łódzkim. Źródłami do przygotowywania pracy będą: mapy topograficzne (w tym archiwalne) i tematyczne (głównie geologiczne, geomorfologiczne, roślinności potencjalnej); literatura ogólnogeograficzna, specjalistyczna i regionalna z zakresu geografii fizycznej, a zwłaszcza geomorfologii i paleogeografii obszaru; podstawowa literatura archeologiczna dotycząca osadnictwa ludności kultury trzcinieckiej. Własny wkład studenta w realizację tematu będzie polegał przede wszystkim na wykonaniu serii opracowań dotyczących warunków lokalizacyjnych wybranych punktów osadniczych bazujących na analizach map, pomiarach na mapach i przeglądzie istniejących opracowań z zakresu geografii i archeologii badanego okresu. Celem będzie poszukiwanie i wyjaśnianie związków zachodzących pomiędzy poszczególnymi elementami środowiska geograficznego a osadnictwem ludności kultury trzcinieckiej i wpływu środowiska na osadnictwo i gospodarkę tej ludności. W założeniu praca będzie miała charakter kameralny.
 • 12. Warunki geologiczne i geomorfologiczne torfowisk w okolicach Łęczycy.
 • Torfowiska w pradolinie warszawsko-berlińskiej między miejscowościami Błonie i Karsznice. Położenie i cechy morfologiczne. Charakterystyka geomorfologiczna odcinka pradoliny oraz geneza mis torfowisk. Warunki geologiczne obszaru. Litologia osadów biogenicznych wybranych torfowisk.
 • 13. Współczesne procesy morfogenetyczne w środkowej części dorzecza Mrogi i ich wpływ na przemiany rzeźby terenu.
 • Praca polegałaby na przeprowadzeniu obserwacji współczesnych procesów morfogenetycznych (np. stokowych, rzecznych i eolicznych), kształtujących rzeźbę terenu wybranego fragmentu dorzecza środkowej Mrogi. Wyniki obserwacji byłyby wprowadzane na mapy morfodynamiczne, czyli mapy procesów morfogenetycznych. W ramach pracy magisterskiej, dla tego samego terenu, mogłoby być sporządzonych kilka takich map, dla różnych tzw. pór morfogenetycznych roku (np. dla okresu wiosennych roztopów, okresu letnich ulew). Rejestracja procesów miałaby charakter jakościowy, niemniej pewne procesy lub akcydentalne zjawiska mogłyby być ujęte także ilościowo. Porównanie kilku takich map dałoby podstawę dla omówienia przebiegu współczesnych procesów morfogentycznych w cyklu rocznymi określenia ich roli we współczesnym kształtowaniu rzeźby terenu. Praca miałaby charakter zarówno kameralny jak i terenowy. Prace terenowe, podczas których następowałby rejestracja procesów morfogenetycznych na mapach, wymagałby umiejętności sprawnego orientowania się w terenie i wykorzystywania mapy topograficznej. Nie zakłada się prowadzenia prac wymagających znacznego wysiłku fizycznego, z zadaniami terenowymi poradzi sobie z powodzeniem zarówno student, jak i studentka.
 • 14. Występowanie i charakterystyka osadów organicznych w dnie doliny Neru między Konstantynowem a Lutomierskiem
 • Praca miałaby polegać na przygotowaniu opracowania warunków występowania, rozprzestrzenienia i charakterystyki osadów organicznych (głównie torfów i gytii) występujących w dnie doliny Neru na odcinku pomiędzy Konstantynowem a Lutomierskiem. Źródłami do przygotowywania pracy będą przede wszystkim badania terenowe, a ponadto: mapy topograficzne (w tym archiwalne); zdjęcia lotnicze; mapy tematyczne (głównie geologiczne, geomorfologiczne); literatura specjalistyczna z zakresu geomorfologii i geologii obszaru; podstawowe piśmiennictwo torfoznawcze. Własny wkład studenta w realizację tematu będzie polegał przede wszystkim na wykonaniu kartowania geologicznego i geomorfologicznego dna doliny oraz analizach map, pomiarach na mapach i analizie istniejących opracowań. Celem pracy będzie wykonanie szczegółowej mapy występowania osadów organicznych w dnie doliny oraz opracowanie ich charakterystyki. W założeniu praca będzie miała charakter terenowy i kameralny z elementami badań laboratoryjnych.
 • 15. Zjawiska morfodynamiczne w wysokiej krawędzi doliny Wisły w rejonie Dobrzynia i ich uwarunkowania
 • Analiza materiałów archiwalnych, identyfikacja i dokumentacja w terenie, studium literatury.
 • 16. Związek budowy geologicznej i rzeźby z planem strukturalnym podłoża Wyżyny Przedborskiej lub Wzgórz Radomszczańskich (do wyboru mezoregion)
 • Praca kameralna.