dr hab. Jacek Forysiak, prof. UŁ

Kontakt

90-139 Łódź, ul. Narutowicza 88
pokój 308
Telefon: (+48) 42 665 59 72, faks: (+48) 42 665-59-61
Poczta: jacek.forysiak@geo.uni.lodz.pl

Zainteresowania badawcze

 • geomorfologia i geologia czwartorzędu
 • budowa geologiczna i rozwój torfowisk regionu łódzkiego
 • przeobrażenia rzeźby terenu w wyniku działalności gospodarczej człowieka
 • zapis zmian klimatycznych w osadach biogenicznych z okresu młodszego plejstocenu i holocenu

Przebieg pracy zawodowej

Członkostwo w stowarzyszeniach i pełnione funkcje

Wyróżnienia, nagrody i odznaczenia

 • Nagroda dydaktyczna Dziekana WNG UŁ (2007)
 • Nagroda Rektora UŁ, indywidualna, III stopnia za monografię "Rozwój doliny Warty między Burzeninem i Dobrowem po zlodowaceniu warty". Acta Geographica Lodziensia, 90, s. 1-116 (2005)

Udział w projektach badawczych

Granty MNiSW

 • Zmiany środowiska przyrodniczego Wzniesień Łódzkich w vistulianie i holocenie w świetle interdyscyplinarnych badań paleoekologicznych torfowiska "Żabieniec", 2 PO4E 022 28, kierownik – projekt wykonany i rozliczony pozytywnie (2005-2008)
 • Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji osadnictwa i wpływ aktywności ludzkiej na elementy środowiska przyrodniczego w dolinie środkowego Neru, 1H01H 02530, wykonawca – projekt wykonany i rozliczony pozytywnie; kierownik – dr Piotr Kittel (2006-2008)
 • Antropogeniczne przekształcenia szaty roślinnej torfowisk doliny Warty w sąsiedztwie Zbiornika Jeziorsko, N N305 3125 32; wykonawca – projekt w realizacji; kierownik – dr Beata Woziwoda – Katedra Ekologii i Geografii Roślin UŁ (2007-2010)
 • Geneza, wiek oraz warunki sedymentacji w zastoisku koźmińskim (Kotlina Kolska), N N306 2840 33; wykonawca – projekt w realizacji; kierownik – dr Joanna Petera-Zganiacz (2007-2010)
 • Geneza i ewolucja torfowisk dolinowych środkowej Polski i ich antropogeniczne przekształcenia N N306 276735; kierownik – projekt w realizacji (2008-2011)

Prowadzone zajęcia

 • Studia I stopnia – licencjackie:
  • Kartografia i topografia, ćwiczenia (studia stacjonarne i niestacjonarne)
  • Fotointerpretacja i teledetekcja, ćwiczenia (studia stacjonarne i niestacjonarne)
  • Ćwiczenia terenowe z topografii (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Wybrane publikacje

 • Publikacje dostępne on-line
 • 2009
  • Multiproxy study of anthropogenic and climatic changes in the last two millennia from a small mire in central Poland. Hydrobiologia 631, s. 213-230 (współautorzy: M. Lamentowicz, Z. Balwierz, M. Kloss, M. Płóciennik, P. Kittel, J. Twardy, S. Żurek, J. Pawlyta)
  • Środowisko przyrodnicze okolic Strońska ze szczególnym uwzględnieniem morfologii obszaru. [W:] (L. Kajzer – red.) Początki architektury sakralnej w Polsce Centralnej, część I Strońsko – Ruda – Krzyworzeka, s. 45-54 (współautor: J. Twardy, P. Kittel)
  • Charakterystyka przyrodnicza stanowiska archeologicznego Chojnaty 3 i jego najbliższego otoczenia. [W:] (Rzepecki S., Walenta K. – red.), Osada i cmentarzysko grupy wielkowiejskiej w Chojnatach. Aneks nr 1, Spatium Archeologicum 1, s. 89-99 (współautor: J. Twardy)
  • Geologiczna i geomorfologiczna charakterystyka torfowisk w południowej części Kotliny Kolskiej. [W:] A. Kostrzewski (red.) - Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych, Wyd. UAM Poznań (współautor: D. Okupny)
  • Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Dobra. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa (współautorzy: H. Klatkowa, J. Kamiński, J. Czyż)
 • 2008
  • Wpływ późnośredniowiecznego osadnictwa na paleoekologiczne zmiany torfowiska Żabieniec (Wzniesienia Łódzkie). Landform Analysis, Vol. 9, s. 285-288 (współautorzy: Z. Balwierz, K.R. Borówka, P. Kittel, M. Kloss, M. Lamentowicz, D. Pawłowski, J. Twardy, S. Żurek)
  • Przykłady oddziaływań społeczności pradziejowych na środowisko naturalne w rejonie Bechcic i Wierzbowej (Polska Środkowa). Landform Analysis, Vol. 9, s. 289-292 (współautorzy: P. Kittel, J. Błaszczyk, K. Cywa, A. Wacnik, Z. Tomczyńska, B. Muzolf, M. Obremska)
  • Przeobrażenia rzeźby ostańca wysokiego poziomu dolinnego rzeki Mrogi (Wysoczyzna Łódzka) w warunkach antropopresji w świetle archeologicznych badań wykopaliskowych i analiz geomorfologicznych. Landform Analysis, vol. 9, s. 328-333 (wspólnie z J. Twardy, S. Rzepecki)
  • Wstępne badania geomorfologiczne i geologiczne na torfowisku Czarny Las w dolinie Warty. Studia i Materiały CEPL SGGW Rogów., r. 10, z. 2 (18), s. 341-345
  • Objaśnienia do Szczegółowej mapy geologicznej Polski 1:50 000, arkusz Dobra. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, s.1-39. (współautorzy: H. Klatkowa, J. Kamiński, J. Czyż)
 • 2007
  • Wpływ osadnictwa olęderskiego na sieć rzeczną i morfologię międzyrzecza Warty i Neru. [W:] (E. Smolska, P. Skwarczewski - red.), Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym, t. III, Wyd. SWPR, Warszawa, s. 38-46 (wspólnie z: Twardy J., Kulesza M.)
  • Objaśnienia do Szczegółowej mapy geologicznej Polski 1:50 000, arkusz Szadek. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, s.1-31 (współautorzy: H. Klatkowa, J. Czyż)
  • Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1:50 000, arkusz Szadek. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa. (współautorzy: H. Klatkowa, J. Czyż)
 • 2005
  • Rozwój doliny Warty między Burzeninem i Dobrowem po zlodowaceniu warty. Acta Geographica Lodziensia, 90, s. 1-116
 • 2004
  • Changes of the Wilczków peat-bog under long-term anthropopressure. [W:] red. L.Wołejko, J. Jasnowska, The Future of Polish mires. Wyd. Akademii Rolniczej Szczecin, s: 213-218 (wspólnie z: Michalska-Hejduk D)
  • A Warta River system during the Younger Dryas in the Koło Basin (Middle Poland). Questiones Geographicae, 23, 83-107 (współautorzy: K. Turkowska, J. Petera, G. Miotk-Szpiganowicz)
  • Holoceńska ewolucja systemu wielokorytowego Warty w okolicach Koźmina. Acta Geographica Lodziensia, 88, 27-40 (współautor: J. Petera)
  • Dynamika procesów morfogenetycznych uruchomionych i zintensyfikowanych wskutek pradziejowej działalności ludzkiej w pradolinie warszawsko-berlińskiej. Acta Geographica Lodziensia, nr 88, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, s. 85-118 (współautorzy: J. Twardy, P. Kittel)
  • Pozycja stratygraficzna glin morenowych w odkrywce "Smulsko" (KWB "Adamów") w świetle analiz petrograficznych. Przegląd Geologiczny, tom 52, nr 7, s. 574-578 (współautor: P. Czubla)
  • Roślinność nieleśna nieczynnej doliny Balin-Chropy w dorzeczu środkowego Neru i jej uwarunkowania siedliskowe. [W:] T. Heese, W. Puchalski (red.) - Bliskie naturze kształtowanie dolin rzecznych, s. 263-284 (współautor: D. Michalska-Hejduk)
 • 2003
  • The last ice sheet extent in Central Poland. Geological Quarterly, 47(4), s. 574-578 (współautor: J. Petera)
 • 2001
  • Budowa geologiczna i rozwój rzeźby okolic Szadku. Biuletyn Szadkowski, 1, s. 91-97 (współautor: J. Czyż)
 • 2000
  • Morfogeneza powierzchni Kotliny Kolskiej w okolicach Koźmina. Acta Geographica Lodziensia, 78, 89-134 (współautorzy: K. Turkowska, J. Petera, G. Miotk-Szpiganowicz)
 • 1999
  • Geologic setting and palynologic examination of the Vistulian sediments at Koźmin near Turek, Central Poland. Geological Quarterly, 43(1), 85-97 (współautorzy: J. Petera, G. Miotk-Szpiganowicz)
 • 1996
  • Rozwój rzeźby okolic Ozorkowa w vistulianie i holocenie z uwzględnieniem dynamiki podłoża. Acta Geographica Lodziensia, 71, s. 33-42

Publikacje w przewodnikach terenowych i wydawnictwach konferencyjnych

 • 2009
  • Torfowisko Żabieniec jako przykład wielowskaźnikowych (multi-proxy) badań paleoekologicznych. XVI Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne. Funka-Charzykowy 7-10 maja 2009. Lobelia. Zeszyt Parku Narodowego Borów Tucholskich, 1. s. 9-10 (współautorzy: M. Płóciennik, D. Pawłowski, M. Lamentowicz)
  • Zapis działalności człowieka w torfowiskach regionu łódzkiego. VII Warsztaty Terenowe IV Sympozjum Archeologii Środowiskowej. 20-22 maja 2009, Kórnik. s. 42-44
  • Znaczenie stanowiska Żabieniec dla stratygrafii vistulianu Polski Środkowej. XVI Konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski pt. "Strefa marginalna lądolodu zlodowacenia warty i pojezierza plejstoceńskie na południowym Podlasiu". Łuków, 31.08-4.09 2009 (współautorzy: Z. Balwierz, K. Borówka, D. Pawłowski, M. Płóciennik, J. Twardy, J. Żelazna-Wieczorek, S. Żurek)
  • Warunki depozycji osadów w zastoisku koźmińskim (Kotlina Kolska, środkowa Polska) – doniesienia wstępne. XVI Konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski pt. "Strefa marginalna lądolodu zlodowacenia warty i pojezierza plejstoceńskie na południowym Podlasiu". Łuków, 31.08-4.09 2009 (współautorzy: J. Petera-Zganiacz, B. Gruszka, G. Miotk-Szpiganowicz, D. Pawłowski)
  • Zastosowanie analizy zdjęć lotniczych do rekonstrukcji przebiegu koryt rzecznych na przykładzie wielokorytowego układu środkowej Warty. Konferencja Geomorfologów Polskich nt. Metody badań w geomorfologii. Kielce, 28-30.09.2009 r.
 • 2008
  • Multi-proxy study of anthropogenic disturbance and climate change in a small mire in central Poland. [W:] C. Farrell , J. Feehan (ed.) After Wise Use – The Future of Peatlands, Proceeding of the 13th International Peat Congress, Volume 1, Oral Presentations, Tullamore, Ireland, 03.06-13.06.2008 r, s. 43-46 (współautorzy: Z. Balwierz, R. K. Borówka, P. Kittel, M. Kloss, M. Lamentowicz, M. Płóciennik, J. Pawlyta, D. Pawłowski, J. Tomkowiak, J. Twardy, J. Żelazna-Wieczorek, S. Żurek)
  • Environmental changes on the basis of diatom in sediments of small mire, Żabieniec (Central Poland). [W:] 20 th Internatinal Diatom Symposium, 07.09-13.09.2008 r., Dubrovnik, Croatia, Abstract book., s. 242. (współautorka: J. Żelazna-Wieczorek)
  • Traces of prehistoric human impact on lithology and morphology of two exemplifying archaeologic sites in Central Poland. [W:] J. Czebreszuk, J. Müller, W. Dörfler, I. Hildebrandt-Radke, Antropogenic Pressure in the Neoliothic and Bronze-Age in the Central-European Lowlands, Field Workshop, 28-31 August 2008, Śmigiel, Wielkopolska, Poland, s. 49-50 (współautorzy: P. Kittel, J. Błaszczyk, K.Cywa, B. Muzolf, M. Obremska, A. Wacnik, Z. Tomczyńska)
  • A late-glacial and Holocene multi-proxy palaeolimnological record from a kettle-hole mire from the central Poland. [W:] E. Bajkiewicz-Grabowska, D. Borowiak (red.) Anthropogenic and natural transformations of lakes. Vol. 2., Wyd. KLUG-PTLim, Gdańsk s. 89-90 (współautorzy: P. Kittel, J. Twardy, Z. Balwierz, K. R. Borówka, M. Lamentowicz, M. Kloss, J. Pawlyta, D. Pawłowski, M. Płóciennik, J. Tomkowiak, S. Żurek)
  • Charakterystyka geologiczna i geomorfologiczna torfowiska Czarny Las w dolinie Warty. IV Konferencja "Aktywne metody ochrony przyrody w zrównoważonym leśnictwie", 01.04. – 02.04.2008, Rogów, s. 17
  • Stan badań geologicznych, geomorfologicznych i paleoekologicznych torfowisk regionu łódzkiego. V Seminarium "Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych". Poznań, 20.11-21.11.2008; s. 26-27
  • Geologiczna i geomorfologiczna charakterystyka wybranych torfowisk południowej części Kotliny Kolskiej. V Seminarium "Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych", Poznań, 20.11-21.11.2008, s. 27 –28 (współautor: D. Okupny)
  • Cechy litologiczne osadów zastoiska koźmińskiego (Kotlina Kolska). V Seminarium "Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych". Poznań, 20.11-21.11.2008, s. 89 (współautorka: J. Petera-Zganiacz)
  • Kluczowy profil holoceński z torfowiska "Żabieniec" (Wzniesienia Łódzkie). V Seminarium "Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych", Poznań, 20.11-21.11.2008, s. 132-133 (współautorzy: J. Twardy, P. Kittel, Z. Balwierz, Borówka R. K., M. Kloss, M. Lamentowicz, J. Pawlyta, D. Pawłowski, M. Płóciennik, J. Tomkowiak, J. Żelazna-Wieczorek, S. Żurek)
  • Naturalne i antropogeniczne zmiany ekologii torfowiska Ner-Zawada (Kotlina Kolska) w późnym vistulianie i holocenie. V Seminarium "Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych". Poznań, 20.11- 21.11.2008 r.; s. 87 (współautorzy: P. Kittel, D. Pawłowski, M. Obremska)
  • Pochodzenie wód torfowiska Żabieniec (pow. Brzeziński). XV Ogólnopolska Konferencja "Chemizm opadów atmosferycznych, wód powierzchniowych i podziemnych". Łódź, 25.09-26.09.2008. Abstrakty wystąpień i prezentacji, s. 44 (współautorzy: J. Twardy, A. Fortuniak, M. Ziułkiewicz)
  • Strefa brzeżna zastoiska koźmińskiego w świetle badań litostratygraficznych (odkrywka Koźmin, Kotlina Kolska). XV Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski nt. "Plejstocen Tatr i Podhala – zlodowacenia tatrzańskie", Zakopane 01.09-05.09. 2008 r. Wyd. PIG, Warszawa, s. 29-30 (współautorzy: J. Petera-Zganiacz, P. Czubla)
 • 2007
  • Traces of human impact in sediments of flood plain in the Ner river valley near Lutomiersk and in the Rawka river valley in Rawa Mazowiecka (Central Poland). [W:] M. Makohonienko, D. Makowiecki, J. Czarniawska (ed.) - Środowisko i Kultura, Vol. 3. Euroasian Perspectives on Environmental Archaeology, The 2007 AEA Annual Conference, Poznań, 12.09.-15.09.2007, s. 184-185 (współautorzy: P. Kittel, B. Muzolf, J. Skowron, W. Tołoczko)
  • The Holocene history of development of the Zabieniec peatland near Lodz (Central Poland) including the anthropogenic impact. [W:] S.E. Vompersky (ed.) - West Siberian Peatlands and Carbon Cycle: Past and Present. Proceedings of the Second International Field Symposium, Khanty-Mansiysk, August 24–September 2, 2007, Tomsk, s. 27-28 (współautorzy: P. Kittel, S. Żurek, Z. Balwierz, M. Kloss, M. Lamentowicz, D. Pałowski, J. Twardy)
  • Ślady antropopresji w osadach dolinnych w dolinie Neru koło Lutomierska i w dolinie Rawki w Rawie Mazowieckiej. [W:] U Myga-Piątek, W. Andrejczuk (red.) - Krajobrazy dolin rzecznych. Materiały polsko-ukraińskiej konferencji naukowej, Wyd. Komisja Krajobrazu Kulturowego. IX Seminarium Krajobrazowe, 26.05-29.05.2007, Sosnowiec-Czerniowce, s. 61 (współautorzy: P. Kittel, B. Muzolf, J. Skowron)
  • Osady biogeniczne interglacjału eemskiego na obszarze Wyżyny Łódzkiej. [W:] P. Molewski, W. Wysota, P. Weckwerth (red.) – Plejstocen Kujaw i dynamika lobu wisły w czasie ostatniego zlodowacenia. XIV Konferencja Plejstocenu Polski. Ciechocinek, 03.09-07.09.2007, s. 67-68 (współautor: K.M. Krupiński)
  • Charakterystyka osadów i ślady antropopresji w obrębie równin zalewowych Neru koło Lutomierska i Rawki w Rawie Mazowieckiej. [W:] E. Smolska, P. Szwarczewski (red.). Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym, tom IV. VI Warsztaty Terenowe Sejny-Suwałki, Warszawa, 14.06-16.06. 2007 r., s. 79-80. (współautorzy: P. Kittel, B. Muzolf, J. Skowron, W. Tołoczko)
  • Holoceńska historia rozwoju torfowiska Żabieniec (Wzniesienia Łódzkie) z uwzględnieniem wpływów antropogenicznych. Materiały III Polskiej Konferencji Paleobotaniki Czwartorzędu nt. "Paleośrodowiska i zmiany roślinności terenów podgórskich i polskich gór". Szklarska Poręba, 19-22.06.2007, str. 1-3. (wspólnie z: J. Twardy, Z. Balwierz, P. Kittel, M. Kloss, M. Lamentowicz, D. Pawłowski, S. Żurek, P. Kittel, B. Muzolf, J. Skowron, W. Tołłoczko)
  • Charakterystyka osadów i ślady antropopresji w obrębie równin zalewowych Neru koło Lutomierska i Rawki w Rawie Mazowieckiej. [W:] Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym, tom IV, red. E. Smolska, P. Szwarczewski. VI Warsztaty Terenowe Sejny-Suwałki 14-16.06.2007, Warszawa, s. 79-80
 • 2006
  • Ukształtowanie terenu i budowa geologiczna zlewni Dzierżązny. [W:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Źródła – środowiskowe aspekty badań. Łódź, 20 – 22.09.2006r., s. 98 – 99
  • Warunki fizycznogeograficzne strefy krawędziowej Wyżyny Łódzkiej. [W:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Źródła – środowiskowe aspekty badań. Łódź, 20 – 22.09.2006r., s. 61 – 68 (współautor: P. Moniewski)
  • Zmiany układu koryt środkowej Warty w ciągu ostatnich 18 000 lat. IV Świętokrzyskie Spotkania Geologiczno-geomorfologiczne nt. "Regionalne aspekty funkcjonowania systemów dolinnych". Jodłowy Dwór pod Świętym Krzyżem, 11-13.05.2006, s. 32-34
  • Pozycja stratygraficzna gliny w Biesiekierzu koło Łodzi w świetle analiz petrograficznych. [W:] XIII Konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski nt. "Plejstocen południowej Warmii i zachodnich Mazur na tle struktur podłoża", Maróz, 04.09-08.09.2006 (współautor: P. Czubla)
  • \
  • Charakterystyka geomorfologiczna i geologiczna torfowiska Żabieniec i jego otoczenia. [W:] II Sympozjum Archeologii Środowiskowej nt. Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji osadnictwa. Przewodnik terenowy. Łódź, 27-29.09.2006, s. 23-26 (współautor: J. Twardy)
  • Zapis działalności człowieka w osadach rzecznych w sąsiedztwie stanowiska archeologicznego Polesie. [W:] II Sympozjum, Archeologii Środowiskowej nt. Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji osadnictwa. Przewodnik terenowy. Łódź, 27-29.09.2006, s. 83-87 (współautor: J. Twardy)
  • Charakterystyka środowiska geograficznego stanowiska archeologicznego Polesie 1 i jego najbliższego otoczenia. [W:] II Sympozjum Archeologii Środowiskowej nt. Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji osadnictwa. Przewodnik terenowy. Łódź, 27-29.09.2006, s. 51-61 (współautor: J. Twardy)
  • Zapis działalności człowieka w osadach stokowych na stanowisku archeologicznym Polesie. [W:] II Sympozjum Archeologii Środowiskowej nt. Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji osadnictwa. Przewodnik terenowy. Łódź, 27-29.09.2006, s. 67-75 (współautor: J. Twardy)
  • Zapis działalności człowieka w osadach eolicznych w otoczeniu stanowiska archeologicznego Polesie. [W:] II Sympozjum Archeologii Środowiskowej nt. Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji osadnictwa. Przewodnik terenowy. Łódź, 27-29.09.2006, s. 77-82 (współautor: J. Twardy)
 • 2005
  • Funkcjonowanie i zanik wielokorytowego układu rzecznego Warty, Neru i Grabi (dorzecze środkowej Warty) w neoholocenie. [W:] red. A. Kotarba, K. Krzemień, J. Święchowicz, Współczesna ewolucja rzeźby Polski. VII Zjazd Geomorfologów Polskich. Kraków, 19-22.09.2005, s. 121-124
  • Środkowa Warta jako przykład rzeki wielokorytowej. [W:] red. R.K. Borówka, Plejstoceńskie i holoceńskie przemiany środowiska przyrodniczego Polski. Wybrane aspekty. Szczecin, s. 22-23
 • 2004
  • Wpływ osadnictwa olęderskiego na sieć rzeczną i morfologię międzyrzecza Warty i Neru. III Warsztaty Terenowe nt. "Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym". Warszawa, s. 9 (współautorzy: J. Twardy, M. Kulesza)
 • 2003
  • Pozycja stratygraficzna utworów morenowych w odkrywce Smulsko (KWB Adamów) w świetle analiz petrograficznych. Konferencja "Cechy litologiczne plejstoceńskich glin morenowych źródłem informacji stratygraficznych i paleogeograficznych". Warszawa, 21-23.11.2003, s. 12-13 (współautor: P. Czubla)
 • 2002
  • Stanowisko Pęczniew. Rzeźba dolinna obszaru między Kamionaczem, Rossoszycą a Spicymierzem. Konferencja "Transformacja systemów fluwialnych i stokowych w późnym vistulianie i holocenie". Łódź-Uniejów, 25-27.09.2002, s. 37-39
  • Stanowisko Koźmin-Wieś. Przekształcenia antropogeniczne systemu wielokorytowego w dolinie Warty. Konferencja "Transformacja systemów fluwialnych i stokowych w późnym vistulianie i holocenie". Łódź-Uniejów, 25-27.09.2002, s. 58-61 (współautorka: J. Petera)
  • Stanowisko Bronów. Wpływ naturalnych i antropogenicznych czynników na holoceńską ewolucję martwej doliny Balin-Chropy. Konferencja nt. "Transformacja systemów fluwialnych i stokowych w późnym vistulianie i holocenie". Łódź- Uniejów, 25-27.09.2002, s. 62-67 (współautor: J. Twardy)
  • Stanowisko Koźmin-Kopalnia. Późnovistuliański i holoceński system wielokorytowy w dolinie Warty w okolicach Koźmina. Konferencja nt. "Transformacja systemów fluwialnych i stokowych w późnym vistulianie i holocenie". Łódź-Uniejów, 25-27.09.2002, s. 47-57 (współautorka: J. Petera)
  • Cechy mineralnej i organicznej sedymentacji w zagłębieniach bezodpływowych w Polsce Środkowej w świetle wstępnych wyników badań torfowiska "Żabieniec" koło Łodzi. Konferencja "Roślinność a procesy erozji, transportu i depozycji". Sosnowiec, 25-27.09.2002, s. 13-17 (współautorzy: Z. Balwierz, J. Twardy)
 • 2001
  • Osady zlodowacenia wisły w Kotlinie Kolskiej a maksymalny zasięg lądolodu stadiału głównego. VIII Konferencja nt. "Stratygrafia plejstocenu Polski". Jarnołtówek, 25-27.09.2002, s. 70-71 (współautorka: J. Petera)
 • 2000
  • Zmiany vistuliańskiej doliny Balin-Chropy w holocenie (dorzecze środkowej Warty). Sympozjum "Transformacja dolin plejstoceńskich w holocenie. Strefowość i piętrowość zjawiska". Sosnowiec, 25-27.09.2002, s. 27-29
 • 1999
  • Excursion II. The Koźmin site. Łódź Periglacial Symposium "Periglacial Environments: Past, Present and Future". Łódź, s. 59-74 (wspólnie z: J. Petera)
  • Sytuacja morfologiczna i geologiczna obniżenia dolinnego między Nerem i Wartą w okolicach Uniejowa. Materiały XLVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Łódź, s. 157-161
 • 1998
  • Neoplejstoceńskie osady okolic Turku. V Konferencja nt. "Stratygrafia plejstocenu Polski". Iznota, s. 78 (współautorzy: J. Petera, G. Miotk-Szpiganowicz)
 • 1996
  • Nowy profil osadów plejstoceńskich i holoceńskich w środkowej Polsce. III Konferencja nt. "Stratygrafia plejstocenu Polski". Wigry, s. 17 (współautorzy:: H. Klatkowa, M. Załoba)
 • 1995
  • Wpływ tektoniki solnej na charakter osadów i rzeźby fluwialnej okolic Ozorkowa. Konferencja "Poligeneza rzeźby w Polsce", Streszczenia referatów i komunikatów. Łódź, s. 9
 • 1994
  • Adamów-Smulsko. Deformation structures at the top of the Wartian till. INQUA-SEQS Symposium "The Cold Warta Stage – Lithology, Palaeogeography, Stratigraphy", Excursion Guide Book. Łódź, s. 18-20