Konferencje zorganizowane w Katedrze

Lp. Tytuł Miejsce, data Materiały konferencyjne i publikacje pokonferencyjne
1. Konferencja ogólnopolska "Rozwój sieci dolinnej na Wyżynie Łódzkiej w późnym plejstocenie i holocenie" Łódź i region, 9.10. – 12.10.1984 r. Przewodnik terenowy, Acta Geographica Lodziensia, 58/1988, 59/1989
2. Colloque polono-français "Rôle de la morphogenèse pèriglaciaire sur le Plateau de Łódź" Łódź i region, wrzesień1990 r. Referaty i przewodnik Łódź 1990; Biuletyn Peryglacjalny 34/1994
3. Konferencja naukowa "Stratygrafia i paleogeografia zlodowacenia warty" Łódź i region, 28.09. – 01.10.1993 r. Streszczenia referatów, przewodnik terenowy, Acta Geographica Lodziensia, 65/1993
4. INQUA SEQS Symposium "The Cold Warta Stage: lithology, palaeogeography, stratigraphy" Łódź i region, 11.10. – 15.10.1994 r. Streszczenia referatów, przewodnik terenowy, Acta Geographica Lodziensia, 68/1995
5. Konferencja ogólnopolska "Poligeneza rzeźby w Polsce. Profesor Halinie Klatkowej z okazji 50-lecia pracy" Łódź, 04.05. – 05.05.1995 r. Życiorys naukowy prof. H. Klatkowej, Acta Geographica Lodziensia, 71/1996
6. Konferencja robocza, ogólnopolska "Środkowoplenivistuliańskie osady w małych dolinach rzecznych" Łódź i region, 06.05. – 08.05.1997 r. Streszczenia referatów i przewodnik
7. Konferencja ogólnopolska "Rola plejstoceńskich procesów peryglacjalnych w modelowaniu rzeźby Polski. W 25 rocznicę śmierci Profesora Jana Dylika" Łódź, 07.12. – 08.12.1998 r. Streszczenia referatów, Acta Geographica Lodziensia, 76/1999
8. Sympozjum Komisji Peryglacjalnej Międzynarodowej Unii Geograficznej "Periglacial Environments: Past, Present and Future" Łódź i region, 27.09. – 30.09.1999 r. Streszczenia referatów i przewodnik, Biuletyn Peryglacjalny 38/99 i 39/00
9. Konferencja ogólnopolska "Transformacja systemów fluwialnych i stokowych w późnym vistulianie i holocenie" Łódź i region, 25.09. – 27.09.2002 r. Streszczenia referatów i przewodnik, Acta Geographica Lodziensia, 88/2004
10. II Sympozjum Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej "Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji osadnictwa" (współorganizacja) Łódź i region, 27.09. – 29.09.2006 r. Streszczenia referatów, przewodnik terenowy, Środowisko – Człowiek – Cywilizacja, 2/2009
11. XIV Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski "Plejstocen Kujaw i dynamika lobu Wisły w czasie ostatniego zlodowacenia" (współorganizacja) Ciechocinek, 03.09. – 07.09.2007 r. Streszczenia referatów, przewodnik terenowy
12. Warsztaty Naukowe "Torfowiska w krajobrazie przekształconym – funkcjonowanie i ochrona" Bełchatów, 01.06 – 03.06.2011 r.
13. Seminarium "Walory geoturystyczne regionu łódzkiego" Łódź, 19.04. – 20.09.2012 r. bez przewodnika, "Mapa geoturystyczna regionu łódzkiego"
14. Konferencja Jubileuszowa Profesor Krystyny Turkowskiej "Czynniki różnicowania rzeżby Niżu Polskiego" Uniejów, 13.06. – 15.06.202012 r. streszczenia referatów, przewodnik terenowy, tom Acta Geographica Lodzensia, vol. 100
15. VII Warsztaty Młodych Geomorfologów „Poligeneza rzeźby strefy staroglacjalnej w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego” Piotrków Trybunalski, 25.06. – 27.06.2012 r. postery
16. "Seminarium w setną rocznicę urodzin Pani Profesor Anny Dylikowej" Łódź, 18.12.2012 r. bez przewodnika, prezentacje multimedialne