dr hab. Lucyna Wachecka-Kotkowska, prof. UŁ

Kontakt

90-139 Łódź, ul. Narutowicza 88
pokój 304
Telefon: (+48) 42 665-59-64, faks: (+48) 42 665-59-61
Poczta: lucyna.wachecka@geo.uni.lodz.pl

Zainteresowania badawcze

 • geomorfologia i paleogeografia
 • geomorfologia fluwialna
 • geomorfologia glacjalna
 • sedymentologia
 • geografia Polski Środkowej
 • interakcje człowiek-środowisko
 • GIS
 • geoturystyka
 • propagowanie i popularyzacja wiedzy geograficznej
 • prawne aspekty ochrony środowiska abiotycznego

Przebieg pracy zawodowej i uzyskane stopnie naukowe

 • profesor nadzwyczajny UŁ (od 2018)
 • doktor habilitowany w zakresie Nauk o Ziemi, specjalność: Geografia fizyczna (2017)
 • adiunkt (2002-2018), Katedra Geomorfologii i Paleogeografii, Wydział Nauk Geograficznych , Uniwersytet Łódzki
 • doktor nauk o Ziemi (2002), Wydział Nauk Geograficznych , Uniwersytet Łódzki
 • wykładowca (2001-2002); Katedra Badań Czwartorzędu, Uniwersytet Łódzki
 • studia podyplomowe Kształtowanie i Ochrona Środowiska (1993-1994); Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Łódzki
 • asystent (1992-2000); Katedra Badań Czwartorzędu, Uniwersytet Łódzki
 • magister geografii (1992); Zakład Geomorfologii, Uniwersytet Łódzki
 • nauczyciel geografii w szkole podstawowej i liceum Towarzystwa Oświatowego "Szkoła 2001" w Łodzi (1990-1997)

Uprawnienia zawodowe

Członkostwo w stowarzyszeniach i pełnione funkcje

 • Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich:
  członek zwyczajny (od 1994)
  członek Komisji "Metody sedymentologiczne stosowane w geomorfologii" (od 2009)
  sekretarz stowarzyszenia (kadencja 2011-2014; 2011-2017)
 • Wyróżnienia, nagrody i odznaczenia

  • Medal Srebrny za Długoletnią Służbę (2018)
  • Nagroda naukowa II° J.M. Rektora UŁ za monografię "Rozwój rzeźby obszaru między Piotrkowem Trybunalskim, Radomskiem a Przedborzem w czwartorzędzie"
  • Nagroda Dziekana WNG (2015, 2016, 2017, 2018)
  • Złota Odznaka UŁ (2013)
  • Nagroda naukowa Rektora UŁ III stopnia za monografię "Ewolucja doliny Luciąży – uwarunkowania klimatyczna a lokalne". Acta Geographica Lodziensia, nr 86, ss. 1-161 (X 2008)
  • Nagroda dydaktyczna Dziekana WNG (2007, 2010)
  • List gratulacyjny Zarządu Towarzystwa Oświatowego "Szkoła 2001" za pięcioletnią pracę w szkołach towarzystwa (1995)

Udział w projektach badawczych

Badania własne UŁ

 • Ewolucja rzeźby Regionu Łódzkiego w kenozoiku – projekt zespołowy; kierownik tematu: K. Turkowska (2010, 2005)
 • Rekonstrukcja nasunięcia lądolodu stadiału warty zlodowacenia odry w południowej części regionu łódzkiego – projekt indywidualny; kierownik tematu: L. Wachecka-Kotkowska (2007-2009)
 • Najmłodsze przekształcenia rzeźby w regionie łódzkim i ich rola, na tle wcześniejszych etapów morfogenezy obszaru – projekt zespołowy; kierownik tematu: K. Turkowska (2003, 2004)
 • Morfogeneza doliny Luciąży – projekt indywidualny; kierownik tematu: L. Wachecka-Kotkowska (2000-2001)
 • udział w grupie roboczej AGP i EC "Atlas of Human Impact in Europe" (od 2009)

Granty KBN

 • Morfogeneza obszaru pomiędzy Radomskiem, Przedborzem i Piotrkowem Trybunalskim jako świadectwo uwarunkowań, przebiegu i roli najmłodszych zdarzeń glacjalnych pogranicza Niżu i Wyżyn środkowej Polski. Grant N N306 721140 (28 miesięcy, 2011-2013)

Prowadzone prace magisterskie

 • Brzeziński Ł., 2018. Wpływ wysadu solnego na wykształcenie kenozoicznej pokrywy osadowej i rzeźbę okolic Rogóźna. WNG UŁ, 1-190.
 • Goworek Marcin, 2011. Geologiczne uwarunkowania środowiska naturalnego obszaru na południe od Tomaszowa Mazowieckiego, Katedra Badań Czwartorzędu, 60 s.
 • Ludwisiak Katarzyna, 2012. Formy glacitektoniczne i ich wpływ na podniesienie atrakcyjnosci turystycznej okolic Łodzi, Katedra Geomorfologii i Paleogeografii, 79 s.
 • Pasak Anna, 2012. Zmiany Przełomu doliny Luciązy przez Wzgórza Dobryszyckie po wybudowaniu Zbiornika "Cieszanowice", Katedra Geomorfologii i Paleogeografii, 61 s.

  Prowadzone prace licencjackie

  • Łukasik W., 2018. Wpływ ruchów płyt litosfery na rzeźbę pogranicza Peru i Chile. WNG UŁ, 1-30.
  • Harabasz Jowita, 2012.Monografia przyrodnicza Borowej Góry na Wysoczyźnie Bełchatowskiej, 59 s.
  • Dworzyńska Natalia, 2012. Monografia przyrodnicza Białej Góry w powiecie radomszczańskim, 39 s.

Prowadzone zajęcia

Kierunek: geografia

 • Studia I stopnia – licencjackie:
  • Wstęp do geografii: wykład (2005-2007), proseminarium (1992-2004)
  • Geografia Polski Środkowej, cz. 1 – geogr. fiz., wykład (od 2007), ćwiczenia (2007-2009); ćwiczenia terenowe (2003-2006)
  • Geomorfologia, ćwiczenia (od 1992)
  • Zjawiska ekstremalne zmieniające powierzchnię Ziemi, wykład fakultatywny (2005-2008)
  • Geomorfologiczne cuda natury, wykład fakultatywny (2007-2008)
  • Geomorfologia kontynentów, wykład fakultatywny (2008-2011)
  • Relacje człowiek-środowisko w regionie Polski Środkowej, wykład (blok dydaktyczny; 2006-2008)
  • Podstawy kartografii (1992-1995, 2009-2012)
  • Podstawy teledetekcji (2008-2009)
  • Technologia informacyjna (od 2010)
  • Polska Północna – pojezierza i pobrzeża, ćwiczenia terenowe ogólnogeograficzne (od 2000) – kierownik ćwiczeń
  • Ćwiczenia terenowe z geografii fizycznej – geomorfologia, (od 1993)
 • Studia II stopnia – magisterskie:
  • Prawne aspekty ochrony środowiska wykład (od 2008)
  • Wybrane zagadnienia z geomorfologii Polski, wykład (1994-2006)
  • Techniki informatyczne w monitoringu środowiska (2006-2008)
  • Geoinformatyka i metody ilościowe w badaniach środowiskowych (od 2009)
  • Terenowe warsztaty naukowe (2008)
 • Studium podyplomowe "Przyroda":
  • Region łódzki, wykład i ćwiczenia (2007-2008)

Kierunek: turystyka i rekreacja

 • Studia I stopnia – licencjackie:
  • Geoturystyka, wykład fakultatywny (od 2009)

Praca na rzecz popularyzacji nauki

 • Festiwale Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi (edycje III-XVII); Wydział Nauk Geograficznych:
  • Krajobrazy Afryki Południowej - od Przylądka Dobrej Nadziei po Wodospady Wiktorii, 2018, 2019
  • Krajobrazy naturalne i kulturowe Etiopii, 2013, 2019 (wykład multimedialny z muzyką)
  • Krajobrazy wysp Malezji i Filipin. 2011(wykład, lekcja festiwalowa)
  • Krajobrazy pogranicza Peru, Chile i Boliwii (pokaz multimedialny z muzyką) (2010)
  • Krajobrazy Indochin, 2009(pokaz multimedialny z muzyką)
  • Krajobrazy Maroka, 2008(pokaz multimedialny z muzyką)
  • Indie – kraj kontrastów krajobrazowych, 2007 (pokaz multimedialny z muzyką)
  • Krajobrazy Afryki Północnej na przykładzie Tunezji. Wystawa i wykład, 2005
  • Pokaz działalności wód płynących w mikroskali. Warsztaty edukacyjne, 2003
  • Historia jednego ziarenka piasku. Warsztaty edukacyjne (2002)
  • Wystawa fotograficzna "Ăngkôr i Machu Picchu jako metropolie zaginione w lesie deszczowym" podczas 58. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego – "Obszary metropolitalne we współczesnym środowisku geograficznym",Wydział Nauk Geograficznych UŁ, 08.09-12.09.2010 r.
  • Dydaktyka szkolna – prezentacje multimedialne z muzyką i okazami przywiezionymi z różnych stron świata
  • Cykl wykładów Ogarnij gegrę (2016, 2017), wykład: O rzeźbie lecz nie tej w muzeum. Wybrane procesy rzeźbotwórcze i wyjątkowe formy terenu
  • Konsultacja merytoryczna mapy "Obiekty geoturystyczne regionu łodzkiego" w skali 1 : 260 000 wydana przez Urząd Marszałkowski w Łodzi w 2012 roku

Udział w konferencjach, szkoleniach i warsztatach zakończony wydaniem certyfikatu

 • Warsztaty EMAS "Ekorządzanie w przedsiębiorstwie". Ministerstwo Środkowiska, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Łódź (9.09.2010)
 • Warsztaty GIS "GIS – Platforma integracyjna geografii", UAM, Poznań (05-19.06.2009)
 • Seminarium naukowe "Environmental Changes and Geomorphic Hazards". North-Eastern Hill University, Departament of Geography, Shillong, Indie (22-24.11.2006)
 • Szkolenie dla egzaminatorów: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi (2-4.02.2004; 5.03.2005)
 • Warsztaty GIS "Geo Information and Communication Technology", Delft University of Technology (prof. H. Aalders); Stacja Badawcza PAN, Szymbark (14-18.02.2000)

Wybrane publikacje

 • Publikacje dostępne on-line
 • 2021
  • Wieczorek D., Stachura M., Wachecka-Kotkowska L., Krzyszkowski D., Zieliński A., Karaś M., 2021. Similarities among glacials and interglacials in the LR04 benthic oxygen isotope stack over the last 1.014 million years revealed by cluster analysis and a DTW algorithm. Global and Planetary Change 202, 103521, 1-20. https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2021.103521
  • Górska‐Zabielska M., Smolska E., Wachecka‐Kotkowska L., 2021. Transport Direction and Scandinavian Source Regions of the Saalian Glacial and Glaciofluvial Deposits in Case Study Łubienica‐Superunki (Central Poland). Minerals 11, 762, 1-23. https://doi.org/10.3390/min11070762
  • Wachecka-Kotkowska L., Krzyszkowski D., Wieczorek D., Boswell S., Myśkow E., 2021. Lithopetrographic and geochemical features of the Saalian tills in the Szczerców outcrop (Poland) in various deformation settings. Open Geosciences 13, 1-15. https://doi.org/10.1515/geo-2020-0186
  • Górska-Zabielska M., Smolska E., Wachecka-Kotkowska L., 2021. Analiza petrograficzna narzutniaków w żwirowni Łubienica-Superunki oraz ich skandynawskie obszary alimentacyjne. Przegląd Geologiczny 69, 1, 43-54. http://dx.doi.org/10.7306/2021.4.
  • Górska-Zabielska M., Smolska E., Wachecka-Kotkowska L., 2020: Analiza petrograficzna narzutniaków w żwirowni Łubienica-Superunki oraz ich skandynawskie obszary alimentacyjne. [w:] R. Dobrowolski, A. Orłowska, B. Hołub, G. Janicki (red.), Glacjał i peryglacjał Europy Środkowej, Wyd. UMCS: 196-199.
  • Krzyszkowski D., Wachecka-Kotkowska L., Nita M., Wieczorek D., 2021. Middle Pleistocene fluvial, lacustrine sediments of the Czyżów and Kuców Formations (Kuców 9, 10 and 16 sections), Bełchatów Outcrop, central Poland - the problem of stratigraphical interpretation. Studia Quaternaria 38, 1, 53–66. DOI: 10.24425/sq.2020.133760
 • 2020
  • Krzyszkowski D., Wachecka-Kotkowska L., Krawczyk M., 2020. Evolution of the Bystrzyca River valley during Middle Pleistocene Interglacial (Sudetic Foreland, south-western Poland). Open Geosciences 12, 1679–1703. https://doi.org/10.1515/geo-2020-0181.
 • 2019
  • Krzyszkowski, D., Krzywicka, A., Wachecka-Kotkowska, L., Sroka, W., 2019. The Middle Pleistocene glaciolacustrine environment of an ice-dammed mountain valley, Sudeten Mountains, Poland. Boreas 48, 966–987. https://doi.org/10.1111/bor.12396; ISSN 0300-9483.
  • Krzyszkowski, D., Wachecka-Kotkowska, L. Malkiewicz M., Jary Z., Tomaszewska K., Niska., Myśkow E., Raczyk J., Drzewicki W., Hamryszczak D., Nawrocki J., Ciszek D., Rzodkiewicz M., Krzymińska J., Skurzyński J., Jezierski P., 2019. The rare Holsteinian (Mazovian) interglacial limnic deposits in the Książnica outcrop at Krzczonów (near Świdnica), Sudetic Foreland. Quaternary International 501, 59-89. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2017.09.046
  • Krzyszkowski, D., Bridgland, R.R., Allen, P., Westaway, R., Wachecka-Kotkowska, L., Czerwonka, J.A., 2019. Drainage evolution in the Polish Sudeten Foreland in the context of European fluvial archives. Quaternary Research 91, 2, 493-519. doi: 10.1017/qua.2018.77
  • Szmidt A., Wachecka-Kotkowska L., 2019. Relations between present relief on the border of lowlands and highlands and geological structures of the Paleozoic Platform – a case study from central Poland. Geology& Geophysics and Environment 45 (1), 57-70. DOI: 10.7494/geol.2019.45.1.57
  • Wachecka-Kotkowska L., 2019. Stulecie województwa łódzkiego (1991-2019) w zbiorach kartograficznych Bibioteki Uniwersytetu Łódzkiego. Wędrownik, I-II (432-433), 3-8.
 • 2018
  • Wachecka-Kotkowska L., Krzyszkowski D., Malkiewicz M., Mirosław-Grabowska J., Niska M., Krzymińska J., Myśkow E., Raczyk J., Wieczorek D., Stoiński A., Rzodkiewicz M., 2018. An attempt to reconstruct the late Saalian to Plenivistulian (MIS6-MIS3) natural lake environment from the “Parchliny 2014” section, central Poland. Quaternary International 467, 5-15. DOI: 10.1016/j.quaint.2016.06.013
  • Wachecka-Kotkowska L., 2018. Parchliny. W: Wójcik M., Jeziorska-Biel P., Czapiewski K. (red.), 2018, 100 wsi na 100-lecie PTG, Komisja Obszarów Wiejskich Polskie Towarzystwo Geograficzne, Łódź-Warszawa, 113-115. ISBN 978-83-62089-40-6
  • Wachecka-Kotkowska L., Bartnik D., Kotkowski P., 2018. Łódź i region łódzki na mapach i planach. Wystawa wirtualna map zamieszczona i dostępna na stronie BIBIOLTEKI UŁ (www.lib.uni.lodz.pl/wystawy/wystawa_map/)
  • Wieczorek D., Wachecka-Kotkowska L., Rychel J., 2018. XXIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa STRATYGRAFIA PLEJSTOCENU POLSKI „Czwartorzęd pogranicza niżu i wyżyn w Polsce Środkowej”, 4–8 września 2017, Wawrzkowizna k. Bełchatowa. Acta Universitatis Lodziensis Folia Geographica Physica 17, 2018: 67–72, http://dx.doi.org/10.18778/1427-9711.17.08
 • 2017
  • Wachecka-Kotkowska, L., Krzyszkowski, D., Krzymińska, J., Drzewicki, W., Jędrysek, M.O., 2017. Short-term changes in a Saalian glacial lake – The Parchliny C site, central Poland. CATENA, 157, 299-309; http://dx.doi.org/10.1016/j.catena.2017.05.004
  • Gębica P., Wachecka-Kotkowska L., Kotkowski P., 2017. Field trip in the semi-arid Gujarat Alluvial Plain. Landform Analysis 35, 17–20. doi: 10.12657/landfana.035.004
 • 2016
  • Myśkow E., Krzyszkowski D., Wachecka-Kotkowska L., Wieczorek D., 2016. Plant macrofossils from Czyżów Complex deposits of the Szczerców outcrop, central Poland. Geology, Geophysics & Environment, 42, 3, 325–336.
  • Wachecka-Kotkowska L., 2016. Funkcjonowanie największych rzek na Ziemi (na przykładzie Zambezi). W: (red. Dłużewski M., Tsermegas I.) Środowisko przyrodnicze i społeczno-kulturowe strefy suchej i półsuchej (wybrane przykłady z Afryki Południowej). Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, 203-220. ISBN 978-83-63245-42-9
 • 2015
  • Wachecka-Kotkowska L., 2015. Rozwój rzeźby obszaru między Piotrkowem Trybunalskim, Radomskiem a Przedborzem w czwartorzędzie. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 128 ss + załącznik CD, ISBN: 978-83-7969-866-0; DOI: 10.13140/RG.2.1.3373.8328
  • Krzyszkowski D., Wachecka-Kotkowska L., Wieczorek D., Stoiński A., 2015. Petrography of glacial tills in the Szczerców Outcrop Central Poland – problems of stratigraphic interpretation. Studia Quaternaria, vol. 32, no. 2, 99–108. DOI: 10.1515/squa-2015-0009
  • Wieczorek D., Stoiński A., Krzyszkowski D., Wachecka-Kotkowska L., Krzymińska J., 2015. The results of new studies of Quaternary sediments in the Kleszczów Graben, Szczerców Outcrop, Bełchatów Lignite Opencast Mine. Landform Analysis 29: 63–71. doi: 10.12657/landfana.029.008
  • Barczuk A., Wachecka-Kotkowska L., 2015. Analiza minerałów ciężkich jako metoda określania źródła osadów wodnolodowcowych w obszarze między Piotrkowem Trybunalskim, Radomskiem a Przedborzem. Acta Geographica Lodziensia 103, 9-24.ISSN 0065-1249
  • Górska-Zabielska M., Wachecka-Kotkowska L., 2015. Petrografia żwirów i eratyki przewodnie w osadach wodnolodowcowych jako przesłanki wnioskowania na temat źródeł i kierunków transportu materiału w obszarze między Piotrkowem Trybunalskim,Radomskiem a Przedborzem. Acta Geographica Lodziensia 103, 57-78. ISSN 0065-1249
  • Król E., Wachecka-Kotkowska L., 2015. Anizotropia podatności magnetycznej jako potencjalne narzędzie wyznaczania kierunków paleoprądów w osadach glacigenicznych w obszarze między Piotrkowem Trybunalskim, Radomskiem a Przedborzem. Acta Geographica Lodziensia 103, 79-98. ISSN 0065-1249
  • Wachecka-Kotkowska L., 2015. Badania ułożenia klastów w glinach morenowych jako element rekonstrukcji kierunków transportu lodowego w obszarze między Piotrkowem Trybunalskim, Radomskiem a Przedborzem. Acta Geographica Lodziensia 103, 99-111. ISSN 0065-1249
  • Wachecka-Kotkowska L., 2015. Geomorfologiczne aspekty funcjonowania największych rzek na Ziemi (na przykładzie Huang He). Komitet Badań Geograficznych PAN, Warsztaty Geograficzne Chiny 2015 "W kolebce cywilizacji - od pustyń do tropików" 3-19.09.2015, 105-114.
 • 2014
  • Wachecka-Kotkowska L., Krzyszkowski D., Król E., Klaczak K., 2014. Middle Weichselian Pleniglacial fluvial erosion and sedimentation in the Krasówka river valley, Szczerców field, Bełchatów open cast mine, central Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae, (2014), vol. 84, 4, 323–340.
  • Górska-Zabielska M, Wachecka-Kotkowska L., 2014. Petrographical analysis of Warthian fluvioglacial gravels as a tool to trace the source area – a case study from central Poland. Geologos 20, 3, 183–199. doi: 10.2478/logos-2014-0014
  • Dzieduszyńska D., Petera-Zganiacz J., Roman M., Wachecka-Kotkowska L., 2014. Glacial-interglacial cycles in Central Poland as reflected in the Łódź University geomorphological scientific achievements. Chapter 2 in: Origin of relief of Central Poland and its anthropogenic transformation in the Łódź University Research (E. Kobojek & T. Marszał eds.). Łódź University Press, 29-56. ISBN 978-83-7969-133-3
 • 2013
  • Wachecka-Kotkowska L., Zwoliński Z., Kostrzewski A., Migoń P., Rachlewicz G., Rączkowska Z., 2013. Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich jako specjalistyczne towarzystwo z dziedziny nauk o Ziemi. W: Towarzystwa naukowe w Polsce. Dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie pod red. Z. Kruszewskiego. PAN, Warszawska Drukarnia Naukowa, Warszawa, t. 2., 227-250. ISBN 978-83-61236-46-7
  • Wachecka-Kotkowska L., 2013. Budowa geologiczna form glacimarginalnych na Wyżynie Przedborskiej – studia przykładowe. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 454,103-120
  • Wachecka-Kotkowska L, Ludwikowska-Kędzia M., 2013. Heavy–mineral assemblages from fluvial Pleniglacial deposits of the Piotrków Plateau and the Holy Cross Mountains – a comparative study. Geologos 19, 1 (2013): 131–146. doi: 10.2478/v10118–012–0022–0
 • 2012
  • Wachecka-Kotkowska L., Czubla P., Górska-Zabielska M., Król E., 2012. Poligeneza pagóra w okolicach Mąkolic na wododziale Wisły i Odry na Wysoczyźnie Bełchatowskiej, region łódzki. Acta Geographica Lodzensia, 100, s. 161-178.
  • Wachecka-Kotkowska L., 2012. Ganges – reżim, typ zasilania a funkcjonowanie wielkich rzek. (W:) Warsztaty Geograficzne Indie-Nepal 2012 Zróżnicowanie krajobrazowe i kulturowe, uwarunkowania fizycznogeograficzne i społeczno-ekonomiczne. 27 stycznia - 11 lutego 2012 r., Komitet Nauk Geograficznych PAN, 33-44.
  • Wachecka-Kotkowska L., 2012. Budowa geologiczna i rzeźba Niziny Gangesu – zarys problematyki. (W:) Warsztaty Geograficzne Indie-Nepal 2012 Zróżnicowanie krajobrazowe i kulturowe, uwarunkowania fizycznogeograficzne i społeczno-ekonomiczne. 27 stycznia - 11 lutego 2012 r., Komitet Nauk Geograficznych PAN, 45-54.
  • Wachecka-Kotkowska L.,2012. Funkcjonowanie systemów rzecznych w wysokich i średnich górach na przykładzie Himalajów. (W:) Warsztaty Geograficzne Indie-Nepal 2012 Zróżnicowanie krajobrazowe i kulturowe, uwarunkowania fizycznogeograficzne i społeczno-ekonomiczne. 27 stycznia - 11 lutego 2012 r., Komitet Nauk Geograficznych PAN, 153-164.
 • 2011
  • Wachecka-Kotkowska L., Kotkowski P., 2011. Grain-size distribution analysis of Quaternary sediments from the southern part of the Lodz region in Poland: a computational-methods approach. [W:] B. Woronko (ed.), Geologos, 2011, Vol. 17 (No 4), 205-219.doi: 10.2478/v10118-011-0012–7
 • 2010
  • Wachecka-Kotkowska L., 2010. Ăngkôr i Machu Picchu jako metropolie zaginione w lesie deszczowym. M. Barwiński (red.), 58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego – "Obszary metropolitalne we współczesnym środowisku geograficznym", tom 2, Łódź, Wydział Nauk Geograficznych UŁ, 08.09-12.09.2010 r., s.203-216.
  • Wachecka-Kotkowska L., Smętkiewicz K., 2010. Centralny ŁUK Turystyczny - projekt współpracy samorządów lokalnych i firm. Zeszyty Naukowe Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie, seria geograficzno-turystyczna, 3, SWPR, Warszawa, s. 11-147.
  • Wachecka-Kotkowska L., Górska-Zabielska M., 2010. Cechy petrograficzne osadów glacigenicznych budujących powierzchnię Wysoczyzny Bełchatowskiej, Równiny Piotrkowskiej i Wzgórz Radomszczańskich - wyniki wstępne. [w:] Marks L., Pochocka-Szwarc K. (red.), XVII Konf. Stratygrafia Plejstocenu Polski "Dynamika zaniku lądolodu podczas fazy pomorskiej w NE części Mazur", Jeziorowskie, 6-10.09.2010. Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy, s. 58-63.
 • 2009
  • Wachecka-Kotkowska L., Olszak I., 2009. Nowe wyniki datowań TL a wiek wysoczyzny glacjalnej SE części regionu łódzkiego. [W:] A. Kostrzewski, R. Paluszkiewicz (red.) - Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych. V SEMINARIUM Geneza, Litologia i Stratygrafia Utworów Czwartorzędowych. Wyd. UAM, Poznań, t. V. Seria Geografia nr 88, str. 577-588.
 • 2007
  • Wachecka-Kotkowska L., Ludwikowska-Kędzia M., 2007. Plenivistuliański poziom wysoki w dolinach rzek Luciąży (Równina Piotrkowska/Wzgórza Radomszczańskie) i Belnianki (Góry Świętokrzyskie). Porównanie cech strukturalnych i teksturalnych osadów. [W:] K. Turkowska (red.) – Vistuliańskie etapy ewolucji rzeźby środkowej Polski. Acta Geographica Lodziensia, nr 93, ŁTN, s. 107-132.
  • Wachecka-Kotkowska L., 2007. Wybrane cechy teksturalne osadów plejstoceńskich i holoceńskich budujących powierzchnię Równiny Piotrkowskiej i Wzgórz Radomszczańskich. [W:] E. Smolska, D. Giriat (red.) - Rekonstrukcja dynamiki procesów geomorfologicznych – formy rzeźby i osady. Wyd. Uniwersytet Warszawski, WGiSR, Warszawa, s. 411-417.
 • 2006
  • Wachecka-Kotkowska L., 2006. Relacje między ukształtowaniem współczesnej powierzchni Równiny Piotrkowskiej i Wzgórz Radomszczańskich z planem strukturalnym podłoża. [W:] P. Czubla i Wł. Mizerski (red.) - Geologia regionu łódzkiego i obszarów sąsiednich. Przeszłość dla przyszłości. Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 33-46.
 • 2005
  • Wachecka-Kotkowska L., 2005. Morfometria doliny Luciąży (Równina Piotrkowska/Wzgórza Radomszczańskie). [W:] Współczesna ewolucja rzeźby Polski (pod red. A. Kotarby, K. Krzemienia i J. Święchowicz). UJ, Kraków, s. 487-493.
 • 2004
  • Wachecka-Kotkowska L., 2004. Ewolucja doliny Luciąży – uwarunkowania klimatyczna a lokalne. Acta Geographica Lodziensia, nr 86, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, s. 1-161.
  • Wachecka-Kotkowska L., 2004. Cechy osadów budujących plenivistuliański poziom wysoki II w dolinie Luciąży (Równina Piotrkowska) w świetle analiz sedymentologicznych. Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych, tom IV, Seria Geografia nr 68, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 469-486.
  • Wachecka-Kotkowska L., 2004. Przekształcenia systemu fluwialnego doliny dolnej Luciąży w neoholocenie. Folia Geographica Physica. Acta Universitatis Lodzensis, 6, s. 47-70.
  • Wachecka-Kotkowska L., 2004. Związek między budową geologiczną i dynamiką podłoża podczwartorzędowego a ukształtowaniem współczesnej powierzchni obszaru między Piotrkowem Trybunalskim a Przedborzem. Przegląd Geologiczny, tom 52, nr 10, Państwowy Instytut Geologiczny, s.1006
 • 1996
  • Wachecka-Kotkowska L., 1996. Przestrzenne i czasowe zróżnicowanie rozwoju doliny Luciąży. Acta Geographica Lodziensia, nr 71, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, s. 259-274.

Publikacje w przewodnikach terenowych i wydawnictwach konferencyjnych

 • 2019
  • Krzyszkowski D., Wachecka-Kotkowska L., Malkiewicz M., Jary Z., Tomaszewska K., Niska M., Myśkow E., Raczyk J., Drzewicki W., Hamryszczak D., Nawrocki J., Rzodkiewicz M., Krzymińska J., Skurzyński J., 2019. Stanowisko terenowe mazowieckich osadów limnicznych w piaskowni Książnica w Krzczonowie koło Świdnicy na Przedgórzu Sudeckim. XXVI Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski. PLEJSTOCEN I PALEOLIT PRZEDPOLA SUDETÓW. Pokrzywna 2-6 września 2019 r.; s. 121-129. ISBN 978−83−62673−68−1
  • Krzyszkowski D., Krawczyk M., Owczarek P., Wieczorek D., Wachecka-Kotkowska L., 2019. Środkowoplejstoceńska sedymentacja i ewolucja palegeograficzna Kotliny Dzierżoniowskiej na Pogórzu Sudeckim, południowo-zachodnia Polska. XXVI Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski. PLEJSTOCEN I PALEOLIT PRZEDPOLA SUDETÓW. Pokrzywna 2-6 września 2019 r.; s. 130-135. ISBN 978−83−62673−68−1
  • Wachecka-Kotkowska L., Starkel L., Michczyńska D.J., Gębica P., Krzyszkowski D., Michczyński A., Ludwikowska-Kędzia M., Wieczorek D., Superson J., Dzieduszyńska D., 2019.Climate and palaeoenvironmental changes in Southern and Central Poland in Interpleniglacial (MIS 3). 20th Congress of the International Union for Quaternary Research (INQUA), DUBLIN, 25th-31st July 2019; O-1152.
 • 2018
  • Wachecka-Kotkowska L., Stachura M., Krzyszkowski D., Wieczorek D., Zieliński A., 2018. Cluster analysis of Marine Isotope Stages from the Last Million Years against the LR04 stack with use of DTW algorithm (session P4b.23). Book of abstracts: Central European Conference on Geomorphology and Quaternary Sciences Joint Conference of AKG and DEUQUA, University of Giessen, Germany, September 23 – 27, 2018, p. 220.
  • Starkel L., Michczyńska, D.J., Gębica P., Wieczorek D., Krzyszkowski D., Michczyński A., Wachecka-Kotkowska L., Ludwikowska-Kędzia M., Superson J., 2018. Zapis zmian klimatycznych i środowiskowych w interpleniglacjale w Polsce Południowej i Środkowej. XXV Konferencja „Stratygrafia Plejstocenu Polski PLEJSTOCEN GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH”, Huta Szklana, 3-7 września 2018 r., 117-120. ISBN 978-83-65719-34-8; ISBN 978-83-60026-53-3.
  • Krzyszkowski D., Wachecka-Kotkowska L., Michczyńska, D.J., Michczyński A., Wieczorek D., 2018. Geneza i wiek osadów vistuliańskich w stanowisku Jaroszów, Przedgórze Sudeckie. XXV Konferencja „Stratygrafia Plejstocenu Polski PLEJSTOCEN GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH”, Huta Szklana, 3-7 września 2018 r., 132-134. ISBN 978-83-65719-34-8; ISBN 978-83-60026-53-3.
  • Wachecka-Kotkowska L., Krzyszkowski D., Wieczorek D., Malkiewicz M., Skurzyński J., Raczyk J., Mirosław-Grabowska J., Niska M., Szymanek M., Rzodkiewicz M., Myśkow E., 2018. Wstępne wyniki badań osadów organicznych w dnie mezoplejstoceńskiego (?) zbiornika formowanego w rowie Bełchatowa – badania w odkrywce Szczerców. XXV Konferencja „Stratygrafia Plejstocenu Polski PLEJSTOCEN GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH”, Huta Szklana, 3-7 września 2018 r., 170-171. ISBN 978-83-65719-34-8; ISBN 978-83-60026-53-3.
  • Stachura M., Wieczorek D., Zieliński A., Krzyszkowski D., Wachecka-Kotkowska L., 2018. Analiza podziału ostatniego miliona lat zapisanego w krzywej izotopowej tlenu LR04. XXV Konferencja „Stratygrafia Plejstocenu Polski PLEJSTOCEN GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH”, Huta Szklana, 3-7 września 2018 r., 113-116. ISBN 978-83-65719-34-8; ISBN 978-83-60026-53-3.
 • 2017
  • Wachecka-Kotkowska L., Szmidt A., 2017. Determination of the boundary between the Mid-European Lowlands and the Polish Highlands in the light of the conformity of profiles along fossil and contemporary surfaces. (In;) 9th International Conference on Geomorphology (9th ICG) 6th - 11th November 2017. Vigyan Bhawan, New Delhi, 122.
  • Wachecka-Kotkowska L., Krzyszkowski D., Zdzisław J. , Malkiewicz M., Klara Tomaszewska K, Niska M., Myśkow E., Raczyk J, Drzewicki W, Nawrocki J., 2017. A multidisciplinary approach to reconstructing Holsteinian oxbow on the piedmont fan at Krzczonów, Sudetic Foreland, SE Poland. (In;) 9th International Conference on Geomorphology (9th ICG) 6th - 11th November 2017. Vigyan Bhawan, New Delhi, 367-368.
  • Wachecka-Kotkowska L.,2017. Budowa geologiczna i elementy rzeźby SE regionu łódzkiego.[W:] XXIV Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski "Czwartorzęd pogranicza niżu i wyżyn w Polsce Środkowej". 4.-8.09.2017, Wawrzkowizna k/Bełchatowa, 12-19. ISBN 978-83-9344417-4-7
  • Wachecka-Kotkowska L.,Krzyszkowski D., Wieczorek D., 2017. Charakterystyka wybranych formacji czwartorzędu Polski Środkowej na podstawie badań osadów wypełniających rów Kleszczowa. [W:] XXIV Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski "Czwartorzęd pogranicza niżu i wyżyn w Polsce Środkowej". 4.-8.09.2017, Wawrzkowizna k/Bełchatowa, 31-35. ISBN 978-83-9344417-4-7
  • Wieczorek D., Michczyńska d.j., Michczyński A., Krzyszkowski D., Wachecka-Kotkowska L., 2017. Fazy akumulacji i erozji w okresie 10-50 ka cal BP zapisane w osadach formacji Piaski na podstawie analizy rozkładu gęstości prawdopodobieństwa dat radiowęglowych. [W:] XXIV Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski "Czwartorzęd pogranicza niżu i wyżyn w Polsce Środkowej". 4.-8.09.2017, Wawrzkowizna k/Bełchatowa, 36-39. ISBN 978-83-9344417-4-7
  • Wachecka-Kotkowska L.,Krzyszkowski D., Mirosław-Grabowska J., Niska M., Majecka A., Wieczorek D., Raczyk J., Tomaszewska K., Myśkow e., Rzodkiewicz M., Krzymińska J., 2017. Schyłek zlodowaceń środkowopolskich i początek interglacjału eemskiego w świetle badan multiproxy, stanowisko "Parchliny 2016", Polska Środkowa [W:] XXIV Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski "Czwartorzęd pogranicza niżu i wyżyn w Polsce Środkowej". 4.-8.09.2017, Wawrzkowizna k/Bełchatowa, 40-48. ISBN 978-83-9344417-4-7
  • Krzyszkowski D., Wachecka-Kotkowska L., Raczyk j., Wieczorek D., 2017. Litostratygrafia glin zwałowych w Polsce zachodniej i wschodniej w ujęciu porównawczym. [W:] XXIV Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski "Czwartorzęd pogranicza niżu i wyżyn w Polsce Środkowej". 4.-8.09.2017, Wawrzkowizna k/Bełchatowa, 100-105. ISBN 978-83-9344417-4-7
  • Krzyszkowski D., Wieczorek D., Wachecka-Kotkowska L., Raczyk J., Toucanne S., 2017. Stratygrafia glin w odkrywce Szczerców. [W:] XXIV Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski "Czwartorzęd pogranicza niżu i wyżyn w Polsce Środkowej". 4.-8.09.2017, Wawrzkowizna k/Bełchatowa, 127-132. ISBN 978-83-9344417-4-7
  • Wachecka-Kotkowska L., Krzyszkowski D., Wieczorek D., Malkiewicz M., Krzymińska J., Niska M., Mirosław-grabowska J., Myśkow E., Tomaszewska K., Rzodkiewicz M., Raczyk J., 2017. Rozwój i zanik pojezierza eemskiego w świetle badań multidyscyplinarnych. [W:] XXIV Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski "Czwartorzęd pogranicza niżu i wyżyn w Polsce Środkowej". 4.-8.09.2017, Wawrzkowizna k/Bełchatowa, 136-143. ISBN 978-83-9344417-4-7
  • Krzyszkowski D., Wachecka-Kotkowska L.,Wieczorek D., 2017. Profil utworów formacji Kuców w odkrywce Bełchatów. [W:] XXIV Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski "Czwartorzęd pogranicza niżu i wyżyn w Polsce Środkowej". 4.-8.09.2017, Wawrzkowizna k/Bełchatowa, 152-153. ISBN 978-83-9344417-4-7
  • Krzyszkowski D., Wachecka-Kotkowska L.,Wieczorek D., 2017. Osady interglacjału mazowieckiego w obrebie formacji Czyzów w odkrywce Bełchatów. [W:] XXIV Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski "Czwartorzęd pogranicza niżu i wyżyn w Polsce Środkowej". 4.-8.09.2017, Wawrzkowizna k/Bełchatowa, 152-153. ISBN 978-83-9344417-4-7
  • Krzyszkowski D., Wachecka-Kotkowska L.,Junge F.W., Wieczorek D., 2017. Profil utworów formacji Ławki w odkrywce bełchatowskiej z podkreśleniem osadów glacilimnicznych. [W:] XXIV Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski "Czwartorzęd pogranicza niżu i wyżyn w Polsce Środkowej". 4.-8.09.2017, Wawrzkowizna k/Bełchatowa, 157-159. ISBN 978-83-9344417-4-7
  • Krzyszkowski D., Wieczorek D.,Wiechecka-Kotkowska L., 2017. Formacja Rogowiec w odkrywce Bełchatów. [W:] XXIV Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski "Czwartorzęd pogranicza niżu i wyżyn w Polsce Środkowej". 4.-8.09.2017, Wawrzkowizna k/Bełchatowa, 160-161. ISBN 978-83-9344417-4-7
  • Krzyszkowski D., Wieczorek D., Wachecka-Kotkowska L.,2017. Utwory formacji Piaski w odkrywce Bełchatów i Szczerców, Polska Środkowa. [W:] XXIV Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski "Czwartorzęd pogranicza niżu i wyżyn w Polsce Środkowej". 4.-8.09.2017, Wawrzkowizna k/Bełchatowa, 162-164. ISBN 978-83-9344417-4-7
  • Wachecka-Kotkowska L.,Stepień B., Górska-Zabielska M., Król E., 2017. Stanowisko Miejskie Pola. Pagórek moreny czołowej czy pagórek kemowy? Warciańska strefa marginalna w otoczeniu wzgórz ostańcowych Pasma Przedborsko-Małogoskiego. [W:] XXIV Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski "Czwartorzęd pogranicza niżu i wyżyn w Polsce Środkowej". 4.-8.09.2017, Wawrzkowizna k/Bełchatowa, 165-168. ISBN 978-83-9344417-4-7
  • Wachecka-Kotkowska L., Czubla P., Rychel J., Morawski M., Górska-Zabielska M., Król E., 2017. Stanowisko Ochotnik i Masłowice. Przekształcenia peryglacjalne glin warciańskich na południowym stoku Bąkowej Góry. [W:] XXIV Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski "Czwartorzęd pogranicza niżu i wyżyn w Polsce Środkowej". 4.-8.09.2017, Wawrzkowizna k/Bełchatowa, 169-173. ISBN 978-83-9344417-4-7
  • Wachecka-Kotkowska L., Czubla P., Górska-Zabielska M.,Król E., 2017. Stanowisko Daniszewice. Wał warciańskiej moreny recesyjnej i jego pzrekształcenia w vistulianie [W:] XXIV Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski "Czwartorzęd pogranicza niżu i wyżyn w Polsce Środkowej". 4.-8.09.2017, Wawrzkowizna k/Bełchatowa, 174-1677. ISBN 978-83-9344417-4-7
 • 2016
  • Rychel J., Morawski M., Wachecka-Kotkowska L., 2016. Influence of periglacial conditions on the structure of Pleistocene glacial till (based on the example of Poland). XI. International Conference on Permafrost, Potsdam, 20.-24. JUNE 2016, 84-85.
  • Wachecka-Kotkowska L., Krzyszkowski D., Wieczorek D., Raczyk J., Adamczyk K., 2016. Local stratigraphy of the Quaternary deposits filling of the Western part of the Kleszczów Graben, central Poland.INQUA Peribaltic Working Group Meeting, 2016 Conference Book, 28.08.2016-02.09.2016,Władysławowo 2016, 35.
  • Wachecka-Kotkowska L., Krzyszkowski D., Jary Z.,Malkiewicz M,. Krzymińska j., Ciszek D., Niska M., Myskow E., Raczyk J., Drzewicki W., Hamryszczak D., Nawrocki J., Tomaszewska K., Rzodkiewicz M., 2016. A new site of the Holsteinian (?) limnic deposits in the Książnica outcrop at Krzczonów, Sudety Foreland.INQUA Peribaltic Working Group Meeting, 2016 Conference Book, 28.08.2016-02.09.2016,Władysławowo 2016, 35.
  • Krzyszkowski D., Wachecka-Kotkowska L., Wieczorek D., 2016. Wybrane cechy strukturalne osadów w dolnym piętrze strukturalnym w odkrywce Bełchatów (Polska Środkowa) - profil Kuców 16. Plejstocen Południowej części pogranicza polsko-białoruskiego . XXIII Konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski, Biała Podlaska/Brest, 5.09-9.09.2016, 70-71. ISBN 978-83-64881-30-5
  • Krzyszkowski D., Wachecka-Kotkowska L., Wieczorek D., 2016. Utwory formacji Rogowiec (Late Saalian, MIS 6) w odkrywce Bełchatów, Polska Środkowa. PleJstocen Południowej części pogranicza polsko-białoruskiego . XXIII Konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski, Biała Podlaska/Brest, 5.09-9.09.2016, 72-73. ISBN 978-83-64881-30-5
  • Wachecka-Kotkowska L., Krzyszkowski D., Wieczorek D., Kittel P., 2016.Żłobnica site, Bełchatów Field view point. Glacial and interglacial deposits in the Szczerców Outcrop in the western part of the Kleszczów Graben, Central Poland. In Field Guide (ed. Tomasz Kalicki, Marcin Frączek, Paweł Przepóra) Evolution of river valleys in Central Europe, Kielce-Suchedniów FLAG, Fluvial Archives Group, 12-18.09.2016, 15-20. ISBN 978-83-64038-46-7.
  • Krzyszkowski D., Wachecka-Kotkowska L., Wieczorek D., Kittel P., 2016.Żłobnica site, Bełchatów Field view point. Mazovian fluvial and lacustrine sediments of the Czyżów Complex based on study of the Bełchatów Outcrop, central Poland. In Field Guide (ed. Tomasz Kalicki, Marcin Frączek, Paweł Przepóra) Evolution of river valleys in Central Europe, Kielce-Suchedniów FLAG, Fluvial Archives Group, 12-18.09.2016, 20-25.ISBN 978-83-64038-46-7.
  • Krzyszkowski D., Wieczorek D., Wachecka-Kotkowska L., Kittel P., 2016. Mazovian fluvial and lacustrine sediments of the Czyżów Complex based on study of the Bełchatów outcrop, Central Poland. Evolution of river valleys in Central Europe ABSTRACT BOOK, Ed. Tomasz Kalicki, Marcin Frączek. Kielce-Suchedniów FLAG, Fluvial Archives Group, 12-18.09.2016, 66.
  • Wachecka-Kotkowska L., Krzyszkowski D., Wieczorek D., Kittel P., 2016 Glacial and interglacial deposits in the Szczerców Outcrop,in the western part of the Kleszczów Graben, central Poland Evolution of river valleys in Central Europe ABSTRACT BOOK, Ed. Tomasz Kalicki, Marcin Frączek. Kielce-Suchedniów FLAG, Fluvial Archives Group, 12-18.09.2016, 94.
 • 2015
  • Myśkow E., Krzyszkowski D., Wachecka-Kotkowska L., 2015. Makroskopowe szczątki roślinn z mezoplejstoceńskich osadów odkrywki Szczerców KWB Bełchatów. VII Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu "Dynamika zmian roślinności Niżu Polskiego w dobie późnoglacjalnych zmian klimatu i narastania antropopresji w holocenie. Łódź, 10-12 czerwca 2015 r., s. 45-47. ISBN 978-83-934417
  • Krzyszkowski D., Jary Z., Malkiewicz M., Krzymińska J., Ciszek D., Niska M., Myśkow E., Raczyk J., Drzewicki W., Hamryszak D., Nawrocki J., Wachecka-Kotkowska L., 2015. Nowe stanowisko plejstoceńskich osadów jeziornych w żwirowni "Książnica" w Krzczonowie (k. Świdnicy) - wstępne wyniki badań [W:] Kordowski J., Lamparski P., Lisicki S., Roman M. (red.) XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Plejstocen Kotliny Płockiej oraz postglacjalna transformacja jej rzeźby", Gołaszewo 31.08-4.09.2015, s. 37-39. ISBN 978-83-62844-52-4.
  • Krzyszkowski D., Wachecka-Kotkowska L., Malkiewicz M., Krzymińska J., Ciszek D., Niska M., Myśkow E., Raczyk J., Wieczorek D., Stoiński A., 2015. Petrografia górnych glin zwałowych z odkrywki Szczerców KWB Bełchatów w świetle badań z 2014 i 2015 roku. [W:] Kordowski J., Lamparski P., Lisicki S., Roman M. (red.) XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Plejstocen Kotliny Płockiej oraz postglacjalna transformacja jej rzeźby", Gołaszewo 31.08-4.09.2015, s. 40-42. ISBN 978-83-62844-52-4.
  • Wachecka-Kotkowska L., Krzyszkowski D., Malkiewicz M., Krzymińska J., Niska M., Myśkow E., Mirosław-Grabowska J., Raczyk J., Wieczorek D., Stoiński A., 2015. Ewolucja środowiska przyrodniczego od schyłku zlodowacenia środkowopolskiego do plenivisulianu (Mis6-MIS3) na przykładzie stanowiska "Parchliny 2014" - wstępne wyniki badań. [W:] Kordowski J., Lamparski P., Lisicki S., Roman M. (red.) XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Plejstocen Kotliny Płockiej oraz postglacjalna transformacja jej rzeźby", Gołaszewo 31.08-4.09.2015, s. 104-107. ISBN 978-83-62844-52-4.
 • 2014
  • Wachecka-Kotkowska L., Krzyszkowski D., Wieczorek D., Stoiński A., 2014. Głos w dyskusji nad stratygrafią glin zwałowych w odkrywce Szczerców. XXI Konferencja „STRATYGRAFIA PLEJSTOCENU POLSKI” pt. Dynamika lądolodów plejstoceńskich na obszarze Sokólszczyzny i Równiny Augustowskiej, Augustów, 1-5.09.2014, 113-115. ISBN 978-83-7863-382-2
  • Wachecka-Kotkowska L., Szmitdt A., 2014. Rzeźba SE części regionu łódzkiego w świetle cyfrowego modelu terenu. X Zjazd Geomorfologów Polskich, Krajobrazy młodoglacjalne ich morfogeneza teraźniejszość i przyszłość. Toruń, 16–19 września 2014 r. ISBN 978-83-934506-0-2
 • 2013
  • Wachecka-Kotkowska L., Czubla P., Górska-Zabielska M., Król E., Barczuk A., 2013 Saalian palaeogeography of Central Poland – Mąkolice case . International Field Symposium Palaeolandscapes from Saalian to Weichselian, South Eastern Lithuania, June 25 – 30, 2013, 101-102.
  • Wachecka-Kotkowska L., Krzyszkowski D., Drzewicki W., 2013 Development of the Eemian palaeolake in the Kleszczów Graben, Szczerców Field, Bełchatów Outcrop, Central Poland . International Field Symposium Palaeolandscapes from Saalian to Weichselian, South Eastern Lithuania, June 25-30, 2013, 102-103.
  • Wachecka-Kotkowska L., Czubla P., Górska-Zabielska M., Król E., Barczuk A., 2013. Morphogenesis of SE part of the Łodź Region, Central Poland, during Late Saalian (MIS 6, Wartanian Stage). 8th IAG - International Conference on Geomorphology , Paris,27-31 August «Geomorphology and Sustainability», 341.
  • Dzieduszyńska D., Wachecka-Kotkowska L., 2013. The main geotouristic objects in the Lodz region (Central Poland). 8th IAG - International Conference on Geomorphology , Paris,27-31 August «Geomorphology and Sustainability», 1177.
  • Krzyszkowski D., Wachecka-Kotkowska L., 2013. Stratygrafia plejstocenu Polski Środkowej w świetle hipotezy krótkich i długich okresów interglacjalnych XX Konferencja „STRATYGRAFIA PLEJSTOCENU POLSKI” pt. Plejstocen przedpola Sudetów Środkowych Lasocin 2-6. 09. 2013, 59-63.
  • Wachecka-Kotkowska L.,, Czubla P., Górska-Zabielska M., Król E., Barczuk A., 2013. Transgresja lądolodu warciańskiego w SE części regionu łódzkiego. XX Konferencja „STRATYGRAFIA PLEJSTOCENU POLSKI” pt. Plejstocen przedpola Sudetów Środkowych Lasocin 2-6. 09. 2013, 89-91.
  • Wachecka-Kotkowska L.,, Czubla P., Górska-Zabielska M., Król E.,, Barczuk A., 2013. Wiek stref glacimarginalnych SE częsci regionu łódzkiego. VI Seminarium Geneza, litologia, stratygrafia utworów czwartorzędowych. 14-15 listopada 2013, Poznań,
 • 2012
  • Wachecka-Kotkowska L., Karasiewicz M.T., Rychel J., Kalińska E., 2012. Międzynarodowa konferencja INQUA-SEQS „At the edge of the sea: sediments, geomorphology, tectonics, and stratigraphy in Quaternary studies” Sassari, Sardynia, Włochy, 26–30.09.2012 . Przegląd Geologiczny, vol. 60, nr 12, 631, 671.
  • Wachecka-Kotkowska L., 2012. The Glacimarginal Zone in the Nothern Part of Polish Highlands between Radomsko and Przedbórz: Sediments, Geomorphology, Tectonics and Stratigraphy in Quaternary studies. (In:) INQUA-SESQ 2012 Meeting At the Edge of the Sea: Sediments, Geomorphology, Tectonics and Stratigraphy in Quaternary studies, Sassari, Sardinia, Italy, September 26-27 2012, 97-99.
  • Wachecka-Kotkowska L., Krzyszkowski D., Krzymińska J., 2012. Climatic Control on Saalian Glacilacustrine Sedimentation in the Kleszczów Graben, Central Poland, Case of the Ławki Formation. (In:) INQUA-SESQ 2012 Meeting At the Edge of the Sea: Sediments, Geomorphology, Tectonics and Stratigraphy in Quaternary studies, Sassari, Sardinia, Italy, September 26-27 2012,100-101.
  • Wachecka-Kotkowska L., Krzyszkowski D., Klaczak K., 2012. Age of the Krasówka river valley filling in the light of C14 dating, Szczerców field, Bełchatów Outcrop, Central Poland. (In:) FLAG Biennal Meeting 2012 New insight on the Quaternary evolution of the Moselle River and its trubutaries (Luxembourg, France, Germany), Remich, Luxembourg, September 2-7, 2012, 44.
  • Wachecka-Kotkowska L., Czubla P., Górska-Zabielska M., 2012. Petrografia kompleksu środkowopolskiego w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego. (W:) XIX Konferencja stratygrafii plejstocenu Polski Korelacja osadów plejstocenu na pograniczu polsko-niemieckim w dolinie dolnej Odry, Cedynia 3-7.2012, PIG-PIB, Warszawa, 110-113.
  • Wachecka-Kotkowska L., KrzyszkowskiD., Krzymińska J., 2012. Glacilimniczna sedymentacja osadów formacji Ławki w rowie Kleszczowa w świetle badań fauny słodkowodnej (KWB Bełchatów, pole Szczerców). (W:) XIX Konferencja stratygrafii plejstocenu Polski Korelacja osadów plejstocenu na pograniczu polsko-niemieckim w dolinie dolnej Odry, Cedynia 3-7.2012, PIG-PIB, Warszawa, 144-146.
  • Wachecka-Kotkowska L., Czubla P., Górska-Zabielska M., Król E., 2012. Stanowisko 5. Mąkolice. Pagór na wododziale Wisły i Odry jako przykład rzeźby poligenicznej. (W:) Czynniki różnicowania rzeźby Niżu Polskiego. Konferencja Jubileuszowa Profesor Krystyny Turkowskiej, Uniejów 13-15 czerwca 2012, 131-139.
  • Wachecka-Kotkowska L., Ludwikowska-Kędzia M., 2012. Spektrum minerałów ciężkich w osadach plenivistuliańskich poziomów dolin rzek Luciąży i Belnianki – studium porównawcze. (W:) II Sedymentologiczne spotkanie dyskusyjne Analiza minerałów cieżkich – źródło wiedzy o środowiskach sedymentacyjnych, Warszawa 24 kwietnia 2012, 28-30.
 • 2011
  • Wachecka-Kotkowska L., Górska-Zabielska M., 2011. Extent of the Middle Polish Glaciation (Saalian, MIS 6) in Central Poland in the light of the petrographic analysis. IAG/AIG Regional Conference on Geomorphology 2011 "Geomorphology for Human Adaptation to Changing Tropical Environments". Addis Abeba, Ethiopia - February 18-22: 161. DOI: 10.13140/2.1.4877.2801
  • Wachecka-Kotkowska L.,Król E., 2011. Anizotropia podatności magnetycznej osadów warciańskich Wzgórz Radomszczańskich i Równiny Piotrkowskiej – doniesienie wstępne. [W:] J. Kordowski, P. Lamparski, K. Pochocka-Szwarc (red.), XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski nt. „ Rozwój i zanik lądolodu fazy pomorskiej zlodowacenia wisły na Pomorzu Wschodnim (Kociewie). Stara Kiszewa, 05.09. – 09.09.2011 r., PIG-PIB, s.112.
  • Wachecka-Kotkowska L., Krzyszkowski D., Junge F.W., 2012. Cechy sedymentologiczne i geochemiczne osadów limnoglacjalnych formacji Ławki w rowie Kleszczowa (odkrywka Bełchatów).[W:] J. Kordowski, P. Lamparski, K. Pochocka-Szwarc (red.), XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski nt. „ Rozwój i zanik lądolodu fazy pomorskiej zlodowacenia wisły na Pomorzu Wschodnim (Kociewie)”. Stara Kiszewa, 05.09. – 09.09.2011 r., PIG-PIB, s. 54 – 56.
  • Wachecka-Kotkowska L., Krzyszkowski D., Pazdur A., 2012. Wiek wypełnienia doliny Krasówki w świetle datowań C14, pole Szczerców KWB „Bełchatów”. [W:] M. Mazurek, M. Ewertowski (red.), IX Zjazd Geomorfologów Polskich nt. „Georóżnorodność rzeźby Polski”. Poznań, 20-22.09.2011 r. Streszczenia, s.161-162.
  • Wachecka-Kotkowska L., 2011. Cechy strukturalne i teksturalne osadów budujących formy glacjalne na północ od Radomska – wybrane przykłady. [W:] M. Mazurek, M. Ewertowski (red.), IX Zjazd Geomorfologów Polskich nt. „Georóżnorodność rzeźby Polski”. Poznań, 20-22.09.2011 r. Streszczenia, s.160-161.
  • Wachecka-Kotkowska L., Dzieduszyńska D., Manios I., 2012. Koncepcja „Mapy geoturystycznej województwa łódzkiego”. [W:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Geoparki – Georóżnorodność - Geoturystyka” dedykowana Profesorowi Marianowi Harasimiukowi z okazji jubileuszu pracy naukowej. Lublin, 06.06. – 08.06.2011 r., Instytut Nauk o Ziemi UMCS, s. 88-89.
  • Wachecka-Kotkowska L., 2011. Cechy strukturalne i teksturalne osadów budujących formy marginalne na Wyżynie Przedborskiej – wybrane przykłady. [W:] W. Trela, S. Salwa, A. Fijałkowska-Mader(red.), VI Świętokrzyskie Spotkania Geologiczno-Geomorfologiczne nt. „Rekonstrukcje środowisk depozycyjnych na podstawie badań sedymentologicznych, geochemicznych i stratygraficznych”. Ameliówka k. Kielc, 17-18 maja 2011 r., PIG-PIB, s.52-54.
 • 2010
  • Wachecka-Kotkowska L., 2010. Próba porównania wyników analiz uziarnienia osadów plejstoceńskich południowej części regionu łódzkiego z zastosowaniem różnych metod/programów komputerowych. Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Komisja "Metody sedymentologiczne stosowane w geomorfologii", Sedymentologiczne spotkanie dyskusyjne "Analiza uziarnienia – jej rzeczywista wartość interpretacyjna". Warszawa, 18.05.2010, s.27-28.
  • Wachecka-Kotkowska L., Turkowska K., 2010. Nowe problemy badawcze w geomorfologii glacjalnej regionu łódzkiego w świetle dyskusji na temat zasięgu i rangi transgresji warciańskiej. Badania interdyscyplinarne – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość nauk przyrodniczych. Golejów koło Staszowa, 15-16.04.2010, s. 115-118.
 • 2009
  • Czubla P., Wachecka-Kotkowska L., 2009. Pozycja stratygraficzna glin lodowcowych w Masłowicach (Wyżyna Przedborska) w świetle badań petrograficznych. [W:] M. Żarski, S. Lisicki (red.) - XVI Konferencja "Stratygrafia Plejstocenu Polski" nt. "Strefa marginalna zlodowacenia warty i pojezierza plejstoceńskie na południowym Podlasiu", Zimna Woda k. Łukowa 31.08-04.09.2009. PIG, Warszawa, s. 56-57.
 • 2008
  • Wachecka-Kotkowska L., Olszak I., 2008. Wiek wysoczyzny glacjalnej SE części regionu łódzkiego w świetle datowań TL. V Seminarium nt. "Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych". Poznań, 20.11.-21.11.2008 r., s. 133-134.
 • 2006
  • Wachecka-Kotkowska L., 2006. Uwarunkowania osadnictwa w dolinie Luciąży i obszarach przyległych. [W:] II Sympozjum Archeologii Środowiskowej nt. "Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji osadnictwa". Streszczenia referatów, komunikatów, posterów. Łódź, 27.09.-29.09.2006, s.107-108.
  • Wachecka-Kotkowska L., 2006. Tektoniczne i glacjalne uwarunkowania rozwoju sieci rzecznej w południowo-wschodniej części regionu łódzkiego. [W:] IV Świętokrzyskie Spotkania Geologiczno-geomorfologiczne nt. "Regionalne aspekty funkcjonowania systemów dolinnych". Jodłowy Dwór pod Świętym Krzyżem, 11.05. -13.05.2006, s. 81- 85.
 • 2004
  • Wachecka-Kotkowska L., 2004. Związek między budową geologiczną i dynamiką podłoża podczwartorzędowego a ukształtowaniem współczesnej powierzchni obszaru między Piotrkowem Trybunalskim a Przedborzem. I Konferencja naukowa nt. "Geologia regionu Łódzkiego i obszarów przyległych – przeszłość dla przyszłości". Łódź, 14.X.2004, s. 21-22.
 • 2003
  • Wachecka-Kotkowska L., 2003. Cechy osadów budujących plenivistuliański poziom wysoki II w dolinie Luciąży (Równina Piotrkowska). IV Seminarium nt. "Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych". Poznań, 13-14.X.2003, s. 97-98.
 • 2002
  • Wachecka-Kotkowska L., 2002. Przekształcenia systemu fluwialnego dolnej Luciąży w neoholocenie. Konferencja "Transformacja systemów fluwialnych i stokowych w późnym vistulianie i holocenie". Łódź-Uniejów, 25-27.09.2002, s. 28-29.
 • 2000
  • Wachecka-Kotkowska L., 2000. Litostratygrafia poziomów dolinnych Luciąży między Kłudzicami a Murowańcem (południowy wschód Wyżyny Łódzkiej). V Zjazd Geomorfologów Polskich. Toruń, 11-14.09.2000, s. 250-251.
 • 1999
  • Wachecka-Kotkowska L., 1999. Poligeneza plenivistuliańskich osadów wypełniających doliny Ochni i Słudwi-Przysowy w świetle obróbki ziarn kwarcowych. Materiały XLVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 9-11.1999, Łódź, tom 2, s. 153-154.
  • Wachecka-Kotkowska L., 1999. The differentiation of proglacial and extraglacial material in the valleys of Ochnia and Słudwia-Przysowa Rivers in the light of abrasion of quartz grains. Łódź Periglacial Symposium "Periglacial Environments: Past, Present and Future". Łódź, 27-30.09.1999, s. 36.
  • Wachecka-Kotkowska L., 1999. Zmiany niektórych komponentów środowiska w otoczeniu zbiornika Cieszanowice. Materiały XLVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Łódź, 9-11.1999, s. 155.
 • 1998
  • Wachecka-Kotkowska L., 1998. Wyznaczenie zasięgu vistuliańskich osadów wód proglacjalnych i ekstraglacjalnych w dolinach Ochni i Słudwi-Przysowy w świetle obróbki ziarn kwarcowych. Seminarium nt. "Rola plejstoceńskich procesów peryglacjalnych w modelowaniu rzeźby Polski". Łódź, 7-8.12.1998, s. 63.
 • 1997
  • Wachecka-Kotkowska L., 1998. Cechy litofacjalne osadów terasy wysokiej doliny Luciąży w okolicach Przygłowa. Konferencja robocza "Środkowoplenivistuliańskie osady w małych dolinach rzecznych". Łódź, s. 31.
 • 1995
  • Wachecka-Kotkowska L., 1995. Poligeneza doliny Luciąży. Konferencja "Poligeneza rzeźby w Polsce", Streszczenia referatów i komunikatów. Łódź, 04-05.05.1995, s. 45-46.
 • 1992
  • Gożdzik J., Wachecka-Kotkowska L., 1992. Stanowisko Antoniew. Interferencja materiału glacifluwialnego i peryglacjalnego w dolinach systemu dolnej Bzury. Przewodnik Konferencji "Ewolucja środowiska naturalnego Polski w okresie przejściowym plejstocen–holocen (20 000–8 000 lat BP)". UŁ, Łódź 01-03.10.1992, s. 14-17.