Prace magisterskie zrealizowane w Katedrze

Tytuł pracy Autor Promotor
2009
Cechy strukturalno-teksturalne mezoplejstoceńskiej serii piaszczystej w okolicach Koźmina M. Wiśniewska J. Petera-Zganiacz
Charakterystyka geomorfologiczna i geologiczna torfowisk w południowej części Kotliny Kolskiej D. Okupny J. Forysiak
Deformacje osadów kenozoicznych w zachodniej ścianie odkrywki Koźmin KWB "Adamów" B. Stępień M. Roman
Przebieg erozji wąwozowej w dolinie Chojnatki na Wysoczyźnie Skierniewickiej T. Stachów J. Twardy
Przekształcenia antropogeniczne rzeźby dorzecza górnej Bzury powyżej Ozorkowa A. Kliche J. Twardy
Przyrodnicze uwarunkowania osadnictwa pradziejowego w dolinie Neru w okolicach Bechcic k/Lutomierska M. Janas P. Kittel
Sposób wykształcenia i pozycja stratygraficzna górnego poziomu gliny lodowcowej w obrębie odkrywki Koźmin Północ KWB "Adamów" M. Grajoszek J. Petera-Zganiacz
Wykorzystanie badań paleobotanicznych i paleozoologicznych w paleogeografii czwartorzędu regionu łódzkiego J. Krygier J. Petera-Zganiacz
Złoża torfów w dolinie Bobrówki, ich uwarunkowania przyrodnicze i znaczenie we współczesnym środowisku P. Domińczak J. Forysiak
2008
Antropogeniczne przekształcenia doliny Neru między Lublinkiem a Lutomierskiem A. Gawłowski K. Turkowska
Budowa geologiczna i geneza wyspy wysoczyznowej Bilczewa M. Witkowska J. Petera - Zganiacz
Charakterystyka morfologiczna doliny Nidy (Wysoczyzna Kutnowska) M. Koza K. Turkowska
Charakterystyka środowiska geograficznego wybranych torfowisk Kotliny Szczercowskiej A. Malicka J. Forysiak
Przekształcenia rzeźby w sołectwie Słowik powstałe w wyniku budowy skrzyżowania autostrady A2 z drogą krajową A1 M. Łuczyński M. Roman
Rozwój rzeźby denudacyjnej w dorzeczu górnej Mrogi – uwarunkowania i skutki K. Jaskułowski K. Turkowska
Środowisko abiotyczne Lasu Łagiewnickiego między dolinami Bzury i Łagiewniczanki M. Matczak J. Forysiak
Zmiany środowiska w wyniku eksploatacji surowców mineralnych na obszarze gminy Działoszyn Ł. Kałwak M. Roman
2007
Antropogeniczne przekształcenia rzeźby poziomu katarzynowskiego w okolicach Celestynowa J. Gasik J. Petera
Cechy sedymentologiczne osadów kopalnego koryta w okolicach Koźmina J. Herman J. Petera
Charakterystyka morfologiczna doliny Pilsi J. Drozdowska K. Turkowska
Dolina rzeki Bełdówki – charakterystyka morfologiczna i wykorzystanie przez człowieka J. Korek K. Turkowska
Geologiczne i morfologiczne podstawy atrakcyjności Rudawskiego Parku Krajobrazowego M. Klimczak K. Turkowska
Młodszy plejstocen okolic Gąbina Ł. Makowski M. Roman
2006
Charakterystyka środowiska naturalnego doliny środkowej Grabi od Karczm do Łasku S. Jurewicz K. Turkowska
Rzeźba okolic Konina i rozwój poglądów na zasięg ostatniego zlodowacenia w tym obszarze S. Kaźmierczak J. Petera
Wpływ rozwoju infrastruktury pielgrzymkowej na zmiany ukształtowania powierzchni okolic Lichenia A. Stasiak K. Turkowska
Wybrane procesy rzeźbotwórcze na wyspie Sylt i ich wpływ na życie mieszkańców M. Kaczorowska K. Turkowska
2005
Antropogeniczne przemiany środowiska przyrodniczego w okolicach Brzezin M. Trejster J. Forysiak
Rzeźba międzyrzecza górnej Kamiennej i Czarnej – ze szczególnym podkreśleniem "Skałek Niekłańskich" M. Świeboda K. Turkowska
2003
Powierzchniowe występowanie vistuliańskich i holoceńskich serii stokowych i rzecznych na wschodnim i zachodnim obrzeżu Wyżyny Łódzkiej (Rawka-Warta) M. Muras J. Twardy
Próba oceny środowiska przyrodniczego obszaru gminy Śliwice (Bory Tucholskie) dla potrzeb turystyki i wypoczynku M. Jarosz K. Turkowska
2002
Rzeźba i budowa geologiczna doliny Warty między Siedlątkowem a Uniejowem M. Chołys K. Turkowska
2001
Budowa geologiczna okolic Koźmina E. Piskorz K. Turkowska
Cechy strukturalne i teksturalne serii stropowych w odkrywce Koźmin KWB "Adamów" B. Wieczorek K. Turkowska
Charakter holoceńskiego odpływu rzecznego oraz cechy litofacjalne holoceńskich serii doliny okolic Koźmina R. Pawlicki K. Turkowska
Charakterystyka fizyczno-geograficzna okolic Bielaw oraz ocena stopnia przekształcenia środowiska w wyniku antropopresji A. Mrowińska J. Wieczorkowska
Morfogeneza doliny Warty na zachód od Koła M. Marciniak J. Wieczorkowska
Morfogeneza pagórka w okolicach Gorzkowic (Wysoczyzna Bełchatowska) A. Paciej K. Turkowska
Ocena wpływu czynników naturalnych i antropogenicznych na przebieg procesów erozyjno-denudacyjnych w dolinach w Kraszewie i Kolonii Nadolna w zlewni Mrogi M. Witczak J. Twardy
Osady pradolinnego poziomu doliny Luciąży w okolicach Przygłowa J. Makowczyńska J. Wieczorkowska
Położenie i przekształcenia Wzgórza Zamkowego w Gostyninie P. Kittel K. Turkowska
Przydatność dydaktyczna i rekreacyjna terenu na wschód od Piotrkowa E. Owczarek K. Turkowska
Specyfika środowiska geograficznego obszaru okolic Skierniewic, Mszczonowa i Żyrardowa A. Perska J. Wieczorkowska
Rozwój suchej doliny w Niesułkowie J. Mielcarz K. Turkowska
Udział denudacji agrotechnicznej we współczesnym przekształcaniu rzeźby doliny Mrogi w okolicach Rozworzyna na Wyżynie Łódzkiej, w cyklu szesnastomiesięcznym A. Szwed J. Twardy
Wpływ działalności człowieka na zmiany środowiska geograficznego okolic Radomska M. Jeziorska J. Wieczorkowska
Wpływ warunków naturalnych na rozwój osadnictwa w dolinie Warty między Siedlątkowem a Uniejowem B. Ladzińska K. Turkowska
Wpływ zbiornika włocławskiego na rzeźbę prawego brzegu doliny Wisły między Włocławkiem a Dobrzyniem E. Lichman J. Wieczorkowska
2000
Budowa geologiczna dorzecza dolnej Luciąży M. Siwa K. Turkowska
Paleogeografia okolic Annopola w okresie postglacjalnym A. Lewandowski K. Turkowska
Przykłady ścieżek dydaktycznych w centralnej części Załęczańskiego Parku Krajobrazowego I. Beker K. Turkowska
Wydmy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego jako przykład intensywnej działalności eolicznej R. Szymański K. Turkowska
1999
Budowa geologiczna okolic Gostynina w świetle wierceń głębokich M. Kowalczyk K. Turkowska
Geneza pagórków kemowych okolic Niemysłowa P. Żakowski J. Kamiński
Morfologia i budowa geologiczna środkowego i dolnego odcinka doliny Białej Okszy i przyległych obszarów wysoczyznowych P. Więcław K. Turkowska
Przeobrażenia przykrawędziowej partii wysokiej terasy środkowego odcinka doliny Mrogi w późnym vistulianie i holocenie K. Zakręcki J. Twardy
Rozwój dna doliny Grabi w holocenie na odcinku Kolumna - Grabno A. Firlej J. Kamiński
Rozwój morfologiczny rynny gostynińskiej na odcinku Osiny - Gostynin D. Wojtczak K. Turkowska
Wpływ współczesnych procesów rzeźbotwórczych na kształtowanie powierzchni okolic Buczka W. Pisarska K. Turkowska
Zagłębienia bezodpływowe w okolicach Gostynina M. Jaskulski K. Turkowska
1998
Charakterystyka osadów strefy ujścia doliny denudacyjnej w Niesułkowie P. Miziała K. Turkowska
1997
Środowisko fizyczno-geograficzne międzyrzecza Pilicy i Luciąży i możliwości jego wykorzystania w nauczaniu geografii J. Bogucka K. Turkowska
Środowisko fizyczno-geograficzne i zagospodarowanie okolic Smardzewa W. Maciejewska-Makowczyńska K. Turkowska
Rzeźba i budowa geologiczna doliny Mrożycy w okolicach Niesułkowa B. Sepska K. Turkowska
Analiza litologiczna osadów wypełnienia dolinki prawego dopływu górnego Neru na Lublinku A. Skowrońska K. Turkowska
1996
Próba oceny środowiska naturalnego Brodnickiego Parku Krajobrazowego dla potrzeb turystyki i wypoczynku A. Dulka K. Turkowska
Wpływ kopalni i elektrowni Bełchatów na wybrane elementy środowiska K. Kucharska K. Turkowska
Próba oceny środowiska przyrodniczo-geograficznego międzyrzecza Pilicy i Czarnej Malenickiej dla turystyki L. Pajączkowska K. Turkowska
Charakterystyka środowiska naturalnego dorzecza Czerwonki M. Sobczak K. Turkowska
Charakterystyka osadów vistuliańskich okolic Zgierza i Głowna A. Wolniak H. Klatkowa
Realizacja programu nauczania geografii w północnej części Wyżyny Wieluńskiej A. Zawadzka K. Turkowska
1995
Rozwój rzeźby doliny Drzewiczki między Komaszycami a Opocznem na tle paleogeografii północno-zachodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich D. Galiński K. Turkowska
Charakterystyka litologiczna glin morenowych w Kopalni Węgla Brunatnego "Adamów" J. Marcinkowska H. Klatkowa
Morfogeneza górnego, suchego odcinka Doliny Kołacińskiej R. Nazdrowicz K. Turkowska
Budowa geologiczna poziomu katarzynowskiego w okolicach Celestynowa J. Petera H. Klatkowa
Morfologia i morfogeneza zagłębień bezodpływowych w okolicach Końskich K. Pękala H. Klatkowa
Struktura serii holoceńskiej w dolinie górnego Neru na zachód od Łodzi M. Rząd K. Turkowska
Charakterystyka osadów cegielni "Kruszów" na tle paleogeografii regionu lobu Widawki A. Wiśniewska H. Klatkowa