Prace na stopień pracowników Katedry

Lp.Imię i nazwiskoStopień (tytuł), rok / Promotor
Recenzenci
Tytuł i miejsce opublikowania pracy Lata pracy w KBCz UŁ (stanowiska); funkcje, uwagi
1. Halina Klatkowa Doktor nauk przyrodniczych w zakresie geografia, 1964 / Jan Dylik
Rajmund Galon, Alfred Jahn
Niecki i doliny denudacyjne w okolicach Łodzi.
Acta Geographica Lodziensia, 19/1965: 142 s.
1981–1994 (docent / prof. nadzw. / prof. zw.); założyciel i kierownik Zakładu/Katedry Badań Czwartorzędu
Doktor habilitowany nauk geograficznych w zakresie geomorfologii, 1973
Rajmund Galon, Alfred Jahn, Edward Rühle
Paleogeografia Wyżyny Łódzkiej i obszarów sąsiednich podczas zlodowacenia warciańskiego.
Acta Geographica Lodziensia, 28/1972: 220 s.
Profesor nadzwyczajny nauk o Ziemi, 1983 Utwory ablacyjne w regionie łódzkim.
Acta Geographica Lodziensia, 45/1982: 75 s.
Profesor zwyczajny nauk o Ziemi, 1991 Kopalne zbiorniki z florą eemską w środkowej Polsce.
Acta Geographica Lodziensia, 61/1990: 68 s.
2. Jadwiga Wieczorkowska Doktor nauk geograficznych, 1973 / Jan Dylik
Anna Dylikowa, Alfred Jahn
Rozwój stoków Pagórków Romanowskich na tle paleogeografii obszaru.
Acta Geographica Lodziensia, 35/1975: 118 s.
1981–1994
2000–2003 (adiunkt)
3. Krystyna Turkowska Doktor nauk geograficznych, 1973 / Jan Dylik, Anna Dylikowa
Alfred Jahn, Halina Klatkowa
Rzeczne procesy peryglacjalne na tle morfogenezy doliny Mrogi.
Acta Geographica Lodziensia, 36/1975: 122 s.
1981– (adiunkt / docent / prof. nadzw. UŁ / prof.);
1991–1994 kierownik Pracowni Kartografii i Teledetekcji
1994 – kierownik Katedry Badań Czwartorzędu
Doktor habilitowany nauk przyrodniczych, 1988
Alfred Jahn, Elżbieta Mycielska-Dowgiałło, Leszek Starkel
Rozwój dolin rzecznych na Wyżynie Łódzkiej w późnym czwartorzędzie.
Acta Geographica Lodziensia, 57/1988: 157 s.
Profesor nauk o Ziemi, 2008
Leon Andrzejewski, Maria Łańczont, Bolesław Nowaczyk, Leszek Starkel
Geomorfologia regionu łódzkiego.
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006: 238 s.
4. Kazimierz Krajewski Doktor nauk geograficznych, 1976 / Anna Dylikowa
Karol Rotnicki, Józef Jersak
Późnoplejstoceńskie i holoceńskie procesy wydmotwórcze w pradolinie warszawsko-berlińskiej w widłach Warty i Neru.
Acta Geographica Lodziensia, 39/1977: 88 s.
1981–1996 (adiunkt)
5. Jerzy Chrzanowski Doktor nauk geograficznych, 1978 / Anna Dylikowa
Tadeusz Krzemiński, Karol Rotnicki
Formy deglacjacji na Wale Malanowskim i w jego otoczeniu.
Acta Geographica Lodziensia, 43/1980: 104 s.
1981–1994 (adiunkt)
6. Jacek Nalewajko Doktor nauk o Ziemi, 1980 / Halina Klatkowa
Anna Dylikowa, Wojciech Stankowski
Zróżnicowanie litofacjalne warciańskich glin morenowych w regionie łódzkim.
Acta Geographica Lodziensia, 44/1982: 159 s.
1981–1991 (adiunkt)
7. Jan Kamiński Doktor nauk o Ziemi w zakresie geografia, 1993 / Halina Klatkowa
Leszek Starkel, Krystyna Turkowska
Późnoplejstoceńska i holoceńska transformacja doliny Moszczenicy jako rezultat zmian środowiska naturalnego oraz działalności człowieka.
Acta Geographica Lodziensia, 64/1993: 104 s.
1986–1999 (asystent/adiunkt)
8. Juliusz Twardy Doktor nauk o Ziemi w zakresie geografia, 1995 / Halina Klatkowa
Andrzej Kostrzewski, Krystyna Turkowska
Dynamika denudacji holoceńskiej w strefie krawędziowej Wyżyny Łódzkiej.
Acta Geographica Lodziensia, 69/1995: 213 s.
1991 – (asystent/adiunkt/prof. nadzw. UŁ);
1995 – kierownik Pracowni Kartografii i Teledetekcji
Doktor habilitowany nauk o Ziemi, 2009
Piotr Migoń, Elżbieta Mycielska-Dowgiałło, Bolesław Nowaczyk, Andrzej Ślączka
Transformacja rzeźby centralnej części Polski Środkowej w warunkach antropopresji.
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008: 293s.
9. Joannna Petera-Zganiacz Doktor nauk o Ziemi w zakresie geografia, 2001 / Krystyna Turkowska
Barbara Manikowska, Karol Rotnicki
Vistuliańskie osady dolinne w basenie uniejowskim i ich wymowa paleogeograficzna.
Acta Geographica Lodziensia, 83/2002: 174 s.
1996 – (doktorant / asystent / adiunkt)
10. Lucyna Wachecka-Kotkowska Doktor nauk o Ziemi w zakresie geografia, 2002 / Krystyna Turkowska
Tadeusz Krzemiński, Elżbieta Mycielska-Dowgiałło
Ewolucja doliny Luciąży - uwarunkowania klimatyczne a lokalne.
Acta Geographica Lodziensia, 86/2004: 161 s.
1992 – (asystent / adiunkt)
11. Małgorzata Roman Doktor nauk o Ziemi w zakresie geografia, 2002 / Krystyna Turkowska
Zbigniew Klajnert, Leszek Marks
Rozwój rzeźby plejstoceńskiej okolic Gostynina.
Acta Geographica Lodziensia, 84/2003: 154 s.
1996 – (asystent / adiunkt)
12. Jacek Forysiak Doktor nauk o Ziemi w zakresie geografia, 2003 / Krystyna Turkowska
Barbara Manikowska, Edward Wiśniewski
Rozwój doliny Warty między Burzeninem i Dobrowem po zlodowaceniu warty.
Acta Geographica Lodziensia, 90/2005: 116 s.
1992 – (asystent techn. / asystent / adiunkt)
13. Piotr Kittel Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, 2004 / Tadeusz Grabarczyk
Lucyna Domańska, Bolesław Nowaczyk
Uwarunkowania środowiskowe lokalizacji osadnictwa pradziejowego na Pojezierzu Kaszubskim i w północnej części Borów Tucholskich.
Monografie Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, IV/ 2005: 206 s.
2004 – (adiunkt)
14. Danuta Dzieduszyńska Doktor nauk o Ziemi w zakresie geografia, 2010 / Krystyna Turkowska
Ryszard K. Borówka, Teresa Madeyska
Incydent klimatyczny młodszego dryasu i jego efekty morfogenetyczne w regionie łódzkim 1983 – (asystent / adiunkt)