dr hab. Małgorzata Roman, prof. UŁ

Kontakt

90-139 Łódź, ul. Narutowicza 88
pokój 304
Telefon: (+48) 42 665-59-64, faks: (+48) 42 665-59-61
Poczta: mroman@geo.uni.lodz.pl

Zainteresowania badawcze

 • geomorfologia, geologia, stratygrafia i paleogeografia czwartorzędu
 • glacitektonika, kinetostratygrafia
 • metody rekonstrukcji dynamiki lądolodów
 • współczesne procesy geodynamiczne i ocena geozagrożeń

Przebieg pracy zawodowej i uzyskane stopnie naukowe

Sprawowane funkcje

 • Dyrektor Instytutu Nauk o Ziemi Wydziału Nauk Geograficznych UŁ (kadencja 2012-2016)

Uprawnienia zawodowe

 • Państwowe uprawnienia geologiczne nr VIII-0028

Członkostwo w stowarzyszeniach i pełnione funkcje

Wyróżnienia, nagrody i odznaczenia

 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, indywidualna II stopnia za książkę "Rekonstrukcja lobu płockiego w czasie ostatniego zlodowacenia, Acta Geographica Lodzensia, 96, s. 1-171, 2012 r.
 • Nagroda naukowa Rektora Uniwersytetu Łódzkiego III stopnia za monografię "Rozwój rzeźby plejstoceńskiej okolic Gostynina". Acta Geographica Lodziensia, 84, s. 1-154 (2004)
 • Nagroda dydaktyczna Dziekana WNG (2007)
 • Nagroda Dziekana WNG za publikacje w 2010, 2011 i 2012 r.

Udział w projektach badawczych

Granty KBN

 • Indywidualny, nr 2 PO4 E 023 29, Rekonstrukcja nasunięcia ostatniego lądolodu skandynawskiego na obszar południowego obrzeżenia Kotliny Płockiej (2005-2008 r.)

Badania własne UŁ

 • Indywidualny, Chronologia, zasięg i dynamika nasunięcia ostatniego lądolodu skandynawskiego na obszar Pojezierza Kujawskiego i Kotliny Płockiej 2008-2010 r.
 • Grupowy, Ewolucja rzeźby regionu łódzkiego w kenozoiku 2005 – 2007 r.
 • Grupowy, Najmłodsze przekształcenia rzeźby w regionie łódzkim i ich rola na tle wcześniejszych etapów morfogenezy obszaru, 2003 - 2004 r.

Prowadzone prace magisterskie

 • Joanna Urbańska, 2012, Przekształcenia środowiska abiotycznego rejonu Łęczycy w wyniku eksploatacji rud żelaza
 • Gniwecka Magdalena, 2011, Środowisko abiotyczne dorzecza Chodeczki – walory i zagrożenia wobec rozwoju turystyki i rekreacji
 • Stępień Bartosz, 2009, Deformacje osadów kenozoicznych w zachodniej ścianie odkrywki Koźmin KWB Adamów
 • Kałwak Łukasz, 2008, Zmiany środowiska w wyniku eksploatacji surowców mineralnych na obszarze gminy Działoszyn
 • Łuczyński Michał, 2008, Przekształcenia rzeźby w sołectwie Słowik powstałe w wyniku budowy skrzyżowania autostrady A2 z drogą krajową A1
 • Makowski Łukasz, 2006, Młodszy plejstocen okolic Gąbina

Prowadzone zajęcia

wykłady:

 • Geologia kenozoiku
 • Geomorfologia dynamiczna
 • Geomorfologia
 • Geologia stosowana – wybrane problemy
 • Geologia środowiskowa
 • Geozagrożenia
 • Hydrogeologia z elementami geologii inżynierskiej
 • Podstawy paleogeografii
 • Geografia Polski Środkowej
 • Geology and Palaeogeography of Pleistocene

Ćwiczenia:

 • Geologia i gospodarka surowcami
 • Geomorfologia
 • Geologia środowiskowa
 • Pracownia specjalizacyjna

Ćwiczenia terenowe:

 • Wybrzeża i Pobrzeża
 • Geomorfologia
 • Geografia Polski Środkowej
 • Terenowe warsztaty naukowe
 • Geologia i geomorfologia

Praca na rzecz popularyzacji nauki

 • Festiwal EXPLORER 2006, wykład i prezentacja pt. Lodowce i lądolody w ramach "Wielkiej Lekcji Geografii"
 • wykład pt. Współczesne zlodowacenie Ziemi, Szkoła Europejska w Łodzi, 2007 r.
 • Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w 2004, wystawa fotograficzna Lodowce Spitsbergenu
 • prezentacja Zlodowacenie Spitsbergenu, Łódzki Oddział Polskiego Komitetu Geotechniki, Politechnika Łódzka, 2004 r.

Wybrane publikacje

 • Publikacje dostępne on-line
 • 2012
  • Roman M., 2012. Rzeźba palimpsestowa w krajobrazie polodowcowym na przykładzie wzgórza morenowego Izbicy Kujawskiej. Acta Geographica Lodzensia, 100, 147-160.
  • Roman M., 2012. Szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000 ark. Gostynin (481). Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
 • 2011
  • Roman M., 2011. Objaśnienia do Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000 ark. Gostynin (481), s. 1-47 + 3 tablice. Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
 • 2010
  • Roman M., Balwierz Z., 2010. Eemian and Vistulian pollen sequence at Kubłowo (Central Poland): implications for the limit of the Last Glacial Maximum. Geological Quarterly, 54, 1, s. 55-68.
  • Roman M., 2010. Preglacjalne osady rzeczne ze stanowiska Baruchowo (Kotlina Płocka). Biuletyn PIG, 438, s.107-122.
  • Roman M., 2010. Ostatni lądolód skandynawski w lobie płockim w świetle badań lito- i kinetostratygraficznych. [W:] L. Marks, K. Pochocka-Szwarc (red.), Dynamika zaniku lądolodu podczas fazy pomorskiej w północno-wschodniej części Pojezierza Mazurskiego. XVII Konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski, 6 -10. 09. 2010 r. Jeziorowskie, Państw. Inst. Geol., s. 105-106.
  • Roman M., 2010. Rekonstrukcja lobu płockiego w czasie ostatniego zlodowacenia. Acta Geogr. Lodz. 96, s. 1-171.
 • 2009
  • Roman M., 2009. Deformacje glacitektoniczne osadów zlodowacenia wisły i ich znaczenie dla rekonstrukcji paleogeograficznej południowego obrzeżenia Kotliny Płockiej. Prace Państw. Inst. Geol., 194, s. 49-62.
  • Roman M., Roman G., 2009.Deformacje glacitektoniczne w formach czołowomorenowych lobu Wisły i ich znaczenie dla rekonstrukcji nasunięcia ostatniego lądolodu. [W:] M. Żarski, S. Lisicki (red.), Strefa marginalna lądolodu zlodowacenia warty i pojezierza plejstoceńskie na południowym Podlasiu. XVI Konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski. Zimna Woda k. Łukowa, 31.08. - 04.09.2009 r., s. 87.
 • 2008
  • Roman M., 2008. Ice flow directions in a distal part of the Vistula Lobe during the Last Glacial Maximum. [W:] The Quaternary of Gdańsk Bay and Lower Vistula regions in North Poland: sedimentary environments, stratigraphy and palaeogeography. International Field Symposium of the INQUA Peribaltic Group, Frombork, s. 44-45.
  • Roman M., 2008. Kierunki nasunięcia ostatniego lądolodu skandynawskiego na obszar Pojezierza Kujawskiego i Kotliny Płockiej. XV Konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski, "Plejstocen Tatr i Podhala – zlodowacenia tatrzańskie", Zakopane 01 - 05.09.2008 r. Państw. Inst. Geol., s. 61-62.
  • Roman M., 2008. Rekonstrukcja nasunięcia ostatniego lądolodu skandynawskiego na obszar SE Kujaw i południowego obrzeżenia Kotliny Płockiej. V Seminarium "Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych". Poznań, 20 - 21.11.2008 r., s. 100-101.
  • Roman M., 2008. Preglacjalne osady rzeczne w Baruchowie (Kotlina Płocka) w świetle badań litofacjalnych i litopetrograficznych..[W:] K. Kenig (red.), Osady z pogranicza czwartorzędu i neogenu, paleogenu – źródłem informacji o wpływie podłoża na litologię osadów na Niżu Polskim. Państw. Inst. Geol., Warszawa, s. 23-25.
 • 2007
  • Roman M., 2007. Rekonstrukcja kierunku ruchu lądolodu lobu wisły w obszarze Pojezierza Kujawskiego i Kotliny Płockiej. [W:] K. Turkowska (red.) – Vistuliańskie etapy ewolucji rzeźby środkowej Polski. Acta Geographica Lodziensia, 93, s. 67-85.
  • Bruj M., Roman M., 2007. Zasięg pojezierza z interglacjału eemskiego w Polsce a pozycja stratygraficzna lądolodów zlodowaceń środkowopolskich. Biuletyn PIG, 425, s. 27-34.
  • Roman M., Kittel P.,2007. Kujawskie megality – grobowce kultury pucharów lejkowatych. [W:] P. Molewski, W. Wysota, P. Weckwerth (red.) - Plejstocen Kujaw i dynamika lobu Wisły w czasie ostatniego zlodowacenia. IV Konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski. Ciechocinek, 03 - 07.09.2007, Państw. Inst. Geol., s. 219-222.
  • Roman M., 2007. Morena spiętrzona z transgresji lądolodu stadiału głównego zlodowacenia Wisły w Paruszewicach na Pojezierzu Kujawskim. [W:] P. Molewski, W. Wysota, P. Weckwerth (red.) - Plejstocen Kujaw i dynamika lobu Wisły w czasie ostatniego zlodowacenia. XIV Konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski. Ciechocinek, 03.- 07.09.2007, Państw. Inst. Geol., s. 209-217.
  • Roman M., 2007. Morfogeneza wału morenowego w Izbicy Kujawskiej w południowej części Pojezierza Kujawskiego. [W:] P. Molewski, W. Wysota, P. Weckwerth (red.) – Plejstocen Kujaw i dynamika lobu Wisły w czasie ostatniego zlodowacenia. XIV Konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski. Ciechocinek, 03 - 07.09.2007, Państw. Inst. Geol., s. 223-228.
  • Roman M., 2007. Profil osadów preglacjalnych i środkowoplejstoceńskich w południowej krawędzi Kotliny Płockiej w Baruchowie. [W:] P. Molewski, W. Wysota, P. Weckwerth (red.) - Plejstocen Kujaw i dynamika lobu Wisły w czasie ostatniego zlodowacenia. XIV Konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski. Ciechocinek, 03 - 07.09.2007, Państw. Inst. Geol., s. 200-208.
  • Roman M., 2007. Zasięg i formy glacimarginalne lobu Wisły w obszarze Pojezierza Kujawskiego i Kotliny Płockiej. [W:] P. Molewski, W. Wysota, P. Weckwerth (red.) – Plejstocen Kujaw i dynamika lobu Wisły w czasie ostatniego zlodowacenia. XIV Konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski. Ciechocinek, 03 - 07.09.2007, Państw. Inst. Geol., s. 23-31.
  • Roman M., Balwierz Z., 2007. Stanowisko interglacjału eemskiego w strefie maksymalnego zasięgu lądolodu zlodowacenia Wisły w południowo-wschodniej części Kujaw. [W:] P. Molewski, W. Wysota, P. Weckwerth (red.) - Plejstocen Kujaw i dynamika lobu Wisły w czasie ostatniego zlodowacenia. XIV Konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski. Ciechocinek, 03 - 07.09.2007 r., Państw. Inst. Geol., s. 123-124.
  • Roman M., Szmidt A., 2007. Rzeźba i litologia podłoża osadów zlodowacenia Wisły w obszarze południowo-wschodniej części Pojezierza Kujawskiego i Kotlinie Płockiej. [W:] P. Molewski, W. Wysota, P. Weckwerth (red.) - Plejstocen Kujaw i dynamika lobu Wisły w czasie ostatniego zlodowacenia. XIV Konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski, Ciechocinek, 03 - 07.09.2007 r., Państw. Inst. Geol., s. 125-126.
 • 2006
  • Roman M., Pochocka-Szwarc K., Zabielski R., 2006. Warsztaty Geomorfologiczne ISLANDIA 2005. Przegląd Geologiczny, 54, 2: 89, s. 108-110, 176.
  • Roman M., 2006. Strefy marginalne lądolodu zlodowacenia wisły na obszarze południowo-wschodnich Kujaw, rewizja poglądów. Dokumentacja Geograficzna IGiPZ PAN, 32, s. 251-255.
  • Roman M., 2006. Rola tektoniki solnej w kształtowaniu pokrywy kenozoicznej i rzeźby południowo-wschodniej części Pojezierza Kujawskiego. [W:] P. Czubla, W. Mizerski (red.) - Geologia regionu łódzkiego i obszarów sąsiednich. Przeszłość dla przyszłości. Wydawnictwo UŁ, s. 47-58.
  • Roman M., Bruj M., 2006. Kopalne pojezierze z interglacjału eemskiego na tle stref marginalnych lądolodów zlodowaceń środkowopolskich. XIII Konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski, "Plejstocen południowej Warmii i zachodnich Mazur na tle struktur podłoża". Maróz, 04 - 08.09.2006, s. 42.
 • 2005
  • Roman M., 2005. Wpływ podłoża czwartorzędu na rzeźbę okolic Gostynina w Kotlinie Płockiej. [W:] A. Kotarba, K. Krzemień, J. Święchowicz (red.), Współczesna ewolucja rzeźby Polski. VII Zjazd Geomorfologów Polskich, Kraków, 19.09.-22.09.2005 r., s. 403-409.
  • Roman M., 2005. Zaburzenia górnoplejstoceńskich osadów południowej krawędzi Kotliny Płockiej w rejonie Gostynina. [W:] Z. Krysiak (red.), Drobne struktury glacitektoniczne. Warsztaty Terenowe. KWB Bełchatów, 03 - 06.10.2005 r., s. 39.
 • 2004
  • Roman M., 2004. Wpływ wysadów solnych Łaniąt i Lubienia Kujawskiego na pokrywę kenozoiczną i rzeźbę południowo-wschodniej części Pojezierza Kujawskiego. Przegląd Geologiczny, 52, 10, s. 1006-1007.
  • Roman M., 2004. Kompleksy glacigeniczne z Lisicy (południowa część Kotliny Płockiej) w świetle badań litofacjalnych i petrograficznych. Przegląd Geologiczny, 52, 5, s. 437-438.
  • Roman M., 2004. Formy reliktowe po wałach lodowo-morenowych w strefie marginalnej lądolodu zlodowacenia wisły w rejonie Sokołowa (południowe obrzeżenia Kotliny Płockiej). Konferencja "Rekonstrukcja i prognoza zmian środowiska przyrodniczego w badaniach geograficznych", Toruń, s. 109-110.
  • Roman M., 2004.Wpływ wysadów solnych Łaniąt i Lubienia Kujawskiego na pokrywę kenozoiczną i rzeźbę południowo-wschodniej części Pojezierza Kujawskiego. I Konferencja naukowa nt. "Geologia regionu łódzkiego i obszarów przyległych – przeszłość dla przyszłości". Łódź, s. 23- 24.
  • Roman M., Nitychoruk J., Bińka K., Żarski M., 2004. Występowanie kopalnego pojezierza z interglacjału eemskiego na tle zasięgu lądolodu zlodowacenia warty we wschodniej i środkowej Polsce. XI Konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski "Zlodowacenia i interglacjały wschodniej Polski. Problemy plejstocenu Wysoczyzny Białostockiej". Supraśl, s. 70-71.
 • 2003
  • Roman M., 2003. Rozwój rzeźby plejstoceńskiej okolic Gostynina. Acta Geographica Lodziensia, 84, s. 1-154.
  • Zasięg lądolodu zlodowacenia wisły w rejonie Gostynina (Kotlina Płocka). X Konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski, Rudy, 01 - 05. 09. 2003r., s. 72.
  • Roman M., 2003. Kompleksy glacigeniczne z Lisicy w południowej części Kotliny Płockiej w świetle badań litofacjalnych i litopetrograficznych. Konferencja "Cechy litologiczne plejstoceńskich glin morenowych źródłem informacji stratygraficznych i paleogeograficznych", Warszawa, 21 - 22. 11. 2003 r., s. 44.
  • Roman M., Turkowska K., 2003. Warsztaty Geomorfologiczne SPITSBERGEN 2003. Przegląd Geologiczny, 51, 10, s. 816, 903-904.
 • 2002
  • Roman M., 2002. Zaburzenia pokrywy kenozoicznej nad wysadami solnymi Łaniąt i Lubienia Kujawskiego. IX Konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski, "Plejstocen Pomorza Środkowego i strefa marginalna lobu Parsęty". Borne Sulinowo, s. 80.
  • Roman M., Balwierz Z., 2002. A new Eemian Interglacial to Early Vistulian site at Łanięta, central Poland. Geological Quaterly, 46, 2, s. 201-217.
 • 2000
  • Roman M., Lisicki s., 2000. Stratygrafia okolic Gostynina w aspekcie badań osadów glacigenicznych z Lisicy. Acta Geographica Lodziensia, 78, s. 73-86.
  • Roman M., Balwierz Z., 2000. Nowe stanowisko interglacjału eemskiego i wczesnego vistulianu w NE części Wysoczyzny Kłodawskiej. VII Konferancja Stratygrafia plejstocenu Polski. Łączyno.
 • 1999
  • Roman M., 1999. Kopalne struktury peryglacjalne w rejonie Gostynina i ich wymowa paleogeograficzna. XLVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Łódź, tom 2, s. 151-153.
  • Roman M., 1999. Buried periglacial structures near Gostynin and their palaeogeographical significance. Łódź Periglacial Symposium "Periglacial Environments: Past, Present and Future". Łódź, s. 32-33.
  • Roman M., 1999. Warunki geologiczne w okolicach Łodzi. Informator Indywidualnego Inwestora, Murator, 1/99, s. 14.
 • 1998
  • Roman M., Turkowska K., 1998. Kopalne ślady środowiska peryglacjalnego w odsłonięciu cegielni Lisica. Seminarium "Rola plejstoceńskich procesów peryglacjalnych w modelowaniu rzeźby Polski". Łódź, s. 51.
  • Roman M., 1998. Wczesnovistuliańskie osady zastoiskowe w rejonie Gostynina. V Konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski. Iznota, s. 92.
 • 1997
  • Roman M., 1997. Sytuacja geologiczna serii osadów mułkowo-ilastych w rejonie Gostynina. Konferencja "Środkowoplenivistuliańskie osady w małych dolinach rzecznych". Łódź, s. 21.
 • 1990
  • Roman M., 1990. Zlodowacenie Wisły w rejonie Bramki w zachodniej części Pojezierza Mazurskiego. Kwartalnik Geologiczny, 34, 2, s. 325-338.

Publikacje w przewodnikach terenowych i wydawnictwach konferencyjnych

 • 2012
  • Roman M., 2012. Dynamics of the Płock ice lobe (central Poland) during the Last Glacial Maximum. W: Late Glacial Maximum in the Valday Region, NW Russia. International Field Symposium of the INQUA Peribaltic Group, Saint-Petersburg, s. 461-463.
  • Roman M., 2012.Wzgórze Izbicy Kujawskiej jako przykład rzeźby palimpsestowej. W: D. Dzieduszyńska, M. Roman (red.) Czynniki różnicowania rzeźby Niżu Polskiego. Konferencja Jubileuszowa Prof. Krystyny Turkowskiej, Uniejów 13-15 czerwca 2012 r. WNG UŁ, s.107-118.
  • Roman M., Roman M., 2012. Wysad solny Dębina (KWB Bełchatów) oraz jego wpływ na wykształcenie pokrywy kenozoicznej i współczesne zmiany rzeźby obszaru. W: D. Dzieduszyńska, M. Roman (red.) Czynniki różnicowania rzeźby Niżu Polskiego. Konferencja Jubileuszowa Prof. Krystyny Turkowskiej, Uniejów 13-15 czerwca 2012 r. WNG UŁ, s. 142-149.
 • 2011
  • Roman M., 2011. Dynamika lobu płockiego podczas ostatniego zlodowacenia. W: Mazurek M., Ewertowski M. (red.) Georóżnorodność rzeźby Polski. IX Zjazd Geomorfologów Polskich, Poznań:131-132.
 • 2010
  • Roman M., 2010. Ostatni lądolód skandynawski w lobie płockim w świetle badań lito- i kinetostratygraficznych.[W:] L. Marks, K. Pochocka-Szwarc (red.), Dynamika zaniku lądolodu podczas fazy pomorskiej w północno-wschodniej części Pojezierza Mazurskiego. XVII Konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski, 06-10.09.2010 r. Jeziorowskie, Państw. Inst. Geol., s. 105-106[W:] K. Kenig (red.), Osady z pogranicza czwartorzędu i neogenu, paleogenu – źródłem informacji o wpływie podłoża na litologię osadów na Niżu Polskim. Państw. Inst. Geol., Warszawa, 9.12.2008, s. 23-25.
 • 2009
  • Roman M., Roman G., 2009. Deformacje glacitektoniczne w formach czołowomorenowych lobu Wisły i ich znaczenie dla rekonstrukcji nasunięcia ostatniego lądolodu.[W:] M. Żarski, S. Lisicki (red.), Strefa marginalna lądolodu zlodowacenia warty i pojezierza plejstoceńskie na południowym Podlasiu. XVI Konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski. Zimna Woda k. Łukowa, 31.08.-04.09.2009 r., s. 87.
 • 2008
  • Roman M., 2008. Ice flow directions in a distal part of the Vistula Lobe during the Last Glacial Maximum.[W:] The Quaternary of Gdańsk Bay and Lower Vistula regions in North Poland: sedimentary environments, stratigraphy and palaeogeography. International Field Symposium of the INQUA Peribaltic Group, Frombork, s. 44-45.
  • Roman M., Kittel P., 2008. Kierunki nasunięcia ostatniego lądolodu skandynawskiego na obszar Pojezierza Kujawskiego i Kotliny Płockiej.XV Konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski, "Plejstocen Tatr i Podhala – zlodowacenia tatrzańskie", Zakopane 01 - 05.09.2008 r. Państw. Inst. Geol., s. 61-62[W:] P. Molewski, W. Wysota, P. Weckwerth (red.) - Plejstocen Kujaw i dynamika lobu Wisły w czasie ostatniego zlodowacenia. IV Konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski. Ciechocinek, 03-07.09.2007, Państw. Inst. Geol., s. 219-222.
  • Roman M., 2008. Rekonstrukcja nasunięcia ostatniego lądolodu skandynawskiego na obszar SE Kujaw i południowego obrzeżenia Kotliny Płockiej. V Seminarium "Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych". Poznań, 20 - 21.11.2008 r., s. 100-101.
  • Roman M., 2008. Preglacjalne osady rzeczne w Baruchowie (Kotlina Płocka) w świetle badań litofacjalnych i litopetrograficznych.[W:] K. Kenig (red.), Osady z pogranicza czwartorzędu i neogenu, paleogenu – źródłem informacji o wpływie podłoża na litologię osadów na Niżu Polskim. Państw. Inst. Geol., Warszawa, 9.12.2008, s. 23-25.
 • 2007
  • Roman M., Kittel P.,2007. Kujawskie megality – grobowce kultury pucharów lejkowatych.[W:] P. Molewski, W. Wysota, P. Weckwerth (red.) - Plejstocen Kujaw i dynamika lobu Wisły w czasie ostatniego zlodowacenia. IV Konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski. Ciechocinek, 03-07.09.2007, Państw. Inst. Geol., s. 219-222.
  • Roman M., 2007. Morena spiętrzona z transgresji lądolodu stadiału głównego zlodowacenia Wisły w Paruszewicach na Pojezierzu Kujawskim. [W:] P. Molewski, W. Wysota, P. Weckwerth (red.) - Plejstocen Kujaw i dynamika lobu Wisły w czasie ostatniego zlodowacenia. XIV Konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski. Ciechocinek, 03-07.09.2007, Państw. Inst. Geol., s. 209-217.
  • Roman M., 2007. Morfogeneza wału morenowego w Izbicy Kujawskiej w południowej części Pojezierza Kujawskiego.[W:] P. Molewski, W. Wysota, P. Weckwerth (red.) – Plejstocen Kujaw i dynamika lobu Wisły w czasie ostatniego zlodowacenia. XIV Konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski. Ciechocinek, 03-07.09.2007, Państw. Inst. Geol., s. 223-228.
  • Roman M., 2007. Profil osadów preglacjalnych i środkowoplejstoceńskich w południowej krawędzi Kotliny Płockiej w Baruchowie.[W:] P. Molewski, W. Wysota, P. Weckwerth (red.) - Plejstocen Kujaw i dynamika lobu Wisły w czasie ostatniego zlodowacenia. XIV Konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski. Ciechocinek, 03-07.09.2007, Państw. Inst. Geol., s. 200-208.
  • Roman M., 2007. Zasięg i formy glacimarginalne lobu Wisły w obszarze Pojezierza Kujawskiego i Kotliny Płockiej.[W:] P. Molewski, W. Wysota, P. Weckwerth (red.) – Plejstocen Kujaw i dynamika lobu Wisły w czasie ostatniego zlodowacenia. XIV Konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski. Ciechocinek, 03-07.09.2007, Państw. Inst. Geol., s. 23-31.
  • Roman M., Balwierz Z., 2007. Stanowisko interglacjału eemskiego w strefie maksymalnego zasięgu lądolodu zlodowacenia Wisły w południowo-wschodniej części Kujaw.W:] P. Molewski, W. Wysota, P. Weckwerth (red.) - Plejstocen Kujaw i dynamika lobu Wisły w czasie ostatniego zlodowacenia. XIV Konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski. Ciechocinek, 03-07.09.2007 r., Państw. Inst. Geol., s. 123-124.
  • Roman M., Szmidt A., 2007. Rzeźba i litologia podłoża osadów zlodowacenia Wisły w obszarze południowo-wschodniej części Pojezierza Kujawskiego i Kotlinie Płockiej.[W:] P. Molewski, W. Wysota, P. Weckwerth (red.) - Plejstocen Kujaw i dynamika lobu Wisły w czasie ostatniego zlodowacenia. XIV Konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski, Ciechocinek, 03-07.09.2007 r., Państw. Inst. Geol., s. 125-126.
 • 2006
  • Roman M., Bruj M., 2006. Kopalne pojezierze z interglacjału eemskiego na tle stref marginalnych lądolodów zlodowaceń środkowopolskich. XIII Konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski, "Plejstocen południowej Warmii i zachodnich Mazur na tle struktur podłoża". Maróz, 04-08.09.2006, s. 42.
 • 2005
  • Roman M., 2005. Zaburzenia górnoplejstoceńskich osadów południowej krawędzi Kotliny Płockiej w rejonie Gostynina.[W:] Z. Krysiak (red.), Drobne struktury glacitektoniczne. Warsztaty Terenowe. KWB Bełchatów, 03-06.10.2005 r., s. 39.
 • 2004
  • Roman M., 2004. Formy reliktowe po wałach lodowo-morenowych w strefie marginalnej lądolodu zlodowacenia wisły w rejonie Sokołowa (południowe obrzeżenia Kotliny Płockiej). Konferencja "Rekonstrukcja i prognoza zmian środowiska przyrodniczego w badaniach geograficznych", Toruń, 21-22.10.2004, s. 109-110.
  • Roman M., 2004. Wpływ wysadów solnych Łaniąt i Lubienia Kujawskiego na pokrywę kenozoiczną i rzeźbę południowo-wschodniej części Pojezierza Kujawskiego. I Konferencja naukowa nt. "Geologia regionu łódzkiego i obszarów przyległych – przeszłość dla przyszłości". Łódź, 14.10.2004, s. 23- 24.
  • Roman M., Nitychoruk J., Bińka K., Żarski M., 2004. Występowanie kopalnego pojezierza z interglacjału eemskiego na tle zasięgu lądolodu zlodowacenia warty we wschodniej i środkowej Polsce. XI Konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski "Zlodowacenia i interglacjały wschodniej Polski. Problemy plejstocenu Wysoczyzny Białostockiej". Supraśl, 30.08-03.09.2004, s. 70-71.
 • 2003
  • Roman M., 2003. Zasięg lądolodu zlodowacenia wisły w rejonie Gostynina (Kotlina Płocka). X Konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski, Rudy, 01-05. 09. 2003r., s. 72
  • Roman M., 2003. Kompleksy glacigeniczne z Lisicy w południowej części Kotliny Płockiej w świetle badań litofacjalnych i litopetrograficznych. Konferencja "Cechy litologiczne plejstoceńskich glin morenowych źródłem informacji stratygraficznych i paleogeograficznych", Warszawa, 21-22.11. 2003 r., s. 44.
 • 2002
  • Roman M., 2002. Zaburzenia pokrywy kenozoicznej nad wysadami solnymi Łaniąt i Lubienia Kujawskiego. IX Konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski, "Plejstocen Pomorza Środkowego i strefa marginalna lobu Parsęty". Borne Sulinowo, 03-07.09.2002, s. 80
 • 2000
  • Roman M.,Balwierz Z., 2000. Nowe stanowisko interglacjału eemskiego i wczesnego vistulianu w NE części Wysoczyzny Kłodawskiej. VII Konferancja Stratygrafia plejstocenu Polski. Łączyno, 04-08.09.2000, s...
 • 1999
  • Roman M., 1999. Kopalne struktury peryglacjalne w rejonie Gostynina i ich wymowa paleogeograficzna. XLVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Łódź, tom 2, Łódź, 27-28.09.1999, s. 151-153.
  • Roman M., 1999. Buried periglacial structures near Gostynin and their palaeogeographical significance. Łódź Periglacial Symposium "Periglacial Environments: Past, Present and Future". Łódź, 27-30 September 1999,s. 32-33.
  • Roman M., 1999. Warunki geologiczne w okolicach Łodzi. Informator Indywidualnego Inwestora, Murator, 1/99, s. 14.
 • 1998
  • Roman M., 1998. Kopalne ślady środowiska peryglacjalnego w odsłonięciu cegielni Lisica. Seminarium "Rola plejstoceńskich procesów peryglacjalnych w modelowaniu rzeźby Polski". Łódź, s. 51.
  • Roman M., Turkowska K., 1998. Wczesnovistuliańskie osady zastoiskowe w rejonie Gostynina. V Konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski. Iznota, 01-04.1998, s. 92.
 • 1997
  • Roman M., 1997. Sytuacja geologiczna serii osadów mułkowo-ilastych w rejonie Gostynina. Konferencja "Środkowoplenivistuliańskie osady w małych dolinach rzecznych". Łódź, 06-08.05.1997, s. 21.
 • Opracowania aplikacyjne (niepublikowane)

  Współudział i indywidualne wykonanie ponad 50 projektów, dokumentacji i opinii z zakresu kartografii geologicznej, geologii inżynierskiej i hydrogeologii, w tym m. in.:

  • Ocena warunków neotektonicznych i tektoniki współczesnej w strefie projektowanych elektrowni jądrowych Karolewo-Skoki i Warta (współpraca techniczna)
  • Projekt badań geologicznych dla Szczegółowej mapy geologicznej Polski arkusze: Wieliczki (146), Augustów (147), Augustów Stacja (148), Rygol (149), Rudawka (150)
  • Techniczne Badania Podłoża Gruntowego dla projektu osiedla mieszkaniowego "Bińków" w Bełchatowie
  • Techniczne Badania Podłoża Gruntowego dla projektu zakładu utylizacji odpadów komunalnych w Zdzisławowie
  • Opinia geotechniczna dla projektu linii energetycznej 110 kV Przedbórz-Olszanowice
  • Projekt badań geologicznych dla Szczegółowej mapy geologicznej Polski arkusz Gostynin (481)
  • Projekt prac geologicznych na wykonanie piezometrów kontrolno-pomiarowych uzupełniających monitoring środowiska w rejonie wysypiska komunalnego m. Głowna w Ziewaniewicach gm. Głowno, pow. zgierski, woj. łódzkie
  • Dokumentacja geotechniczna dla modernizacji mostu na rzece Skrwie w miejscowości Przerwa, gm. Gostynin, zadanie Zaborów Stary
  • Opinia geologiczna dla terenu planowanego zbiornika retencyjnego "Wolbórz" w Wolborzu, woj. łódzkie
  • Projekt prac geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich podłoża 15 turbin wiatrowych na wierzchowinie Góry Kamieńsk, gm Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie
  • Dokumentacja geologiczna z wykonania piezometrów kontrolno-pomiarowych monitoringu lokalnego wód podziemnych wysypiska odpadów stałych Elektrowni Bełchatów w Rogowcu gm. Kleszczów, pow. Bełchatowski, woj. łódzkie
  • Dokumentacja geologiczna z wykonania badań podłoża gruntowo-wodnego przy obiekcie 3 na budowie MANUFAKTURA przy ul. Ogrodowej 17 w Łodzi
  • Ekspertyza geotechniczna stanu i rodzaju podłoża w centralnej części piwnic Teatru Wielkiego w Warszawie przy Placu Teatralnym
  • Projekt prac geologicznych na wykonanie piezometrów kontrolno-pomiarowych monitoringu wód podziemnych modernizowanej stacji paliw ORLEN przy ul. Strykowskiej 7 w Łodzi
  • Dokumentacja geotechniczna z badań podłoża gruntowego dla projektu odcinka drogi wojewódzkiej nr 634 Wołomin-Duczki gm. Wołomin, woj. mazowieckie
  • Dokumentacja badań geotechnicznych dla projektu przebudowy ul. Strykowskiej na odcinku granice miasta – ul. Wycieczkowa w Łodzi (droga krajowa nr 14)
  • Studium geologiczno-inżynierskie dla koncepcji obwodnicy Nałęczowa i Wąwolnicy (nowy przebieg DW 830) woj. lubelskie
  • Studium geologiczno-inżynierskie terenu byłej EC-1 w Łodzi
  • Operat geologiczny o przebiegu Cieku z Radogoszczy i fragmentu dna doliny dla nieruchomości położonej przy ul. Łozowej 48/50 w Łodzi
  • Dokumentacja badań geotechnicznych dla projektu osiedla mieszkaniowego przy ul. Złotej w Dzierżoniowie, woj. dolnośląskie
  • Dokumentacja badań geotechnicznych dla projektu budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Dominikańskiej 2 w Górze Kalwarii, woj. mazowieckie
  • Dokumentacja badań geotechnicznych dla projektu kanalizacji sanitarnej w gm. Lubowidz, woj. mazowieckie