prof. zw. dr hab. Krystyna Turkowska

Kontakt

90-139 Łódź, Narutowicza 88
pokój 302 – sekretariat
Telefon: (+48) 42 665-59-60, fax: 42 66-59-61
Poczta: czwart@geo.uni.lodz.pl
pokój 303 – gabinet
Telefon: (+48) 42 665-59-63
Poczta: kturkow@geo.uni.lodz.pl

Zainteresowania badawcze

 • geomorfologia i paleogeografia
 • geomorfologia fluwialna
 • morfogeneza peryglacjalna i jej świadectwa
 • stratygrafia środkowego i górnego plejstocenu
 • mapy geologiczne i geomorfologiczne
 • ewolucja rzeźby strefy pogranicza Nizin i Wyżyn Polskich
 • morfogenetyczny region łódzki

Przebieg pracy zawodowej i uzyskane stopnie oraz tytuły naukowe

profesor zwyczajny w Uniwersytecie Łódzkim (1.07.2009)
 • profesor nauk o Ziemi, Wydział Nauk Geograficznych UŁ (30.06.2008)
  profesor nadzwyczajny w UŁ (od 29.11.1990–30.06.2008)
  docent (1.04.1989–28.11.1990 r.)
 • doktor habilitowany nauk geograficznych (17.12.1988)
  adiunkt w Uniwersytecie Łódzkim (1.10.1976–31.03.1989)
  adiunkt w Instytucie Programów Szkolnych MNiSW (1.01.1974–30.09.1976)
 • doktor nauk przyrodniczych, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi (19 grudzień 1973)
  asystent w Instytucie Programów Szkolnych MNiSW (1.09.1972–31.12.1973)
  nauczycielka geografii w XV LO im. N. Żmichowskiej (1.09.1972–31.06.1974)
  doktorant Studium Doktoranckiego Geografii w UŁ (1.10.1969–30.09.1972)
  stażysta, asystent i st. asystent w UŁ (1.10.1965–30.09.1969)
 • magister geografii, specjalność geomorfologia (23.06.1965)
 • Członkostwo w stowarzyszeniach i pełnione funkcje

  Nagrody i odznaczenia

  • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2007)
  • Nagroda ind. I˚ Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za osiągnięcia naukowe (2007)
  • Złoty Krzyż Zasługi (2004)
  • Medal: Uniwersytet Łódzki w Służbie Społeczeństwu (2002)
  • Nagroda ind. II˚ Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za osiągnięcia naukowe (1995)
  • Złota Odznaka UŁ (1992)
  • Nagroda indywidualna II˚ Rektora Uniwersytetu Łódzkiego (1990) za osiągnięcia dydaktyczne
  • Nagroda II˚ Ministra Edukacji Narodowej (1989) za osiągnięcia naukowe
  • Nagroda III˚ Ministra Edukacji Narodowej (1976) za osiągnięcia naukowe

  Udział w projektach badawczych

  Badania własne UŁ; kierownik tematów:

  • Klimatyczne i pozaklimatyczne uwarunkowania rozwoju dolin rzecznych w późnym plejstocenie i holocenie, na podstawie badań w wybranych dolinach (1997–2000)
  • Mapa geomorfologiczna regionu łódzkiego (2001)
  • Najmłodsze przekształcenia rzeźby w dolinach rzecznych środkowej Polski na tle mapy geomorfologicznej regionu (2002)
  • Najmłodsze przekształcenia rzeźby w regionie łódzkim i ich rola w świetle wcześniejszych etapów morfogenezy (2003, 2004)
  • Ewolucja rzeźby regionu łódzkiego w kenozoiku (2005-2010)

  Prowadzone zajęcia

  Kierunek: geografia

  • Studia I stopnia – licencjackie:
   • Geomorfologia, wykład (st. niestacj.)
   • Geografia Polski Środkowej, wykład (studia stacj. i niestacj.)
   • Geografia regionalna Polski (cz. 1 – geogr. fiz.), wykład (st. stacj. i niestacj.)
   • Podstawy paleogeografii, wykład (studia stacj. i niestacj.)
  • Studia II stopnia – magisterskie:
   • Geologia i paleogeografia czwartorzędu, wykład (studia stacj. i niestacj.)
   • Wybrane zagadnienia z geomorfologii Polski, wykład (studia stacj. i niestacj.)
   • Rzeźba Polski, wykład (studia stacj.)
   • Seminarium magisterskie (studia stacj. i niestacj.)
  • Studia III stopnia – doktoranckie:
   • Seminarium doktoranckie

  Wypromowane prace doktorskie

  • Joanna Petera - Vistuliańskie osady dolinne w basenie uniejowskim i ich wymowa paleogeograficzna (21.09.2001)
  • Lucyna Wachecka-Kotkowska - Rozwój doliny Luciąży w czwartorzędzie; uwarunkowania klimatyczne a lokalne (29.01.2002)
  • Małgorzata Roman - Rozwój rzeźby plejstoceńskiej okolic Gostynina (17.12.2002)
  • Jacek Forysiak - Rozwój doliny Warty między ujściem Widawki i ujściem Neru (25.11.2003)
  • Danuta Dzieduszyńska - Incydent klimatyczny młodszego dryasu i jego efekty morfogenetyczne w regionie łódzkim (21.12.2010)

  Wybrane publikacje

  • 2007
   • Rzeźba i struktura wypełnień dolin górnej Mrogi i Mrożycy jako świadectwa polodowcowych etapów ewolucji międzyrzecza. Acta Geographica Lodziensia 93, s. 87-106
  • 2006
   • Geomorfologia regionu łódzkiego. Wyd. UŁ, Łódź, 1 –238
   • Mapa geomorfologiczna regionu łódzkiego w skali 1:100 000
  • 2004
   • A Warta River system during the Younger Dryas in the Koło Basin (Middle Poland). Questiones Geographicae, 2004, 23: 83-105 (współautorzy Forysiak J., Petera J., Miotk-Szpiganowicz G.)
   • Wzniesienia Łódzkie. [W:] A. Ber, D.Krzyszkowski (red.) – Glacitektonika wybranych obszarów Polski. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 408: 101-104
  • 2003
   • Warsztaty Geomorfologiczne Spitsbergen 2003. Przegląd Geologiczny, tom 51, nr 10, Państwowy Instytut Geologiczny, s. 816 (współautorka: M. Roman)
  • 2002
   • Budowa geologiczna i rzeźba terenu. [W:] St. Liszewski (red.) – Zarys monografii województwa łódzkiego. Łódzkie Towarzystwo Naukowe, s. 51-60
  • 2000
   • Morfogeneza powierzchni Kotliny Kolskiej w okolicach Koźmina ze szczególnym uwzględnieniem cech odpływu w młodszym dryasie. Acta Geographica Lodziensia, 78, s. 89-134 (współautorzy: J. Forysiak, J. Petera, G. Miotk-Szpiganowicz)
  • 1999
   • Kryteria oceny roli morfogenezy peryglacjalnej w Polsce środkowej. Acta Geographica Lodziensia, 76, s. 101-131
   • Some reflections on the Łódź contribution to periglacial research and evaluation criteria of periglacial morphogeny in middle Poland. Biuletyn Peryglacjalny, 38, s. 43-61
   • Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski 1:50 000, ark. Tuszyn. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa (współautorka: J.Wieczorkowska
  • 1998
   • Halina Klatkowa (1924-1997). Przegląd Geograficzny, tom LXX, zeszyt 1-2, s. 136-139
  • 1997
   • Stan wiedzy na temat rozwoju dolin ekstraglacjalnych na Niżu Polskim w okresie przejściowym plejstocen–holocen. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Physica, 1, Wyd. UŁ, s. 67-89/li>
   • Przykłady dolin poligenicznych w regionie łódzkim. Acta Geographica Lodziensia, 71, s. 243-258
   • Vistuliańskie serie pylaste w okolicach Łodzi. Państwowy Instytut Geologiczny, Biuletyn, 373, s. 173-178
  • 1995
   • Problematyka dolinna w badaniach ośrodka łódzkiego. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, 20, Wyd. UŁ, s. 85-90
   • Recognition of the valley evolution during the Pleistocene–Holocene transition in non-glaciated regions of the Polish Lowland. Biuletyn Peryglacjalny, 34, s. 209-227
  • 1994
   • La morphogenèse périglaciaire dans les vallées fluviales du Plateau de Łódź et sa différenciation dans le temps et dans l’espace. Biuletyn Peryglacjalny 33, s.153-164
   • État des connaissances sur l’action fluvio-périglaciaire en Pologne Centrale. Environnements Périglaciaires Association Française du Périglaciaire, volume 1, s. 22-32
   • Objaśnienia do Szczegółowej Mapy Geologicznej 1:50 000, ark. Tuszyn. PIG, Warszawa, s. 1-36 (współautorka: J. Wieczorkowska)
  • 1993
   • Zapis procesów warciańskich w podłożu doliny górnego Neru. Acta Geographica Lodziensia, 65, s. 239-263
  • 1992
   • Osady rzeczne i ewolucja dolin w okresie 20 000–8 000, na niezlodowaconych, nizinnych obszarach Polski. Przegląd Geologiczny, tom 10, 474, PIG., s. 591- 593
   • Zasięg lądolodu warciańskiego na południowy wschód od Łodzi w świetle wyników szczegółowego kartowania geologicznego. Acta Geographica Lodziensia, 63, s. 81-91
  • 1991
   • Rzeczne osady holoceńskie w świetle statystycznej analizy wskaźników uziarnienia i zawartości węgla organicznego na przykładzie doliny Neru w Lublinku koło Łodzi. [W:] Geneza, litologia i stratygrafia osadów czwartorzędowych Polski Północno-Zachodniej. Geografia, UAM, 50, s. 353-366
  • 1990
   • Main fluvial episodes in the Ner Valley in the last 22 000 years; a detailed study in Lublinek near Łódź, Central Poland. Quaternary Studies in Poland, 9, s. 85-99
  • 1989
   • Ślady sieci dolinnej z interglacjału mazowieckiego w okolicach Wolborza. Acta Geographica Lodzenia, 59, s. 122-133
  • 1988
   • Rozwój dolin rzecznych na Wyżynie Łódzkiej w późnym czwartorzędzie. Acta Geographica Lodziensia, 57, s. 1-157
   • Uwagi o zasięgu lodowca warty na południowy wschód od Łodzi. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, 9, Wyd. UŁ, s. 73-82
   • Sytuacja osadów eemskich w Świątnikach koło Wolborza. Sprawozdanie z Posiedzeń Komisji Naukowej PAN, Oddz. Kraków, 29, s. 353-355
  • 1987
   • Szkic geomorfologiczny. [W:] H. Klatkowa – Objaśnienia do Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski 1:50 000, arkusz Pabianice. PIG, Warszawa (współautorka - J.Wieczorkowska)
   • Szkic występowania surowców mineralnych. [W:] H. Klatkowa – Objaśnienia do Szczegółowej Mapy Geologicznej 1:50 000, arkusz Pabianice. PIG (współautorka: J. Wieczorkowska)
  • 1986
   • L’influence du relief sur le caractère des dépôts de versant périglaciaires dans la région de Łódź. Biuletyn Peryglacjalny 31, , s. 293-309 (współautorka: J. Wieczorkowska)
  • 1985
   • Osady dna doliny Neru w Lublinku koło Łodzi. Acta Geographica Lodziensia, 50, , s. 151-167
   • Przykłady stratygraficznego zróżnicowania peryglacjalnych osadów stokowych w okolicach Łodzi. Wydawnictwa ekspresowe UŁ, Łódź, s. 1-30 (współautorka: J. Wieczorkowska)
  • 1976
   • Typy kontaktów peryglacjalnych osadów stokowych i rzecznych. Acta Geographica Lodziensia, 37, s. 127-136
  • 1975
   • Rzeczne procesy peryglacjalne na tle morfogenezy doliny Mrogi. Acta Geographica Lodziensia, 36, s. 1-122

  Publikacje w przewodnikach terenowych i wydawnictwach konferencyjnych

  • 2010
   • Nowe problemy badawcze w geomorfologii glacjalnej regionu łódzkiego w świetle dyskusji na temat zasięgu i rangi transgresji warciańskiej. Badania interdyscyplinarne – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość nauk przyrodniczych. Golejów koło Staszowa, 15-16.04.2010, s. 115-118 (współautorka: L. Wachecka-Kotkowska)
  • 2006
   • Profesor Jan Dylik – inicjator środowiskowych badań interdyscyplinarnych regionu łódzkiego. Konferencja naukowa nt. "Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji osadnictwa", Łódź, 27- 29.09.2006 r., s. 23-25
   • Trasa części terenowej II Sympozjum SAS w świetle wybranych zagadnień geomorfologii i paleogeografii regionu łódzkiego. Konferencja naukowa nt. "Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji osadnictwa", Łódź, 27-9.09.2006 r., s. 7-20
  • 2005
   • Kenozoiczna ewolucja rzeźby regionu łódzkiego. [W:] A. Kotarba, K. Krzemień, J. Święchowicz (red.), Współczesna ewolucja rzeźby Polski. VII Zjazd Geomorfologów Polskich, Kraków, 19-22.09.2005, s. 475-480
  • 2004
   • Przedplejstoceńska ewolucja rzeźby regionu łódzkiego w kenozoiku. I Konferencja naukowa nt. "Geologia regionu łódzkiego i obszarów przyległych – przeszłość dla przyszłości". Łódź, 14.X.2004, s. 18-20
  • 2002
   • Rozpoznanie późnovistuliańskich i holoceńskich systemów fluwialnych i stokowych w środkowej Polsce. Konferencja "Transformacja systemów fluwialnych i stokowych w późnym vistulianie i holocenie". Łódź-Uniejów, 25-27.09.2002, s. 5-7
   • Późnovistuliańskie i holoceńskie systemy dolinne w regionie łódzkim w świetle analizy mapy geomorfologicznej 1:100 000. Konferencja nt. "Transformacja systemów fluwialnych i stokowych w późnym vistulianie i holocenie". Łódź-Uniejów, 25-27.09.2002, s. 26-28
   • Środkowa Warta w młodszym dryasie jako przykład rzeki wielokorytowej. VI Zjazd Geomorfologów Polskich. Jelenia Góra, 11-14.09.2002, s. 127-128 (współautorzy: J. Forysiak, J. Petera)
  • 2000
   • Podstawy oceny transformacji peryglacjalnej Polski środkowej. V Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 11-14.09.2000, s. 134-136
  • 1999
   • Podstawy wnioskowania paleogeograficznego w badaniach dolin i osadów rzecznych okolic Łodzi. XLVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Łódź, s. 35-40
   • Excursion I. The edge zone of the Łódź Plateau. Janów. Łódź Periglacial Symposium "Periglacial Environments: Past, Present and Future". Łódź, 27-30.09.1999, s. 45-46
   • Excursion I. The edge zone of the Łódź Plateau. Łódź Periglacial Symposium "Periglacial Environments: Past, Present and Future". Łódź, 27-30.09.1999, s. 46-58
  • 1998
   • Jan Dylik jako badacz, organizator nauki i nauczyciel. Seminarium nt. "Rola plejstoceńskich procesów peryglacjalnych w modelowaniu rzeźby Polski". Łódź, 07-08.12.1998, s. 7-8
   • Próba oceny trwałości koncepcji morfogenezy peryglacjalnej Jana Dylika. Seminarium "Rola plejstoceńskich procesów peryglacjalnych w modelowaniu rzeźby Polski". Łódź, 07-08.12.1998, s. 59-60
   • Efekty morfogenezy peryglacjalnej w Polsce środkowej. Seminarium "Rola plejstoceńskich procesów peryglacjalnych w modelowaniu rzeźby Polski". Łódź, s. 61. (współautor: J. Czyż)
   • Wczesnovistuliańskie osady zastoiskowe w rejonie Gostynina. V Konferencja nt "Stratygrafia plejstocenu Polski". Iznota, 01-04.09.1998, s. 9 (współautorka: M. Roman)
  • 1997
   • Pamięci prof. Haliny Klatkowej. Kronika UŁ, nr 5, s. 26-27
   • Kierunki i wyniki badań osadów środkowoplenivistuliańskich małych dolin rzecznych. Konferencja nt. "Środkowoplenivistuliańskie osady w małych dolinach rzecznych". Łódź, 06-08.05.1997, s. 25-26
   • Janów. Wybrane cechy i rozwój dolin rzecznych w strefie krawędziowej Wyżyny Łódzkiej. Konferencja nt. "Środkowoplenivistuliańskie osady w małych dolinach rzecznych". Łódź, 06-08.05.1997, s. 35-37
   • Niesułków. Rzeźba doliny i struktura strefy brzeżnej wysokiego poziomu dolinnego Mrożycy. Konferencja nt. "Środkowoplenivistuliańskie osady w małych dolinach rzecznych". Łódź, s. 37-39
   • Rôle morphogénétique des dépôts du Plénivistulian moyen dans la Pologne Centrale; études détaillées dans la vallée de la Mrożyca. IV Międzynarodowa Konferencja Geomorfologów, Bolonia
  • 1996
   • Palaeogeograpfical evidence of the late vistulian erosional surface in the upper Ner Valley (Central Poland). Abstracts. IAG European Geomorphological Conference. Budapeszt, 9-12 April 1996, s. 119
  • 1995
   • Świadectwo paleogeograficzne późnovistuliańskiej powierzchni erozyjnej w dolinie górnego Neru (Lublinek k/Łodzi). Sympozjum nt. "Późnoczwartorzędowy rozwój rzeźby i zmiany środowiska przyrodniczego". UAM, Poznań, 12-13.10.1995, s. 62
   • Poligeneza rzeźby dolinnej w Polsce środkowej. Konferencja nt. "Poligeneza rzeźby w Polsce". Streszczenia referatów i komunikatów. Łódź, 04-05.05.1995, s. 43-44
  • 1994
   • Valley floor evolution in Central Poland in the last 20 000 years (a detailed study at Lublinek near Łódź). INQUA Commission on Global Continental Paleohydrology. Glocoph’94. Chilworth Manor, Southampton, 9-12 September 1994, s. 37
  • 1993
   • Struktura osadów warciańskich na zachodnich peryferiach Łodzi. Konferencja nt. "Stratygrafia i paleogeografia zlodowacenia warty". Referaty i komunikaty. Łódź, 28.09-01.10.1993, s. 45-46
   • Poglądy na zasięg lądolodu warciańskiego i charakter jego strefy marginalnej na południowy wschód od Łodzi. Konferencja nt. "Stratygrafia i paleogeografia zlodowacenia warty". Referaty i komunikaty. Łódź, 28.09-01.10.1993, s. 47-48 (współautorka: J. Wieczorkowska)
  • 1992
   • Stanowisko Lublinek. Metachronizm procesów dolinnych w dorzeczu górnego Neru w okresie 20 000–8 000 lat BP. Konferencja IGCP "Ewolucja środowiska naturalnego Polski w okresie przejściowym plejstocen–holocen 20 000–8 000 lat BP", Łódź, 01-03.10.1992, s. 18-19
  • 1991
   • Kolokwium na temat "Wietrzenie fizyczne skał w regionach zimnych". Przegląd Geograficzny, tom LXIII, zeszyty 3-4, Caen, s. 448-449
   • Sympozjum na temat "Środowisko peryglacjalne a zmiany klimatyczne". Przegląd Geograficzny tom LXIII, zeszyty 3-4, Maastricht-Amsterdam, s. 449 -450
  • 1990
   • La morphogenèse périglaciaire dans les vallées fluviales du Plateau de Łódź et sa différenciation dans le temps et dans l’espace. Colloque polono-français, "Rôle de la morphogenèse pèriglaciaire sur le Plateau de Łódź". Łódź, s. 108-127
  • 1989
   • Postwarciańska ewolucja dolin rzecznych na Wyżynie Łódzkiej. III Zjazd Geografów Polskich. Poznań, s. 18
  • 1988
   • Niektóre cechy litologiczne rzecznych osadów holoceńskich na przykładzie doliny Neru. [W:] Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych. Seminarium w 10 rocznicę śmierci prof. B. Krygowskiego, Poznań, s. 12
  • 1986
   • Wybrane cechy dolin rzecznych na Wyżynie Łódzkiej. II Zjazd Geografów Polskich. Łódź, 11-13.09.1986, s. 22-25
   • Trasa 2: Łódź-Wolbórz. II Zjazd Geografów Polskich. Przewodnik wycieczek. Łódź, 11-13.09.1986, s. 37-41
  • 1984
   • Zróżnicowanie rzeźby dolin rzecznych na Wyżynie Łódzkiej a ich rozwój w późnym plejstocenie i holocenie (na wybranych przykładach). Konferencja robocza nt. "Rozwój sieci dolinnej na Wyżynie Łódzkiej w późnym plejstocenie i holocenie". Łódź, 09.12.09.1984, s. 12-24
   • Lublinek. Późnoplejstoceńskie i holoceńskie osady dna doliny Neru. Konferencja robocza nt. "Rozwój sieci dolinnej na Wyżynie Łódzkiej w późnym plejstocenie i holocenie". Łódź, 09.12.09.1984, s. 79-92
   • Łaznowska Wola. Pozostałości rzeźby glacjalnej w dolinie Miazgi. Konferencja robocza nt. "Rozwój sieci dolinnej na Wyżynie Łódzkiej w późnym plejstocenie i holocenie". Łódź, 09.12.09.1984, s. 93-101
   • Świątniki. Stratygrafia osadów i rozwój rzeźby dna doliny Wolbórki w późnym plejstocenie i holocenie. Konferencja robocza nt. "Rozwój sieci dolinnej na Wyżynie Łódzkiej w późnym plejstocenie i holocenie". Łódź, 09.12.09.1984, s. 102-113
   • Bogusławice. Ślady późnoplejstoceńskiego rozwoju w przystokowej strefie doliny Wolbórki. Konferencja robocza nt. "Rozwój sieci dolinnej na Wyżynie Łódzkiej w późnym plejstocenie i holocenie". Łódź, 09.12.09.1984, s. 123-129
  • 1976
   • Vallée de la Mroga. Colloque polono-français, "Dépôts et formes périglaciaires en Pologne".Przewodnik narady polowej. Łódź
   • Aleksandrów. Colloque polono-français, "Dépôts et formes périglaciaires en Pologne".Przewodnik narady polowej. Łódź