dr hab. Juliusz Twardy, prof. UŁ

Kontakt

90-139 Łódź, ul. Narutowicza 88
pokój 309
Telefon: (+48) 42 665 59 73, faks: (+48) 42 665-59-61
Poczta: mojtwardy1@wp.pl

Zainteresowania badawcze

 • geomorfologia dynamiczna i strukturalna
 • paleogeografia i paleoekologia młodszego czwartorzędu

Przebieg pracy zawodowej

 • profesor nadzwyczajny w Uniwersytecie Łódzkim (od 2009)
  doktor habilitowany nauk geograficznych; Wydział Nauk Geograficznych UŁ (2009)
 • adiunkt (1995-2008)
  doktor nauk o Ziemi; Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UŁ (1995)
 • starszy wykładowca (2008-2009)
 • asystent (1985-1995)
 • asystent stażysta (1984-1985)
  magister geografii; Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UŁ (1984)

Wyróżnienia, nagrody i odznaczenia

 • indywidualna nagroda naukowa II stopnia Rektora UŁ za książkę pt. "Transformacja rzeźby centralnej części Polski Środkowej w warunkach antropopresji". Wyd. UŁ, Łódź, ss. 292 (2009)
 • Nagroda dydaktyczna Dziekana WNG (2007)
 • indywidualna nagroda naukowa II stopnia Rektora UŁ za książkę pt. "Dynamika denudacji w strefie krawędziowej Wyżyny Łódzkiej". Acta Geogr. Lodz., 69, ss. 213 (1995)
 • II nagroda w ogólnopolskim konkursie PTG na najlepszą pracę magisterską pt. "Współczesne procesy stokowe w Bogini k/Łodzi, w cyklu rocznym" (1985)

Udział w projektach badawczych

Badania własne UŁ - kierownik tematów badawczych

 • Problemy rozwoju rzeźby regionu łódzkiego i przyległych obszarów wyżynnych w neoplejstocenie i holocenie (2009-2010)

Granty MNiSW i NCN

 • Zmiany środowiska przyrodniczego Wzniesień Łódzkich w vistulianie i holocenie w świetle interdyscyplinarnych badań paleoekologicznych torfowiska "Żabieniec", 2 PO4E 022 28, główny wykonawca, projekt zakończony (2005-2008)
 • Geneza i ewolucja torfowisk dolinowych środkowej Polski i ich antropogeniczne przekształcenia, N N306 276735, wykonawca, projekt zakończony(2008-2011)
 • Warunki paleogeograficzne funkcjonowania i destrukcji późnovistuliańskiego lasu w dolinie Warty (Kotlina Kolska), N N306 788240, wykonawca, projekt w realizacji.

Prowadzone prace magisterskie

 • Krzysztof Zakręcki – Przeobrażenia przykrawędziowej partii wysokiej terasy środkowego odcinka doliny Mrogi w późnym vistulianie i holocenie (1999)
 • Adam Szwed – Udział denudacji agrotechnicznej we współczesnym przekształcaniu rzeźby doliny Mrogi w Rozworzynie na Wyżynie Łódzkiej, w cyklu szesnastomiesięcznym (2001)
 • Małgorzata Witczak – Ocena wpływu czynników naturalnych i antropogenicznych na przebieg procesów erozyjno-denudacyjnych w dolinach w Kraszewie i Kolonii Nadolna w zlewni Mrogi (2001)
 • Mariusz Muras – Powierzchniowe występowanie vistuliańskich i holoceńskich serii stokowych i rzecznych na wschodnim (dorzecze Rawki) i zachodnim (dorzecze Warty) obrzeżeniu Wyżyny Łódzkiej (2003)
 • Anna Kliche – Antropogeniczne przekształcenia rzeźby w dorzeczu Bzury od źródeł do Ozorkowa (2009)
 • Tomasz Stachów – Przebieg erozji wąwozowej w dorzeczu Chojnatki na Wysoczyźnie Skierniewickiej (2009)
 • Paweł Kluska – Morfogeneza doliny denudacyjnej we wsi Kołacin na Wzniesieniach Łódzkich (2012)

Prowadzone zajęcia

 • Studia I stopnia – licencjackie na kierunkach geografia ogólna (GO) i nauczycielska (GN), gospodarka przestrzenna (GP) oraz geomonitoring (G):
  • Podstawy kartografii i topografii - wykłady i ćwiczenia (studia stacjonarne i zaoczne na kierunkach GO, GP i G),
  • Podstawy geodezji i kartografii - wykłady (studia zaoczne na kierunku GP),
  • Podstawy kartografii i fotointerpretacji - wykłady (studia stacjonarne na kierunki GP),
  • Podstawy fotointerpretacji i teledetekcji - wykłady i ćwiczenia (studia stacjonarne i zaoczne na kierunkach GO, GP i G),
  • Ćwiczenia terenowe z kartografii (studia stacjonarne i zaoczne na kierunkach GO, GP i G)
 • Studia II stopnia – magisterskie na specjalizacji monitoring i kształtowanie środowiska:
  • Rzeźba Polski i współczesne procesy geodynamiczne – ćwiczenia

Wybrane publikacje

 • Publikacje dostępne on-line
 • 2012
  • Development of human-inducted goemorphological processes in the vivinity of peatlands of Central Poland. (W:) J. Forysiak, L. Kucharski, M. Ziułkiewicz (eds.), Peatland in semi-natural landscape – their taransformation nad possibility of protection. Wyd. Nauk Bogucki, s. 85-99. (współautor: J. Forysiak )
  • Badania „kopalnego lasu” ze schyłku vistulianu w dolinie Warty (Kotlina Kolska, środkowa Polska). Studia i Materiały CEPL w Rogowie, R.14, zeszyt I (30)/2012, s. 238-245. (współautorzy: P. Kittel, J. Petera-Zganiacz, D. Dzieduszyńska, M. Krąpiec, Sz. Bijak, K. Bronisz, M. Zasada, D. Płaza)
  • Przyrodnicze uwarunkowania osadnictwa na stanowisku archeologicznym Renice 5-6 i w jego najbliższym otoczeniu. (w:) S. Rzepecki (red.) Studia i materiały nad najdawniejszymi dziejami Równiny Gorzowskiej. Osady i cmentarzyska kultury pucharów lejkowatych na stanowiskach Jastrzębiec 4 i Renice 5-6. Poznańskie Studia Archeologiczne, tom VI. Wyd. Poznańskie, Poznań, s. 9-14 (współautor: J. Forysiak)
 • 2011
  • Charakterystyka środowiska geograficznego okolic stanowiska archeologicznego Polesie 1 oraz neoholoceńskie zmiany jego budowy geologicznej i rzeźby. [W:] J. Górski, P. Makarowicz, A. Wawrusiewicz (red.), Osady i cmentarzyska społeczności trzcinieckiego kręgu kulturowego w Polesiu, stanowisko 1, woj. łódzkie, tom I., Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego, s. 227-250. (współautor: J. Forysiak)
  • Influence of man and climate changes on relief and geological structure transformation in Central Poland since the Neolithic. [W:] Z. Rączkowska, A. Kotarba, (ed.), Geographica Polonica, Vol. 84, Special Issue Part 1, 2011, s. 163-178.
  • Records on anthropogenic environmental changes in small river valleys in the vicinity of Łowicz (Central Poland): their significance for the reconstruction of late Holocene settlement tendencies. [W:] M.T. Karasiewicz, H. Winter (ed.), Bulletin of Geography, Physical Geography Series, no. 4/2011, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011, s.7-19. (współautorzy: J. Forysiak, M. Obremska)
 • 2010
  • Budowa geologiczna i paleogeografia torfowiska Żabieniec i jego otoczenia. [W:] J. Twardy, S. Żurek, J. Forysiak (red.), Torfowisko Żabieniec: warunki naturalne, rozwój i zapis zmian paleoekologicznych w jego osadach. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010, s. 17-42. (współautor: J. Forysiak)
  • Gleby w otoczeniu torfowiska Żabieniec. [W:] J. Twardy, S. Żurek, J. Forysiak (red.), Torfowisko Żabieniec: warunki naturalne, rozwój i zapis zmian paleoekologicznych w jego osadach. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010, s. 89-93. (współautor: W. Tołłoczko)
  • Holoceński rozwój torfowiska Żabieniec i jego znaczenie dla paleoekologii i paleogeografii. [W:] J. Twardy, S. Żurek, J. Forysiak (red.), Torfowisko Żabieniec: warunki naturalne, rozwój i zapis zmian paleoekologicznych w jego osadach. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010,. s. 203-214. (współautorzy: J. Forysiak, R.K. Borówka, P. Kittel, M. Kloss, M. Lamentowicz, D. Pawłowski, M. Płóciennik, S.Żurek)
  • Położenie i ogólna charakterystyka torfowiska Żabieniec. [W:] J. Twardy, S. Żurek, J. Forysia (red.), Torfowisko Żabieniec: warunki naturalne, rozwój i zapis zmian paleoekologicznych w jego osadach. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010, s. 11-16.
  • Rozwój zbiornika Żabieniec w późnym glacjale i jego znaczenie dla paleoekologii i paleogeografii. [W:] J. Twardy, S. Żurek, J. Forysiak (red.), Torfowisko Żabieniec: warunki naturalne, rozwój i zapis zmian paleoekologicznych w jego osadach, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010, s. 191-202. (współautorzy: J. Forysiak, R.K. Borówka, D. Pawłowski, M. Płóciennik, J. Żelazna-Wieczorek, M. Kloss, S. Żurek)
 • 2009
  • Zapis wpływów antropogenicznych w osadach torfowiska Żabieniec na tle jego rozwoju w holocenie, "Środowisko-Człowiek-Cywilizacja", t. II, Poznań, s. 329-346 (współautorzy: Z. Balwierz, J. Forysiak, P. Kittel, M. Kloss, M. Lamentowicz, D. Pawłowski, S. Żurek)
  • Archeologiczne i paleośrodowiskowe badania wielokulturowego stanowiska Polesie (st. 1), gmina Łyszkowice (centralna Polska), "Środowisko-Człowiek-Cywilizacja", t. II, Poznań, s. 281-300 (współautorzy: Z. Balwierz, L. Domańska, J. Forysiak, S. Rzepecki)
  • Bezpośredni zapis działalności gospodarczej człowieka w osadach stokowych i eolicznych w centralnej Polsce, "Środowisko-Człowiek-Cywilizacja", t. II, Poznań, s. 323-328
  • Środowisko przyrodnicze okolic Strońska ze szczególnym uwzględnieniem morfologii obszaru, [w:] L. Kajzer (red.), Początki architektury sakralnej w Polsce Centralnej, część I, Strońsko - Ruda - Krzyworzeka, Łódź, s. 45-54. (współautorzy: J. Forysiak, P. Kittel)
  • Last two millennia multi-proxy evidence of anthropogenic land-use changes from biotic proxies and historical data from a small mire in central Poland, Hydrobiologia (2009), Springer Sci. + Business Media B.V., s. 213-230 (współautorzy: M.,Lamentowicz, Z. Balwierz, J. Forysiak, M. Kloss, M. Płóciennik, P. Kittel, S. Żurek, J. Pawlyta)
  • Charakterystyka przyrodnicza stanowiska archeologicznego Chojnaty 3 i jego najbliższego otoczenia. [W:] S. Rzepecki, K. Walenta, Osada i cmentarzysko grupy wielkowiejskiej w Chojnatach, stanowisko 3, gm. Chojnice. IA UŁ, Łódź, s. 89-104 (współautor: J. Forysiak)
  • Bezpośredni zapis działalności gospodarczej człowieka w osadach stokowych i eolicznych w centralnej Polsce, "Środowisko-Człowiek-Cywilizacja", t. II, Poznań, s. 323-328.
  • Wpływ późnośredniowiecznego osadnictwa na paleoekologiczne zmiany torfowiska Żabieniec (Wzniesienia Łódzkie), [W:] L. Domańska, P. Kittel, J. Forysiak, (red.) Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji środowiska. Ser. wyd. SAS "Środowisko-Człowiek-Cywilizacja", tom II. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań, s. 329-346. (współautorzy: J. Forysiak, Z. Balwierz, R.K. Borówka, P. Kittel, M. Kloss, M. Lamentowicz, D. Pawłowski, S. Żurek)
 • 2008
  • Transformacja rzeźby centralnej części Polski Środkowej w warunkach antropopresji, Wyd. UŁ, Łódź, ss. 29.2
  • Multi-proxy study of anthropogenic disturbance and climate change in a small mire in central Poland, Proceedings of the 13th International Peat Congress, 03-13.06.2008, Tullamore, Ireland, s. 43-46. (współautorzy: J. Forysiak, Z. Balwierz, R. K. Borówka, P. Kittel, M. Kloss, M. Lamentowicz, M. Płóciennik, J. Pawlyta, D. Pawłowski, J. Tomkowiak, J. Żelazna-Wieczorek, S. Żurek)
  • Współczesna ewolucja strefy staroglacjalnej Niżu Polskiego, [W:] L. Starkel, A. Kostrzewski, A. Kotarba, K. Krzemień, Współczesne przemiany rzeźby Polski, Kraków, s. 229-270. (współautor K. Klimek)
 • 2005
  • Gully erosion in the Middle Poland, [W:] J. Rejman, W. Zgłobicki (eds.) Human impact on sensitive geosystems. Wyd. UMCS, s. 129-142.
 • 1995
  • Dynamika denudacji w strefie krawędziowej Wyżyny Łódzkiej, Acta Geogr. Lodz., 69, ss. 213.
 • 1990
  • Przebieg spłukiwania w okolicach Bogini koło Łodzi, w cyklu rocznym, Acta Universitatis Lodzensis, Folia Geographica Phisica, 12, s. 15-49.

Publikacje w przewodnikach terenowych i wydawnictwach konferencyjnych

 • 2012
  • Stanowisko I. Koźmin Las - rozwój rzeźby doliny Warty a czynniki warunkujące funkcjonowanie i zanik ekosystemu leśnego w późnym vistulianie. Mat. Konf. „Czynniki różnicowania rzeźby Niżu Polskiego”, s. 99-107. (współautorzy: D. Dzieduszyńska, P. Kittel, K. Korzeń, M. Krąpiec, D. Okupny, D. Pawłowski, J. Petera-Zganiacz, R. Stachowicz-Rybka)
  • Badania kopalnego lasu ze schyłku vistulianu w dolinie Warty (Kotlina Kolska, środkowa Polska). I Konf. Dendrochronologów Polskich, 10-12. 02. 2012, Rogów, SGGW-WL, PTD, Warszawa, s. 27. (współautorzy: J. Petera-Zganiacz, Sz. Bijak, D. Dzieduszyńska, M. Krąpiec, P. Kittel, D. Płaza, M. Zasada)
 • 2011
  • Projekt badań kopalnego lasu z okresu późnego vistulianu na stanowisku Koźmin (Kotlina Kolska, środkowa Polska). [W:] P. Hulisz, M.T. Karasiewicz, A.M. Noryśkiewicz (red.), V Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu nt. „Człowiek i jego wpływ na środowisko przyrodnicze w przeszłości i czasach historycznych”. Górzno, 13-17 czerwca 2011 r., PIG-PIB, s. 63. (współautorzy: P. Kittel, S. Bijak, D. Dzieduszyńska, M. Krąpiec, J. Petera-Zganiacz, D. Płaza, M. Zasada)
  • Warunki funkcjonowania i zaniku późnovistuliańskiego torfowiska w dolinie Warty (stanowisko Koźmin, Kotlina Kolska). [W:] Torfowiska w krajobrazie przekształconym – funkcjonowanie i ochrona. Warsztaty naukowe, Wawrzkowizna, 1-3 czerwca 2011 r., s. 82. (współautorzy: J. Petera-Zganiacz, S. Bijak, D. Dzieduszyńska, P. Kittel, M. Krąpiec, D. Płaza, M. Zasada)
  • Wpływ pobudzonych przez człowieka procesów geomorfologicznych na ewolucję torfowisk centralnej Polski. [W:] Warsztaty Naukowe nt. „Torfowiska w krajobrazie przekształconym – funkcjonowanie i ochrona”. Wawrzkowizna, 1-3 czerwca 2011 r., s. 92. (współautor: J. Forysiak)
  • Wstępne wyniki badań nad późnovistuliańskim kopalnym lasem w dolinie Warty (Kotlina Kolska, środkowa Polska). [W:] M. Mazurek, M. Ewertowski (red.), IX Zjazd Geomorfologów Polskich nt. „Georóżnorodność rzeźby Polski”. Poznań, 20-22.09.2011 r. Streszczenia, s. 82. (współautorzy: P. Kittel, S. Bijak, D. Dzieduszyńska, M. Krąpiec, J. Petera-Zganiacz, D. Płaza, M. Zasada)
  • Zapis antropogenicznych zmian w środowisku dolin małych rzek w okolicach Łowicza. [W:] P. Hulisz, M.T. Karasiewicz, A.M. Noryśkiewicz (red.), V Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu nt. „Człowiek i jego wpływ na środowisko przyrodnicze w przeszłości i czasach historycznych”. Górzno, 13-17 czerwca 2011 r., PIG-PIB, s. 13-15. (współautorzy: J. Forysiak, M. Obremska)
  • Zapis antropopresji w regionie łódzkim od neolitu do współczesności w świetle nowych badań osadów i świadectw palinologicznych. [W:] P. Hulisz, M.T. Karasiewicz, A.M. Noryśkiewicz (red.), V Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu nt. „Człowiek i jego wpływ na środowisko przyrodnicze w przeszłości i czasach historycznych”. Górzno, 13-17 czerwca 2011 r., PIG-PIB, s. 42-44.
 • 2010
  • Odzwierciedlenie osadnictwa i gospodarki w okresie V w. p.n.e. – VII w. n.e. w przemianach rzeźby terenu i młodych osadach geologicznych w centralnej Polsce, [W:] V sympozjum Archeologii Środowiskowej „Środowisko przyrodnicze, gospodarka, osadnictwo i kultura symboliczna w V w. p.n.e. – VII w. n.e. w dorzeczach Odry, Wisły i Niemna”, Białowieża, 22-24. 09. 2010, s. 124-127
  • Interdyscyplinarne badania torfowisk regionu łódzkiego. Konf. Nauk.: „Badania interdyscyplinarne – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość nauk przyrodniczych”, Golejów k/Staszowa, 15-16. 04. 2010, s. 48-49 (współautorzy: J. Forysiak, S. Żurek, Z. Balwierz, R. K. Borówka, P. Kittel, M. Kloss, M. Lamentowicz, M. Obremska, D. Pawłowski, M. Płóciennik, J. Żelazna-Wieczorek)
  • Zapis gospodarki człowieka (od 1000 p.n.e. do 500 n.e.) w osadach wybranych torfowisk regionu łódzkiego, [W:] V sympozjum Archeologii Środowiskowej „Środowisko przyrodnicze, gospodarka, osadnictwo i kultura symboliczna w V w. p.n.e. – VII w. n.e. w dorzeczach Odry, Wisły i Niemna”, Białowieża, 22-24. 09. 2010, s. 44-45 (współautorzy: J. Forysiak, R.K. Borówka, M. Obremska, D. Pawłowski, P. Kittel)
  • Długi transport stokowy – uwarunkowania i znaczenie rzeźbotwórcze na przykładach z centralnej Polski. Materiały konferencji „Dynamika procesów geomorfologicznych w różnych strefach klimatycznych – rzeźba i osady”, Warszawa 2-3 grudnia 2010 r., s.53.
 • 2009
  • Późnovistuliańskie i holoceńskie profile palinologiczne w centralnej Polsce, IV Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu pn.: "Późnovistuliańskie i holoceńskie zmiany środowiska abiotycznego i ich zapis paleobotaniczny", Jeziorowskie, 16-19. 06. 2009., s. 39-42.
  • Charakterystyka przyrodnicza stanowiska archeologicznego Chojnaty 3 i jego najbliższego otoczenia, [W:] S. Rzepecki, K. Walenta, Osada i cmentarzysko grupy wielkowiejskiej w Chojnatach, stanowisko 3, gm. Chojnice. IA UŁ, Łódź, s. 89-104. (współautor: J. Forysiak)
  • Środowisko przyrodnicze okolic Strońska ze szczególnym uwzględnieniem morfologii obszaru, [w:] L. Kajzer, Początki architektury sakralnej w Polsce Centralnej, część I, Strońsko - Ruda - Krzyworzeka, Łódź, s. 45-54. (współautorzy: J. Forysiak, P. Kittel)
 • 2008
  • Pochodzenie wód torfowiska Żabieniec (pow. brzeziński), XV Ogólnopolska Konferencja "Chemizm opadów atmosferycznych, wód powierzchniowych i podziemnych", 25-26. 09. 2008, Łódź, Abstrakty wystąpień i prezentacji, s. 44.(współautorzy: M. Ziułkiewicz, A. Fortuniak, J. Forysiak)
  • Multi-proxy study of anthropogenic disturbance and climate change in a small mire in central Poland, Proceedings of the 13th International Peat Congress, 03-13. 06. 2008, Tullamore, Ireland, s. 43-46. (współautorzy: J. Forysiak, Z. Balwierz, R.K. Borówka, P. Kittel, M. Kloss, M. Lamentowicz, M. Płóciennik, J. Pawlyta, D. Pawłowski, J. Tomkowiak, J. Żelazna-Wieczorek, S. Żurek)
  • Fazy transformacji rzeźby środkowej Polski w warunkach antropopresji w świetle badań geosystemów eolicznych, stokowych i rzecznych. Landform Analysis, vol. 9, s. 324-328.
  • Przeobrażenia rzeźby ostańca wysokiego poziomu dolinnego rzeki Mrogi (Wysoczyzna Łódzka) w warunkach antropopresji w świetle archeologicznych badań wykopaliskowych i analiz geomorfologicznych. Landform Analysis, vol. 9, s. 328-333 Współautorzy: J. Forysiak, S. Rzepecki)
  • Kluczowy profil holoceński z torfowiska "Żabieniec" (Wzniesienia Łódzkie), V Seminarium "Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych", Poznań, 20-21.11.2008, s. 132-133. (współautorzy: Z. Balwierz, R. K. Borówka, J. Forysiak, P. Kittel, M. Kloss, M. Lamentowicz, J. Pawlyta, D. Pawłowski, M. Płóciennik, J. Tomkowiak, J. Wieczorek-Żelazna, S. Żurek)
 • 2007
  • Holoceńska historia rozwoju torfowiska Żabieniec (Wzniesienia Łódzkie) z uwzględnieniem wpływów antropogenicznych. III Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu nt. „Paleośrodowiska i zmiany roślinności terenów podgórskich i polskich gór”, Szklarska Poręba, s. 1-3. (współautorzy: Z. Balwierz, J. Forysiak, P. Kittel, M. Kloss, M. Lamentowicz, D. Pawłowski, S. Żurek)
  • Genesis and evolution of Zabieniec peatland near Lodz (Central Poland) including the anthropogenic impact, Proceedings of the Second International Field Symosium: "West Siberian peatlands and Carbon cycle: Past and Present", Khanty-Mansiysk, s. 27. (współautorzy: S. Żurek, Z. Balwierz, J. Forysiak, P. Kittel, M. Kloss, M. Lamentowicz, D. Pawłowski)
  • Transformacja rzeźby wysokiego poziomu dolinnego Neru wskutek wielowiekowego zasiedlenia i gospodarki w świetle wykopaliskowych badań archeologicznych na stanowisku 21 w Lutomiersku i Wrzącej-Parceli 1, [W:] E. Smolska, P. Szwarczewski (red.), Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym, t. III, Wyd. SWPR, Warszawa, s. 31-38. (współautorka: E. Dziubek)
  • Wpływ osadnictwa olęderskiego na sieć rzeczną i morfologię międzyrzecza Warty i Neru, [W:] E. Smolska, P. Szwarczewski (red.), Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym, t. III, Wyd. SWPR, Warszawa, s. 38-46. (współautor: M. Kulesza)
 • 2006
  • Bezpośredni zapis działalności gospodarczej człowieka w osadach stokowych i eolicznych w centralnej Polsce. II Symp. Archeologii Środowiskowej: "Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji osadnictwa", Streszczenia referatów, Łódź, 25-27.09.2006, s. 74-76.
  • Charakterystyka geomorfologiczna i geologiczna torfowiska Żabieniec i jego otoczenia. II Symp. Archeologii Środowiskowej: "Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji osadnictwa", Przewodnik terenowy, Łódź, 25-27.09.2002, s. 23-26. (współautor: J. Forysiak)
  • Charakterystyka środowiska geograficznego stanowiska archeologicznego Polesie 1 i jego najbliższego otoczenia. II Symp. Archeologii Środowiskowej: "Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji osadnictwa", Przewodnik terenowy, Łódź, 25-27.09.2006, s. 51-61.
  • Zapis działalności człowieka w osadach stokowych na stanowisku archeologicznym Polesie 1. II Symp. Archeologii Środowiskowej: "Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji osadnictwa", Przewodnik terenowy, Łódź, 25-27.09.2006, s. 67-75 (współautor: J. Forysiak)
  • Zapis działalności człowieka w osadach eolicznych w otoczeniu stanowiska archeologicznego Polesie 1. II Symp. Archeologii Środowiskowej: "Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji osadnictwa", Przewodnik terenowy, Łódź, 25-27.09.2006, s. 77-82. (współautor: J. Forysiak)
  • Zapis działalności człowieka w osadach rzecznych w sąsiedztwie stanowiska archeologicznego Polesie 1. II Symp. Archeologii Środowiskowej: "Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji osadnictwa", Przewodnik terenowy, Łódź, 25-27.09.2006, s. 83-87. (współautor: J. Forysiak)
 • 2004
  • Wpływ aktywności podłoża mezozoicznego na morfologię teras i budowę geologiczną dna doliny Neru w okolicach Lutomierska (Wysoczyzna Łaska), III Świętokrzyskie Spotkania Geologiczno-Geomorfologiczne "Rzeźba i osady czwartorzędowe na tle struktur starszego podłoża obszaru Polski", Kielce, s. 60-63.
  • Transformacja rzeźby wysokiego poziomu dolinnego Neru wskutek wielowiekowego zasiedlenia i gospodarki w świetle wykopaliskowych badań archeologicznych na stanowisku w Lutomiersku i Wrzącej-Parceli 1, III Warsztaty Terenowe "Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym", Warszawa, s. 8-9. (współautorka: E. Dziubek)
  • Wpływ osadnictwa olęderskiego na sieć rzeczną i morfologię międzyrzecza Warty i Neru, III Warsztaty Terenowe "Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym", Warszawa, s. 9. (współautorzy: J. Forysiak, M. Kulesza)
  • Przebieg holoceńskiej ewolucji stoków doliny Warty na obszarze południowej części Kotliny Sieradzkiej w świetle analiz osadów stokowych, Acta Geogr. Lodz., 88, s. 49-84.
  • Odzwierciedlenie dynamiki podłoża mezozoicznego w morfologii i budowie geologicznej doliny Neru w okolicach Lutomierska (Wysoczyzna Łaska), Prace Inst. Geogr. Akad. Świętokrzyskiej w Kielcach, 13, s. 107-124
  • Dynamika procesów morfogenetycznych uruchomionych i zintensyfikowanych wskutek pradziejowej działalności ludzkiej w pradolinie warszawsko-berlińskiej, Acta Geogr. Lodz., 88, s. 85-118. (współautorzy: J. Forysiak, P. Kittel)
  • Zapis osadniczej i gospodarczej działalności człowieka z okresów lateńskiego i rzymskiego w formach i osadach Polski Środkowej, [W:] D. Abłamowicz, Z. Śnieszko (red.) Zmiany środowiska geograficznego w dobie gospodarki rolno-hodowlanej. Studia z obszaru Polski. Katowice, s. 197-219. (współautorzy: J. Kamiński, J. Moszczyński)
 • 2003
  • Wpływ pradziejowej aktywności ludzkiej na funkcjonowanie stoku w Wierzbowej (pradolina warszawsko-berlińska), II Warsztaty Terenowe: "Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym", U Śl., Rudy, s. 28. (współautor: P. Kittel)
  • Cechy sedymentologiczne neoholoceńskich osadów stokowych na Wyżynie Łódzkiej i ich wartość interpretacyjna, Prace i Studia Geograficzne, WGiSR U Warsz., 33, s. 25-44.
  • Wpływ pradziejowej aktywności ludzkiej na funkcjonowanie stoku w Wierzbowej (pradolina warszawsko-berlińska), [W:] J. M. Waga, K. Kocel, (red.) Człowiek w środowisku przyrodniczym - zapis działalności. Prace Oddz. Katowickiego PTG, nr 3, Sosnowiec, s. 68-73. (współautor: P. Kittel)
  • Przebieg erozji gleb w Polsce Środkowej i jej związek z prehistorycznym osadnictwem i gospodarką, Materiały konferencyjne. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: "Przeobrażenia środowiska pod wpływem erozji", Wrocław-Lądek Zdrój, AR we Wrocławiu, s. 38-39.
  • Wpływ denudacji agrotechnicznej na ewolucję stoków rolniczych w świetle wyników badań w okolicach Łodzi, VI Zjazd Geomorfologów Polskich: "Środowiska górskie-ewolucja rzeźby", Jelenia Góra, s. 129-130
 • 2002
  • Bezpośredni zapis działalności gospodarczej człowieka w osadach stokowych i eolicznych w centralnej Polsce, II Symp. Archeologii Środowiskowej: "Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji osadnictwa", Streszczenia referatów, Łódź, 25-27.09.2002, s. 74-76.
  • Okresy wzmożonej antropopresji w Polsce środkowej w świetle badań geosystemów stokowych, VI Zjazdu Geomorfologów Polskich: "Środowiska górskie-ewolucja rzeźby", Jelenia Góra, s. 130-132.
  • Stanowisko Brodnia. Przeobrażenia form rzeźby drobnopromiennej na prawym stoku doliny Warty pod wpływem denudacji agrotechnicznej, Konferencja: "Transformacja systemów fluwialnych i stokowych w późnym vistulianie i holocenie", Łódź, s. 81-88.
  • Stanowisko Burzenin. Przeobrażenia doliny denudacyjnej pod wpływem czynników naturalnych i antropogenicznych, Konferencja: "Transformacja systemów fluwialnych i stokowych w późnym vistulianie i holocenie", Łódź, s. 93-98.
  • Stanowisko Ligota. Sedymentologiczne cechy vistuliańskich i holoceńskich osadów stokowych, Konferencja: "Transformacja systemów fluwialnych i stokowych w późnym vistulianie i holocenie", Łódź, s. 99-107.
  • Stanowisko Siedlątków. Przemiany bilansu denudacyjnego niecki stokowej w warunkach antropopresji, Konferencja: "Transformacja systemów fluwialnych i stokowych w późnym vistulianie i holocenie", Łódź, s. 40-46. (współautor: J. Forysiak)
  • Stanowisko Bronów. Wpływ naturalnych i antropogenicznych czynników na holoceńską ewolucję martwej doliny Balin-Chropy, Konferencja: "Transformacja systemów fluwialnych i stokowych w późnym vistulianie i holocenie", Łódź, s. 62-67. (współautor: J. Forysiak)
  • Stanowisko Wierzbowa. Funkcjonowanie stoku w warunkach antropopresji w świetle wyników wykopaliskowych badań archeologicznych na wielokulturowym stanowisku Wierzbowa stan. 1 (powiat Poddębice), Konferencja: "Transformacja systemów fluwialnych i stokowych w późnym vistulianie i holocenie", Łódź, s. 71-77. (współautor: P. Kittel)
  • Stanowisko Strońsko. Rozwój stożka koluwialno-deluwialnego w dolinie Warty w neoholocenie, Konferencja: "Transformacja systemów fluwialnych i stokowych w późnym vistulianie i holocenie", Łódź, s. 89-92. (współautor: P. Kittel)
  • Cechy mineralnej i organicznej sedymentacji w zagłębieniach bezodpływowych w Polsce środkowej w świetle wstępnych wyników badań torfowiska "Żabieniec" koło Łodzi, Sympozjum: "Roślinność a procesy erozji, transportu i depozycji", U Śl., Sosnowiec, s. 13-17. (współautorzy: Z. Balwierz, J. Forysiak)
  • Etapy neoholoceńskiej ewolucji suchych dolin denudacyjnych na Wyżynie Łódzkiej w świetle analizy osadów, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Geografia, t. XXXII, Nauki Mat.-Przyr., 109, s. 127-137.
  • Przebieg erozji gleb w Polsce Środkowej i jej związek z prehistorycznym osadnictwem i gospodarką, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 487, s. 371-380.
 • 2001
  • Zróżnicowanie neoholoceńskich osadów stokowych na Wyżynie Łódzkiej i ich paleogeograficzna interpretacja, IX Sympozjum: "Pokrywy stokowe jako zapis zmian klimatycznych w późnym vistulianie i holocenie", U Śl., Sosnowiec, s. 85-90.
 • 2000
  • Holoceńskie zmiany rzeźby systemów dolinnych odwadnianych epizodycznie na Wyżynie Łódzkiej, Sympozjum: "Transformacja dolin plejstoceńskich w holocenie. Strefowość i piętrowość zjawiska", U Śl., Sosnowiec, s. 115-120.
  • Etapy holoceńskiej ewolucji suchych dolin denudacyjnych na Wyżynie Łódzkiej, V Zjazd Geomorf. Polskich, Toruń, s. 198
  • Deluwia neoholoceńskie - przykłady z Wyżyny Łódzkiej, Acta Geogr. Lodz.., 78, s. 135-173.
  • De Poolse Nationale Parken, POIT, Amsterdam, ss. 51 (współautorka: M. Twarda)
  • De Poolse Bergen, POIT, Amsterdam, ss. 31-51 (współautorka: M. Twarda)
 • 1999
  • Obraz deluwiów holoceńskich na Szczegółowej Mapie Geologicznej Polski w skali 1 : 50 000, XLVIII Zjazd PTG, Łódź, t. 2, s. 158-161.
  • Przebieg holoceńskich procesów erozyjno-denudacyjnych na Wyżynie Łódzkiej i ich zapis w osadach, Warsztaty Terenowe "Dynamika procesów stokowych i fluwialnych w rzeźbie młodoglacjalnej w świetle wybranych cech sedymentologicznych osadów", Jeleniewo k/Suwałk, s. 39-41.
  • Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich - rzeźba, walory przyrodnicze, zagospodarowanie turystyczne, XLVIII Zjazd PTG, Łódź, t. 2, s. 270-289. (współautorzy: Z. Klajnert, J. B. Włodarczyk)
 • 1998
  • Przemiany krajobrazu w holocenie, [W:] J. K. Kurowski - Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich, Łódź, Wyd. Eko-Wynik, s. 32-38. (współautor: J. Kamiński)
  • Wyniki pomiarów tempa denudacji agrotechnicznej w okolicach Łodzi, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 460, s. 599-609.
 • 1997
  • Rozmieszczenie młodych form denudacyjnych w strefie krawędziowej Wyżyny Łódzkiej. Acta Univ. Lodz., Folia Geogr. Phys., 1, s. 235-258.
  • Wpływ ukształtowania terenu oraz vistuliańskich osadów stokowych na przeobrażenia rzeźby terenu w holocenie, Konferencja robocza: "Środkowoplenivistuliańskie osady w małych dolinach rzecznych", UŁ, Łódź, s. 47-48.
 • 1996
  • Wyniki badań tempa denudacji agrotechnicznej stoków użytkowanych rolniczo na przykładzie strefy krawędziowej Wyżyny Łódzkiej, [W:] A. Józefaciuk (red.) – Ochrona agroekosystemów zagrożonych erozją, Pr. Nauk, cz. 2., IUNG, Puławy, s. 321-330.
  • Wpływ antropopresji na rozwój parowów w strefie krawędziowej Wyżyny Łódzkiej, Sympozjum: "Funkcjonowanie geosystemów dolinnych w warunkach zmian klimatu i narastania antropopresji późnego glacjału i holocenu", U Śl, Sosnowiec, s. 51-52.
 • 1992
  • Szkic hydrogeologiczny w skali 1:100 000. Objaśnienia do Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz Warta (629), PIG, Warszawa
 • 1986
  • Wyniki ilościowych obserwacji spłukiwania rozproszonego w cyklu rocznym w okolicach Łodzi, II Zjazd Geografów Polskich, Łódź, Wyd. UŁ, s. 25-27.