Udział Katedry w grantach MNiSW

*Nazwiska pracowników Katedry Geomorfologii i Paleogeografii zaznaczono grubą czcionką. W grantach spoza KGiP, oprócz kierownika, wymienieni tylko pracownicy KGiP
Lp. Tytuł,
numer grantu (okres realizacji)
Wykonawcy grantu (alfabetycznie)*
1. Podłoże przyrodnicze rozwoju osadnictwa pradziejowego na obszarze Pojezierza Kaszubskiego i Borów Tucholskich.
Grant 5 H01H 040 21 (28 miesięcy, 2001–2003)
P. Kittel (grant indywidualny)
2. Osadnictwo grodowe księstwa gdańskiego.
Grant 1 H01H 023 27 (36 miesięcy, 2004–2007)
L. Kajzer (Muzeum Arch. Gdańsk) – kierownik, P. Kittel
3. Zmiany środowiska przyrodniczego Wzniesień Łódzkich w vistulianie i holocenie w świetle interdyscyplinarnych badań paleoekologicznych torfowiska "Żabieniec".
Grant 2 PO4E 022 28 (36 miesięcy, 2005–2008)
Z. Balwierz (Zakład Geomorfologii UŁ), J. Forysiak – kierownik, P. Kittel, M. Kloss (Centrum Badań Ekologicznych PAN), M. Lamentowicz (Zakład Biogeografii i Paleoekologii UAM), J. Twardy, S. Żurek (Akademia Świętokrzyska im. J. Kochanowskiego), J. Żelazna-Wieczorek (Katedra Algologii i Mikologii UŁ)
4. Rekonstrukcja nasunięcia ostatniego lądolodu skandynawskiego na obszar południowego obrzeżenia Kotliny Płockiej.
Grant 2 P04E 023 29 (30 miesięcy, 2005–2008)
M. Roman (grant indywidualny)
5. Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji osadnictwa i wpływ aktywności ludzkiej na elementy środowiska przyrodniczego w dolinie środkowego Neru.
Grant 1 H01H 025 30 (24 miesiące, 2006–2008)
J. Błaszczyk (Instytut Archeologii UŁ), J. Forysiak, P. Kittel – kierownik, B. Muzolf (Muzeum Archeol. i Etnogr. w Łodzi), P. Zawilski (Instytut Archeologii UŁ)
6. Osadnictwo pradziejowe mikroregionu Leśno w świetle badań archeologicznych, antropologicznych, geomorfologicznych i paleoekologicznych.
Grant 1 H01H 017 30 (23 miesiące, 2006–2008)
P. Kittel, K. Walenta (Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ) – kierownik
7. Geneza, wiek oraz warunki sedymentacji w zastoisku koźmińskim (Kotlina Kolska).
Grant N N306 2840 33 (36 miesięcy, 2007–2010)
P. Czubla (Pracownia Geologii UŁ), J. Forysiak, B. Gruszka (Zakład Geologii Środowiskowej UAM), G. Miotk-Szpiganowicz (PIG, Oddział Geologii Morza w Gdańsku), I. Olszak (Zakład Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu Akademii Pomorskiej), D. Pawłowski (Zakład Paleontologii i Stratygrafii UAM), J. Petera-Zganiacz – kierownik
8. Antropogeniczne przekształcenia szaty roślinnej torfowisk doliny Warty w sąsiedztwie Zbiornika Jeziorsko.
Grant N N305 3125 32 (36 miesięcy, 2007–2010)
J. Forysiak, B. Woziwoda (Katedra Ekologii i Geografii Roślin UŁ) – kierownik
9. Geneza i ewolucja torfowisk dolinowych środkowej Polski i ich antropogeniczne przekształcenia.
Grant N N306276735 (36 miesięcy, 2008–2011)
R.K. Borówka (Zakład Geologii i Paleogeografii USz.), J. Forysiak – kierownik, P. Kittel, M. Kloss (Centrum Badań Ekologicznych PAN), L. Kucharski (Katedra Ochrony Przyrody UŁ), M. Obremska (Zakład Biogeografii i Paleoekologii UAM), D. Pawłowski (Instytut Geologii UAM), M. Płóciennik (Katedra Biologii i Ochrony Środowiska UŁ), J. Twardy, A. Witkowski (Zakład Paleooceanologii USz.), M. Ziułkiewicz (Zakład Geologii UŁ), S. Żurek (Akademia Świętokrzyska im. J. Kochanowskiego), J. Żelazna-Wieczorek (Katedra Algologii i Mikologii UŁ)
10. Warunki paleogeograficzne funkcjonowania i destrukcji późnovistuliańskiego lasu w dolinie Warty (Kotlina Kolska).
Grant N N306 788240 (30 miesięcy, 2011-2013)
D. Dzieduszyńska, P. Kittel – kierownik, M. Krąpiec (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie), J. Petera-Zganiacz, Sz. Bijak (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), D. Płaza (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi), J. Twardy, M. Zasada (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
11. Morfogeneza obszaru pomiędzy Radomskiem, Przedborzem i Piotrkowem Trybunalskim jako świadectwo uwarunkowań, przebiegu i roli najmłodszych zdarzeń glacjalnych pogranicza Niżu i Wyżyn środkowej Polski.
Grant N N306 721140 (28 miesięcy, 2011-2013)
A. Barczuk (Instytut Geochemii, Mineralogii i Petrologii UW), P. Czubla (Pracownia Geologii UŁ), E. Król (Instytut Geofizyki PAN), M. Górska-Zabielska (Instytut Geoekologii i Geoinformacji UAM), L. Wachecka-Kotkowska – kierownik