dr hab. Joannna Petera-Zganiacz

Kontakt

90-139 Łódź, ul. Narutowicza 88
pokój 308
Telefon: (+48) 42 66 55 972, fax: 42 665-59-61
Poczta: jap@geo.uni.lodz.pl

Zainteresowania badawcze

 • geomorfologia, ze szczególnym uwzględnieniem geomorfologii peryglacjalnej i fluwialnej
 • paleogeografia i paleoekologia młodszego czwartorzędu

Przebieg pracy zawodowej i uzyskane stopnie naukowe

 • adiunkt (od 2001) Katedra Badań Czwartorzędu,Wydział Nauk Geograficznycyh Uniwersytet Łódzki
  doktor nauk o Ziemi (2001), Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Łódzki
 • asystent (1999-2001) Katedra Badań Czwartorzędu, Uniwersytet Łódzki
 • doktorant (1995-1999), Katedra Badań Czwartorzędu, Uniwersytet Łódzki
  magister geografii (1995), Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Łódzki

Członkostwo w stowarzyszeniach i pełnione funkcje

Wyróżnienia, nagrody i odznaczenia

 • Nagroda Rektora UŁ, indywidualna II stopnia za książkę pt. "Vistuliańskie osady dolinne w basenie uniejowskim i ich wymowa paleogeograficzna", ŁTN, Acta Geographica Lodz., nr 83, ss.164 oraz za cykl prac (Łódź, 14 października 2003)
 • Dyplom im. Stefana Kozarskiego, przyznawany przez Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, za najlepszą pracę doktorską w zakresie geomorfologii historycznej obronioną w roku 2001 pt. "Vistuliańskie osady dolinne w basenie uniejowskim i ich wymowa paleogeograficzna" (Jelenia Góra – Cieplice, 11 września 2002)

Udział w projektach badawczych

Badania własne UŁ

 • Ewolucja rzeźby Regionu Łódzkiego w kenozoiku – projekt zespołowy (2005; 2008-2010)
 • Zapis w osadach zmian środowiska naturalnego środkowego vistulianu w Polsce środkowej; temat indywidualny, kierownik Joanna Petera-Zganiacz (2006-2007)
 • Najmłodsze przekształcenia rzeźby w regionie łódzkim i ich rola, na tle wcześniejszych etapów morfogenezy obszaru – projekt zespołowy (2002-2004)

Granty MNiSW

 • Warunki paleogeograficzne funkcjonowania i destrukcji późnovistuliańskiego lasu w dolinie Warty (Kotlina Kolska). Grant N N306 788240 (30 miesięcy, 2011-2013)
 • Geneza, wiek oraz warunki sedymentacji osadów w zastoisku koźmińskim (Kotlina Kolska, środkowa Polska); grant zespołowy N N306 2840 33, – kierownik projektu (realizacja w latach 2007-2010)

Prowadzone prace magisterskie

 • Andrzejak Karol, 2012 - Rozprzestrzenienie i uwarunkowania rozwoju późnovistuliańskich osadów organicznych w Koźminie
 • Remlein Michał, 2012 - Dolina Łódki – ślady rozwoju naturalnego i zmiany antropogeniczne
 • Jeziorska Karolina, 2011 - Degradacja rzeźby i rewitalizacja terenów poeksploatacyjnych Kopalni Węgla Brunatnego „Adamów”
 • Grajoszek Mateusz, 2009 – Sposób wykształcenia i pozycja stratygraficzna górnego poziomu gliny lodowcowej w obrębie odkrywki Koźmin Północ KWB "Adamów"
 • Krygier Joanna, 2009 - Wykorzystanie badań paleobotanicznych i paleozoologicznych w paleogeografii czwartorzędu regionu łódzkiego
 • Wiśniewska Marta, 2009 - Cechy strukturalno-teksturalne mezoplejstoceńskiej serii piaszczystej w okolicach Koźmina
 • Witkowska Małgorzata, 2008 – Cechy sedymentologiczne osadów kopalnego koryta w okolicach Koźmina
 • Gasik Jakub, 2007 – Antropogeniczne przekształcenia rzeźby poziomu katarzynowskiego w okolicach Celestynowa
 • Herman Jolanta, 2007 – Budowa geologiczna i geneza wyspy wysoczyznowej Bilczewa

  Prowadzone prace licencjackie

  • Kowalczyk Magdalena, 2012 – Środowisko geograficzne przełomu Warty między Mirowem a Mstowem
  • Krasoń Bartosz, 2012 – Zastosowanie analizy uziarnienia w badaniach środowiska naturalnego doliny Warty między Strońskiem a Dobrowem
  • Roksela Lena, 2012 – Wpływ górnictwa podziemnego na środowisko geograficzne miejscowości Wapno
  • Poczyczyński Adrian, 2010 – Środowisko geograficzne południowo-zachodniej części poziomu katarzynowskiego
  • Przydział Marta, 2010 – Środowisko geograficzne obszaru położonego w strefie wysadu solnego Rogóźno
  • Remlein Michał, 2010 – Monodrafia geograficzna dorzecza rzeki Piasecznicy
  • Sawicka Martyna, 2010 – Walory środowiska przyrodniczego rezerwatu Dąbrowa Grotnicka
  • Gruszczyński Robert, 2006 – Środowisko geograficzne Morza Kaspijskiego
  • Lach Dorota, 2006 – Środowisko geograficzne doliny dolnej Ochni i jej najbliższego sąsiedztwa
  • Malicka Anna, 2006 – Środowisko naturalne i przekształcenia antropogeniczne terenów leśnych na północ od Szczercowa
  • Wierak Sylwia, 2006 – Środowisko geograficzne zlewni Strugi Dobieszkowskiej
  • Witkowska Małgorzata, 2006 – Środowisko geograficzne rynny Warta-Gopło na odcinku Jeziora Mikorzyńskiego
  • Zając Joanna, 2006 – Środowisko geograficzne pola wydmowego między Tuszynem a Hutą Dłutowską

   Prowadzone zajęcia

   • Wykłady:
    • Wstęp do geografii fizycznej
    • Kierunki badań geografii fizycznej
    • Geografia Polski Środkowej
    • Środowisko naturalne Oceanu Atlantyckiego (wykład fakultatywny)
    • Fotointerpretacja i teledetekcja (prowadzony aktualnie)
    • Wykład monograficzny z warsztatu badawczego (wykład monograficzny dla studentów studium doktoranckiego)
   • Konwersatoria:
    • Wstęp do geografii fizycznej
   • Ćwiczenia:
    • Kartografia i topografia
    • Podstawy kartografii i topografii (prowadzone aktualnie)
    • Fotointerpretacja i teledetekcja (prowadzone aktualnie)
    • Podstawy fotointerpretacji i teledetekcji
    • Dokumentowanie stanu litosfery - kartografia tematyczna (przedmiot fakultatywny)
   • Ćwiczenia terenowe:
    • Geografia Polski Środkowej
    • Topografia
    • Kartografia (prowadzone aktualnie)
    • Wyżyny Polskie i Karpaty (prowadzone aktualnie)
    • Terenowe warsztaty naukowe
   • Seminaria:
    • Seminarium dyplomowe (licencjackie)

   Praca na rzecz popularyzacji nauki

   • XII Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi, 16-23 kwietnia 2012:
    • Wykład pt. O czym szumią sosny sprzed 12 000 lat
    • Wystawa fotograficzna pt. Lapońskie impresje
   • VIII Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki; Łódź 21-28 kwietnia 2008:
    • Wystawa fotografii pt. „Kamień – obraz II”
    • Prezentacja fotografii członków Okręgu Łódzkiego Związku Polskich Fotografów Przyrody
   • VI Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki; Łódź 20-26 kwietnia 2006:
    • Wystawa fotografii pt. „Kamień – obraz ?”
   • V Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki; Łódź 18-25 kwietnia 2005
    • Wystawa fotografii pt. „Uroda Ziemi”
     Wykłady:
     • Wykład pt. „Warunki funkcjonowania lasu sprzed 12 000 lat w dolinie Warty” i spotkanie z mieszkańcami gminy Brudzew nt. badań kopalnego lasu w Koźminie; 30 czerwca 2011 r., godz. 19:30-21:00, Koźmin, sala OSP

    Wybrane publikacje

    • 2012
     • Kittel P., Petera-Zganiacz J., Dzieduszyńska D., Twardy J., Krąpiec M., Bijak S., Bronisz K., Zasada M., Płaza D., 2012 – Badania „kopalnego lasu” ze schyłku vistulianu w dolinie Warty (Kotlina Kolska, Środkowa Polska). Studia i Materiały CEPL w Rogowie, 14, zeszyt 1 (30); 238-245.
     • Anderwald D., Petera-Zganiacz J., 2012 – Relikty „kopalnego lasu” w Koźminie. Fotoreportaż. Studia i Materiały CEPL w Rogowie, 14, zeszyt 1 (30); 280-288.
     • Dzieduszyńska D., Kittel P., Petera-Zganiacz J., Twardy J., 2012 – Paleogeograficzne elementy rozwoju doliny Warty w Kotlinie Kolskiej w świetle badań w stanowisku „Koźmin Las”. Acta Geographica Lodziensia, 100; 35-49.
     • Dzieduszyńska D., Petera-Zganiacz J., 2012 – Geologic position of the younger dryas subfossil forest in the Warta River valley, central Poland. Bulletin of the Geological Society of Finland, 84 (Special Issue 1); 69-79.
     • Kołaczek P., Karpińska-Kołaczek M., Petera-Zganiacz J.. 2012 – Vegetation patterns under climate changes in the Eemian and Early Weichselian in central Europe inferred from a palynological sequence from Ustków (Central Poland). Quaternary International, 268; 9-20.
     • Petera-Zganiacz J., Forysiak J., 2012 – Historia rozwoju doliny Warty w basenie uniejowskim.Biuletyn Uniejowski, 1; 23-41.
     • 2011
      • Petera-Zganiacz J., 2011 – Changes in the development of frost wedges in the middle Warta valley deposits (Central Poland). Geologija, 53 (1) (73), 15-20.
      • Dzieduszyńska D., Petera-Zganiacz J., Krąpiec M., 2011 – The age of the subfossil trunk horizon in deposits of the Warta River valley (central Poland) based on 14C dating. Geochronometria 38(4); 334-340.
      • 2010
       • Czubla P., Forysiak J., Petera-Zganiacz J., 2010 – Lithologic and petrographic features of tills in the Koźmin region and their value for stratigraphical interpretation of the deposits of the Koźmin glacial lake, central Poland. Geologija, 52 (1-4); 1-8.
       • 2008
        • Petera-Zganiacz J., 2008 Wiek i sposób wykształcenia struktur peryglacjalnych w dolinie dużej rzeki na przykładzie stanowiska Koźmin w dolinie Warty. Landform Analysis, 9, 167-170.
       • 2007
        • Petera-Zganiacz J., 2007 – Stratygrafia osadów vistuliańskich a młodoczwartorzędowa aktywność tektoniczna w okolicach Koźmina. Prace Instytutu Geografii Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, 16, 103-116.
        • Petera-Zganiacz J., 2007 – Osady rzeki plenivistuliańskiej w Koźminie. Acta Geographica Lodziensia, 93, 43-56.
        • Petera-Zganiacz J., 2007 – Wymowa paleogeograficzna horyzontu kopalnych pni w osadach późnego vistulianu. Acta Geographica Lodziensia, 93, 57-66.
       • 2004
        • Turkowska K., Forysiak. J., Petera J., Miotk-Szpiganowicz G., 2004 – A Warta River system during the Younger Dryas in the Koło Basin (Middle Poland). Questiones Geographicae, 23, 83-107. (współautorzy: K. Turkowska, J. Forysiak, G. Miotk-Szpiganowicz)
        • Holoceńska ewolucja systemu wielokorytowego Warty w okolicach Koźmina. Acta Geographica Lodziensia, 88, 27-40.
       • 2003
        • Petera J., Forysiak J., 2004 – The Last ice sheet extent in Central Poland. Geological Quarterly, 47(4), 574-578.
       • 2002
        • Petera J., 2002 – Vistuliańskie osady dolinne w basenie uniejowskim i ich wymowa paleogeograficzna. Acta Geographica Lodziensia, 83, 1-164.
       • 2000
        • Turkowska K., Petera J., Forysiak J., Miotk–Szpiganowicz G., 2000 – Morfogeneza powierzchni Kotliny Kolskiej w okolicach Koźmina. Acta Geographica Lodziensia, 78, 89-134.
       • 1999
        • Forysiak J., Miotk–Szpiganowicz G., Petera J., 1999 – Geologic setting and palynologic examination of the Vistulian sediments at Koźmin near Turek, Central Poland. Geological Quarterly, 43(1), 85-97.
       • 1996
        • Petera J., 1996 – Przykłady struktur glacitektonicznych w Celestynowie koło Łodzi. Acta Geographica Lodziensia, 72, 105-151.

       Publikacje w przewodnikach terenowych i wydawnictwach konferencyjnych

       • 2012
        • Petera-Zganiacz J., Bijak S., Dzieduszyńska D., Krąpiec M., Kittel P., Płaza D., Twardy J., Zasada M., 2012 – Badania kopalnego lasu ze schyłku vistulianu w dolinie Warty (Kotlina Kolska, środkowa Polska). (w:) S. Bijak (red.) Streszczenia referatów i posterów. Materiały I Konferencji Dendrochronologów Polskich, Rogów, 10-12 lutego 2012. Samodzielny Zakład Dendrometrii i Nauk o Produkcyjności Lasu, Wydział Leśny, SGGW w Warszawie, Warszawa; 27.
        • Dzieduszyńska D., Kittel P., Korzeń K., Krąpiec M., Okupny D., Pawłowski D., Petera-Zganiacz J., Stachowicz-Rybka R., Twardy J., 2012 – Stanowisko 1. Koźmin Las. Rozwój rzeźby doliny Warty a czynniki warunkujące funkcjonowanie i zanik ekosystemu leśnego w późnym vistulianie. (w:) Dzieduszyńska D., Roman M. (red.), Czynniki różnicowania rzeźby Niżu Polskiego. Konferencja Jubileuszowa Profesor Krystyny Turkowskiej, Uniejów, 13-15 czerwca 2012 r., 97-104.
        • Kittel P., Dzieduszynska D., Petera-Zganiacz J., Twardy J., Krapiec M., Bujak Sz., Bronisz K., Zasada M., Plaza D., 2012 – Research of fossil forest from the Weichselian decline in the Warta River valley (Central Poland). (w:) Bronikova M., Panin A. (eds.), Geomorphic Processes and Geoarchaeology: from Landscape Archaeology to Archaeotourism. Interantional conference held in Moscow-Smolensk, Russia, 20-24 August 2012, Extended abstracts. Moscow-Smolensk. “Universum”; 143-145.
        • Dzieduszyńska D., Kittel P., Petera-Zganiacz J., Korzeń K., Krąpiec M., Pawłowski D., Twardy J. 2012 – Palaeogeography of the Warta river valley (Central Poland) of the Late Weichselian. (w:) Zhirov A., Kuznetsov V., Subetto D., Thiede J. (eds.), “Geomorphology and Quaternary Paleogeography of Polar Regions”: Proceedings of the Join Conference “Geomorphology and Quaternary Paleogeography of Polar Regions”, Symposium “Leopoldina” and the INQUA Peribaltic Working Group Workshop, Saint-Petersburg, SPbSU, 9-17 September 2012, Saint-Petersburg; 418-420.
        • Kuznetsov V., Maksimov F., Nikitin M., Laukhin S., Dzieduszyńska D., Petera-Zganiacz J., 2012 – New possibilities for the 230TH/U method in dating buried travertine and wood., (w:) Zhirov A., Kuznetsov V., Subetto D., Thiede J. (eds.), “Geomorphology and Quaternary Paleogeography of Polar Regions”: Proceedings of the Join Conference “Geomorphology and Quaternary Paleogeography of Polar Regions”, Symposium “Leopoldina” and the INQUA Peribaltic Working Group Workshop, Saint-Petersburg, SPbSU, 9-17 September 2012, Saint-Petersburg; 437-439.
        • Petera-Zganiacz J., 2012 – Periglacial phenomena in the edge zone of Łódź Plateau and its palaeogeographical significance (Central Poland. (w:) Zhirov A., Kuznetsov V., Subetto D., Thiede J. (eds.), “Geomorphology and Quaternary Paleogeography of Polar Regions”: Proceedings of the Join Conference “Geomorphology and Quaternary Paleogeography of Polar Regions”, Symposium “Leopoldina” and the INQUA Peribaltic Working Group Workshop, Saint-Petersburg, SPbSU, 9-17 September 2012, Saint-Petersburg; 454-455.
        • 2011
         • Dzieduszyńska D., Petera-Zganiacz J., 2011 – The Younger Dryas subfossil forest (Central Poland). (w:) Johansson P., Pekka Lunkka J., Sarala P. (ed.) INQUA Peribaltic Working Group Meeting and Excursion - Late Pleistocene Glacigenic Deposits from the Central Part of the Scandinavian Ice Sheet to Younger Dryas end Moraine Zone, Rovaniemi, Finland 12-17 June 2011; 90-91.
         • Kołaczek P., Petera-Zganiacz J., 2011 – Eemska i wczesnovistuliańska sukcesja pyłkowa w Ustkowie (Wysoczyzna Turecka, Środkowa Polska) – nowe spojrzenie, nowe perspektywy. (w:) P. Hulisz, M.T. Karasiewicz, A.M. Noryśkiewicz (red.), V Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu nt. „Człowiek i jego wpływ na środowisko przyrodnicze w przeszłości i czasach historycznych”. Górzno, 13-17 czerwca 2011; 21-22.
         • Kittel P., Bijak S., Dzieduszyńska D., Krąpiec M., Petera-Zganiacz J., Płaza D., Twardy J., Zasada M., 2011 – Projekt badań kopalnego lasu z okresu późnego vistulianu na stanowisku Koźmin (Kotlina Kolska, środkowa Polska. (w:) P. Hulisz, M.T. Karasiewicz, A.M. Noryśkiewicz (red.), V Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu nt. „Człowiek i jego wpływ na środowisko przyrodnicze w przeszłości i czasach historycznych”. Górzno, 13-17 czerwca 2011; 63.
         • Petera-Zganiacz J., Bijak S., Dzieduszyńska D., Kittel P., Krąpiec M., Płaza D., Twardy J., Zasada M., 2011 – Warunki funkcjonowania i zaniku późnovistuliańskiego torfowiska w dolinie Warty (stanowisko Koźmin, Kotlina Kolska. (w:) Torfowiska w krajobrazie przekształconym – funkcjonowanie i ochrona. Warsztaty naukowe, Wawrzkowizna, 1-3 czerwca 2011; 82.
         • Kittel P., Bijak S., Dzieduszyńska D., Krąpiec M., Petera-Zganiacz J., Płaza D., Twardy J., Zasada M., 2011 – Wstępne wyniki badań nad późnovistuliańskim kopalnym lasem w dolinie Warty (Kotlina Kolska, środkowa Polska). (w:) M. Mazurek, M. Ewertowski (red.), IX Zjazd Geomorfologów Polskich nt. „Georóżnorodność rzeźby Polski”. Poznań, 20-22.09.2011; 82.
         • 2010
          • Dzieduszyńska D., Petera-Zganiacz J., 2010 – Subfossil trunk horizon in deposits of the Warta River valley based on 14C dating (Middle Poland). Materiały: 10thInternational Conference “Methods of Absolute Chronology”. 22-25 kwietnia 2010, Gliwice, Poland; 80.
          • Petera-Zganiacz J., Adamiec G., 2010 – The age of the Warta river valley deposits based on 14C, TL, OSL dating methods (Kotlina Kolska, Middle Poland). Materiały: 10thInternational Conference “Methods of Absolute Chronology”. 22-25 kwietnia 2010, Gliwice, Poland; 112.
          • Petera-Zganiacz J., Olszak I., 2010 – Chronostratigraphy of sediments of the Koźmin glacial lake (Central Poland). Materiały: 10thInternational Conference “Methods of Absolute Chronology”. 22-25 kwietnia 2010, Gliwice, Poland; 113.
          • Petera-Zganiacz J., Miotk-Szpiganowicz G., Pawłowski D., Forysiak J., 2010 – Stanowisko interglacjału emskiego w środkowym odcinku doliny Warty (Kotlina Kolska, środkowa Polska). (w:) L. Marks, K. Pochocka-Szwarc (red.) – Dynamika zaniku lądolodu podczas fazy pomorskiej w północno-wschodniej części Pojezierza Mazurskiego. XVII Konferencja „Stratygrafia plejstocenu Polski. Jeziorowskie, 6-10 września 2010; 139-140.
          • Petera-Zganiacz J., Czubla P., Gruszka B., Forysiak J., Miotk-Szpiganowicz G., Olszak I., Pawłowski D., 2010 – The Koźmin glacial lake – its origin, age, deposits and palaeoecology. 12th Annual Conference of the INQUA PeriBaltic Working Group “Ice, water, humans – Quaternary landscape evolution in the PeriBaltic region, Greifswald, 13-17.09.2010, s. 141-142.
          • 2009
           • Petera-Zganiacz J., Forysiak J., Gruszka B., Miotk-Szpiganowicz G., Pawłowski D., 2009 – Warunki depozycji osadów w zastoisku koźmińskim (Kotlina Kolska, środkowa Polska) – doniesienie wstępne. XVI Konferencja „Stratygrafia plejstocenu Polski” Strefa marginalna lądolodu zlodowacenia warty i pojezierza plejstoceńskie na południowym Podlasiu, Zimna Woda k. Łukowa, 31 sierpnia – 4 września 2009; 82-85.
           • Czubla P., Olszak I., Petera-Zganiacz J., 2009 – Wiek osadów zastoiska koźmińskiego w świetle datowań TL i OSL na tle stratygrafii czwartorzędu regionu (Kotlina Kolska, środkowa Polska). XVI Konferencja „Stratygrafia plejstocenu Polski” Strefa marginalna lądolodu zlodowacenia warty i pojezierza plejstoceńskie na południowym Podlasiu, Zimna Woda k. Łukowa, 31 sierpnia – 4 września 2009; 110-111.
          • 2008
           • Czubla P., Forysiak J., Petera-Zganiacz J., 2008 – Strefa brzeżna zastoiska koźmińskiego w świetle badań litostratygraficznych (odkrywka Koźmin, Kotlina Kolska). XV Konferencja „Stratygrafia Plejstocenu Polski” nt. "Plejstocen Tatr i Podhala – zlodowacenia tatrzańskie". Zakopane, 1-5 września 2008. Wyd. Państwowy Instytut Geologiczny, s. 29-30. Petera-Zganiacz J., Forysiak J., 2008 – Cechy litologiczne osadów zastoiska koźmińskiego (Kotlina Kolska). V Seminarium nt. "Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych". Poznań, 20–21.11.2008 r.; s. 89.
          • 2007
           • Petera-Zganiacz J., 2007 – Paleogeografia środkowego vistulianu zapisana w osadach udokumentowanych w dolinie Warty (odkrywka Koźmin, KWB Adamów, Kotlina Kolska). XIV Konferencja "Stratygrafia Plejstocenu Polski" nt. „Plejstocen Kujaw i dynamika lobu Wisły w czasie ostatniego zlodowacenia”. Ciechocinek, 3-7 września 2007. Wyd. Państwowy Instytut Geologiczny, s. 115-116.
          • 2006
           • Dzieduszyńska D., Papiernik P., Petera J., 2006 – Osadnictwo w środowisku naturalnym młodszego dryasu w środkowej Polsce. II Sympozjum Archeologii Środowiskowej nt. "Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji osadnictwa". Łódź, 27-29 września 2006, s. 91-92.
           • Petera J., 2006 – Problem pozycji stratygraficznej zastoiska koźmińskiego (Kotlina Kolska, Polska Środkowa). XIII Konferencja „Stratygrafia plejstocenu Polski” nt. "Plejstocen południowej Warmii i zachodnich Mazur na tle struktur podłoża". Maróz, 4-8 września 2006, Wyd. Państwowy Instytut Geologiczny, s. 123-124.
           • Petera J., 2006 – Pozycja hipsometryczna osadów środkowego vistulianu w dolinie Warty. IV Świętokrzyskie spotkania geologiczno-geomorfologiczne nt. "Regionalne aspekty funkcjonowania systemów dolinnych". „Jodłowy Dwór” pod Świętym Krzyżem, 11-13 maja 2006, s. 62-65.
          • 2002
           • Turkowska K., Petera J., Forysiak J., 2002 – Środkowa Warta w młodszym dryasie jako przykład rzeki wielokorytowej. VI Zjazd Geomorfologów Polskich nt. "Środowiska górskie – ewolucja rzeźby". Jelenia Góra, 11-14 września 2002, s.127-128.
           • Petera J., Forysiak J., 2002 – Stanowisko Koźmin-kopalnia. Późnovistuliański i holoceński system wielokorytowy w dolinie Warty w okolicach Koźmina. Konferencja nt. "Transformacja systemów fluwialnych i stokowych w późnym vistulianie i holocenie". Łódź–Uniejów, 25-27 września 2002, s.47-56.
           • Forysiak J., Petera J., 2002 – Stanowisko Koźmin-Wieś. Przekształcenia antropogeniczne systemu wielokorytowego w dolinie Warty.Konferencja nt. "Transformacja systemów fluwialnych i stokowych w późnym vistulianie i holocenie". Łódź-Uniejów, 25-27 września 2002, s. 58-61.
          • 2001
           • Forysiak J., Petera J., 2001 – Osady zlodowacenia wisły w Kotlinie Kolskiej a maksymalny zasięg lądolodu stadiału głównego. VIII Konferencja „Stratygrafia plejstocenu Polski" nt. „Serie rzeczne i lodowcowe południowej Opolszczyzny”. Jarnołtówek, 3-7 września 2001, Wyd. Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Dolnośląski, s. 70-71.
          • 1999
           • Petera J., Forysiak J., 1999 – Excursion II. The Koźmin site. Łódź Periglacial Symposium "Periglacial Environments: Past, Present and Future". Łódź, 27-30 września 1999, s. 59-74.
          • 1998
           • Petera J., 1998 – Struktury peryglacjalne w vistuliańskich osadach fluwialnych w Koźminie koło Turku. Seminarium nt. "Rola plejstoceńskich procesów peryglacjalnych w modelowaniu rzeźby Polski". Łódź, 7-8 grudnia 1998, s. 49
           • Forysiak J., Petera J., Miotk–Szpiganowicz G., 1998 – Neoplejstoceńskie osady okolic Turku. V Konferencja „Stratygrafia plejstocenu Polski” nt. „Nowe jednostki stratygraficzne Pojezierza Mazurskiego”. Iznota, 1-4 września 1998, s. 78.